Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Jaki plan miejscowy dla Muranowa- część wschodnia? Przedłużenie...

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Paulina Okoń-Górecka, 13 listopada 2020 - 13:36

Jaki plan miejscowy dla Muranowa- część wschodnia? Przedłużenie konsultacji społecznych.


Trwają prace nad planem miejscowym dla Muranowa- część wschodnia w Dzielnicy Śródmieście.

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Jest on aktualnie wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

 

Muranów mapka FB 

 

Więcej informacji o tym planie:

Obszar opracowania obejmuje około 80 hektarów w Śródmieściu. Są to głównie tereny z osiedlami mieszkaniowymi. Mają już one wykształconą strukturę przestrzeni publicznych i półpublicznych: ulice, ciągi pieszo-jezdne, liczne przejścia dla pieszych, otwarte podwórka.

Południowa część tego obszaru ma dobrze wykształconą strukturę zakomponowanych wnętrz urbanistycznych.

Podstawowe założenia planu:

 • zachowanie i ochrona cennych pod względem historycznym układów urbanistycznych;
 • zachowanie istniejącego mieszkaniowego charakteru osiedli Muranowa;
 • zachowanie istniejących kwartałów mieszkaniowych z wewnętrznymi podwórkami i
 • terenami usług oświaty;
 • wykształcenie powiązań pomiędzy obydwoma stronami ulic otaczających plan miejscowy, w szczególności w al. „Solidarności” i ul. gen. Andersa;
 • powiązanie planowanej stacji metra A 16 „Muranów” z przystankami komunikacji miejskiej oraz sąsiednimi ulicami w obszarze planu;
 • uporządkowanie i poprawa jakości przestrzeni al. „Solidarności” i al. Jana Pawła II, gdzie dominuje komunikacja kołowa, a brakuje zieleni;
 • wprowadzenie programu usług komercyjnych na obszarze planu;
 • ukształtowanie oferty programowej towarzyszącej miejscom i obiektom atrakcyjnym
 • turystycznie (Muzeum Polin, Kopiec Anielewicza, pomnik Umschlagplatz, Pałac Działyńskich, Ogród Krasińskich);
 • zachowanie cennych terenów zieleni, szpalerów drzew w ulicach, elementów ukształtowania rzeźby terenu oraz małej architektury:
 • stworzenie powiązania przyrodniczego wzdłuż ul. Anielewicza łączącego zespół cmentarzy na Powązkach z terenami nad Wisłą.

 Procedurę sporządzania planu prowadzimy zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po ogłoszeniu o przystąpieniu do jego sporządzania, zbieraliśmy wnioski do planu. Projekt planu z prognozą oddziaływania na środowisko uzgodniliśmy z organami i instytucjami wymienionymi w ustawie i uzyskaliśmy wymagane opinie.

Obecnie projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do publicznego wglądu. W trakcie tego wyłożenia zorganizujemy dyskusję publiczną nad jego zapisami. Każdy z Państwa może wnieść uwagi do projektu planu. Sposób rozpatrzenia uwag przez Prezydenta m.st. Warszawy opublikujemy na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Końcową wersję planu załączymy do projektu uchwały i skierujemy pod obrady Rady m.st. Warszawy.

UWAGA! Konsultacje społeczne zostają przedłużone i  trwają od 23 listopada 2020 r. do  25 stycznia 2021 r.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania on-line.

1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

 Zobacz tekst i rysunek projektu planu:

na geoprezentacji dostępnej tutaj

na wystawie plenerowej przy skrzyżowaniu ul. Karmelickiej i M. Anielewicza

Tekst projektu planu miejscowego 

Rysunek projektu planu miejscowego 

UWAGA: Jeśli wystąpił problem z wyświetleniem tekstu i rysunku wyłożonego planu skorzystaj z dostępu BIP  tutaj

 Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Marszałkowska 77/79, pon.-pt., w godz. 8:00 – 16:00

2. Rozmawialiśmy:

 • na dyskusji on-line 3 grudnia (czwartek) o godz. 17:00:

na You Tube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie

 

 •  na dyżurze telefonicznym projektanta planu we wtorki 24 listopada, 1 i 8 grudnia oraz czwartki 26 listopada, 3 i 10 grudnia w godzinach 12 – 14, pod numerem 22 325 81 08

3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 25 stycznia 2021 r.

Wzór formularza znajdziesz tu: 

Uwaga do mpzp do wypełnienia odręcznego

Uwaga do mpzp do wypełnienia na komputerze

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakt i powieś go na klatce!

Zajrzyj do wydarzenia na Facebooku

  Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.

Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi "od ręki" podczas dyskusji publicznej.

Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

Kto może złożyć uwagi do planu?

Każdy może złożyć uwagi do planu  i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

Jak złożyć uwagi do planu?

 • podczas dyskusji publicznej on-line (więcej informacji powyżej)
 • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
 • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej.

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.

Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć siłą rzeczy charakter sformalizowany – tzn. swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie. Taka możliwość przewidziana jest w dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest). 

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn.  propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

Ogłoszenie o wyłozeniu tego planu miejscowego znajdziesz też:

w Biuletynie Informacji Publicznej  zaś o przedłużeniu konsultacji pod tym linkiem>>>

 

 

 

Pliki do pobrania

1.
(plik: mpzp_pzedłużenie MURANOW_A4_selfprint2.pdf, rozmiar pliku: 766.68 KB)
Pobierz