Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Jaki plan miejscowy dla rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek? [AKTUALIZACJA]

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Paulina Okoń-Górecka, 11 lutego 2020 - 11:07


UWAGA

 Informujemy, że zgodnie z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782) w związku z art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) termin wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek do publicznego wglądu i termin na składanie uwag zostają wznowione i biegną dalej od dnia 23.05.2020 r.

Termin wyłożenia do publicznego wglądu upływa w dniu 19 czerwca 2020 r.
Termin składania uwag upływa w dniu 13 lipca 2020 r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 17.00:

  • w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, sala ślubów, oraz
  • poprzez udział w dyskusji publicznej transmitowanej online z możliwością zadawania pytań.

Link do You tube

Link do wydarzenia na Facebooku

 

UWAGA

W sali, w której będzie odbywać się spotkanie, będzie mogło przebywać jedynie 20 uczestników. Z tego powodu i w trosce o nas wszystkich zachęcamy Państwa do udziału w dyskusji online, gdzie również będzie można zadać pytanie. Projektanci będą odpowiadali publicznie zarówno na pytania z sali, jak i pytania z czatu online. Nagranie dyskusji będzie dostępne na stronie architektura.um.warszawa.pl oraz konsultacje.um.warszawa.pl.Każdy, kto chce wziąć udział w spotkaniu w budynku Urzędu Dzielnicy, powinien mieć zasłonięte usta i nos. Ograniczenia wynikają z zagrożenia epidemicznego. Organizację spotkania dostosowujemy do wytycznych (https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia) na dzień 12 czerwca 2020. Jeśli wytyczne się zmienią, będziemy też zmieniać sposób organizacji spotkania, prosimy więc o śledzenie aktualizacji. 

Jeśli chcesz pomóc poinformować swoje sąsiadki i sąsiadów – wydrukuj i powieś na klatce plakat!

Więcej informacji wynikających z ogłoszenia stanu epidemicznego na stronie: Urzędu m.st. Warszawy oraz tutaj.

Plan miejscowy wpłynie na rozwój tej okolicy. Określi, jak będzie można ją urządzić

 

Jaki plan miejscowy dla rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek?

Poznaj projekt planu:

 

Możesz też złożyć uwagi do planu  

Jak złożyć uwagę?  

  • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP
  • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
  • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w Twojej dzielnicy

 

Możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu.

Więcej informacji w BIP.

TWOJA OPINIA SIĘ LICZY!

Konsultacje społeczne trwają do 13 lipca 2020 r.


O planie miejscowym rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek

Główne cele sporządzenia planu to:
•    wytworzenie centrum dzielnicy Targówek wokół budynku Ratusza i placu publicznego,
•    ukształtowanie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych wzdłuż głównych ulic (L. Kondratowicza i św. Wincentego),
•    zachowanie i ochrona terenów otwartych w postaci kanałów Bródnowskiego i Zaciszańskiego,
•    zachowanie i zrównoważony rozwój terenów mieszkaniowych oraz poprawienie komunikacji poprzez uzupełnienie sieci powiązań pieszojezdnych oraz pieszo-rowerowych,
•    wyznaczenie terenu pod realizację parkingu „Parkuj i Jedź” oraz
•    wprowadzenie zmienionego przebiegu korytarza II linii metra.

Plan dla znacznej części obszaru podtrzymuje istniejący sposób zagospodarowania. Funkcją wiodącą pozostaje funkcja mieszkaniowa: wielorodzinna w zachodniej i jednorodzinna w jego wschodniej części. Plan określa parametry dla realizacji nowej zabudowy, a także w oparciu o nie daje możliwość rozbudowy już istniejącej. W miejscu skrzyżowania ulic: L. Kondratowicza i 20 Dywizji Piechoty WP ustala, zgodnie ze Studium, wytworzenie centrum dzielnicy, którego istotnymi elementami będą: istniejący budynek Ratusza Dzielnicy oraz projektowany na jego przedpolu od strony ul. L. Kondratowicza plac miejski. Terenem o dużym potencjale inwestycyjnym stanie się północnozachodni narożnik skrzyżowania ul. L. Kondratowicza i św. Wincentego. Plan zakłada tam realizację nowej zabudowy, która uzupełni układ osiedla Bródno oraz ukształtuje północną pierzeje ul. Kondratowicza. Plan wskazuje do przekształceń również niezabudowane i niezagospodarowane tereny położone po południowej stronie Ratusza. Ustala tam realizację funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z szeroko pojętymi usługami publicznymi, a także, zgodnie z lokalizacją w Studium, wyznacza rezerwę pod parking dla samochodów osobowych z systemu „Park & Ride” co umożliwi odbywanie podróży transportem publicznym i ograniczy natężenia ruchu samochodowego na ulicach miasta.
Na terenie osiedla Zacisze, na niewielkiej działce miejskiej, wyznacza kolejny teren przeznaczony pod usługi publiczne lub zieleń urządzoną, gdzie możliwa będzie realizacja niewielkiego obiektu typu: żłobek czy biblioteka publiczna lub zieleni w formie skweru. Ważnym elementem projektu planu są tereny zieleni urządzonej – parki, wyznaczone wzdłuż Kanału Bródnowskiego i Kanału Zaciszańskiego, zaprojektowane w formie linearnego powiązania zieleni z ciągami pieszo-rowerowymi.
W projekcie planu uwzględniono rozbudowę systemu komunikacji publicznej o II linię metra jak i również linię tramwajową prowadzoną w ul. św. Wincentego. Dopuszczono również realizację linii tramwajowej w ul. L. Kondratowicza na odcinku na wschód od skrzyżowania z ul. św. Wincentego.


plakat informacyjny o konsultacjach

Pliki do pobrania

1.
(plik: Plakat - rejon Ratusza Dzielnicy Targówek.jpg, rozmiar pliku: 2.77 MB)
Pobierz