Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Aktualne konkursy

Increase Zwykły Decrease
28 listopada 2012
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego placu Narutowicza w Warszawie

Organizatorem konkursu (zwanym dalej Organizatorem) jest Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Czynności Kierownika Zamawiającego wykonuje p.o. Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego – Marek Mikos

Konkurs jest konkursem studialnym, jednoetapowym. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym i użytkowym rozwiązań zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego zakresem konkursu – placu Narutowicza w Warszawie.
Zwycięska praca wraz z pracami nagrodzonymi i wyróżnionymi stanie się punktem wyjścia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru.

 
Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie, bądź podmioty występujące wspólnie, zwane również Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy:

Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp, ponadto; dysponują przy pracy konkursowej minimum jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższych studiów (w tym studia I stopnia) w zakresie architektury lub urbanistyki lub architektury krajobrazu lub gospodarki przestrzennej .
W konkursie mogą brać udział podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i znajomość regulacji prawnych niezbędne do prawidłowego wykonania pracy konkursowej.

Kryteria oceny pracy konkursowej:

atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań urbanistycznych w odniesieniu do potrzeb społecznych mieszkańców i ochrony dziedzictwa kulturowego obszaru, jakość powiązań komunikacyjnych i przestrzennych obszaru Placu Narutowicza z terenem otaczającym oraz racjonalność ekonomiczna przyjętych rozwiązań.
waga kryterium - 70%

jakość detalu urbanistycznego oraz proponowanych rozwiązań architektonicznych
waga kryterium - 30%

 

Wszystkie Załączniki (formalne i merytoryczne) do pobrania ze strony:
http://konkurs.um.warszawa.pl/plac/

czytaj dalej