Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Jaki plan miejscowy dla rejonu ul. Płaskowickiej i Puławskiej?...

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Paulina Okoń-Górecka, 24 lutego 2020 - 11:59

Jaki plan miejscowy dla rejonu ul. Płaskowickiej i Puławskiej? [AKTUALIZACJA]


 

UWAGA

Informujemy, że zgodnie z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782) w związku z art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) termin wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej do publicznego wglądu i termin na składanie uwag zostają wznowione i biegną dalej od dnia 23.05.2020 r.

Termin wyłożenia do publicznego wglądu upływa w dniu 30 czerwca 2020 r.
Termin składania uwag upływa w dniu 21 lipca 2020 r.

 

Weź udział w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego – 16 czerwca (wtorek) o godz. 17:00

 • w Urzędzie Dzielnicy Ursynów przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (sala konferencyjna na I piętrze)*
 •     poprzez udział w dyskusji publicznej transmitowanej online z możliwością zadawania pytań na platformie YouTube

Link do dyskusji na You Tube


UWAGA

W sali, w której będzie odbywać się spotkanie, będzie mogło przebywać jedynie 30 osób. Z tego powodu i w trosce o nas wszystkich zachęcamy Państwa do udziału w dyskusji online, gdzie także będzie można zadać pytanie. Projektanci będą odpowiadali publicznie zarówno na pytania z sali, jak i pytania z czatu online.

Każdy, kto chce wziąć udział w spotkaniu w budynku Urzędu Dzielnicy, powinien mieć zasłonięte usta i nos. Ograniczenia wynikają z zagrożenia epidemicznego.

Nagranie dyskusji będzie dostępne na stronie architektura.um.warszawa.pl oraz konsultacje.um.warszawa.pl

Organizację spotkania dostosowujemy do wytycznych aktualnych na dzień 12 czerwca 2020. Jeśli wytyczne się zmienią, będziemy też zmieniać sposób organizacji spotkania, prosimy więc o śledzenie aktualizacji.

 

Jeśli chcesz pomóc poinformować swoje sąsiadki i sąsiadów - wydrukuj i powieś na klatce plakat! (link do plakatu)

 

Więcej informacji wynikających z ogłoszenia stanu epidemicznego na stronie: Urzędu m.st. Warszawy oraz tutaj.

 

Jaki plan miejscowy dla rejonu ul. Płaskowickiej i Puławskiej?

 

Plan miejscowy wpłynie na rozwój tej okolicy. Określi, jak będzie można ją urządzić.

Poznaj projekt planu

Możesz też złożyć uwagi do planu  

Jak złożyć uwagę?  

 • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w Twojej dzielnicy

 

Możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu.

Wiecej informacji znajdziesz w BIP

TWOJA OPINIA SIĘ LICZY!

Konsultacje społeczne trwaja do 21 lipca 2020 roku

infografika z zasięgiem planu

 

O rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej

 

Obszar planu o powierzchni ok. 35,8 ha stanowi fragment Ursynowa Zachodniego położony po południowej stronie ulicy F. Płaskowickiej. W zachodniej części obszaru przeważają tereny związane z funkcją handlu wielko powierzchniowego. Na wschód od realizowanego węzła komunikacyjnego oraz w południowej część obszaru planu, na styku z otuliną rezerwatu przyrody „Las Kabacki” znajdują się tereny niezagospodarowane (częściowo zajęte przez bazę budowy trasy S2).

Głównymi celami sporządzenia przedmiotowego planu są:

 • uregulowanie i uporządkowanie układu drogowego w związku z realizacją Południowej Obwodnicy Warszawy oraz planowanego zjazdu na obszar dzielnic Ursynów z projektowanej obwodnicy,
 • określenie zasad zagospodarowania terenu w celu uszczegółowienia rozwiązań oraz określenia standardów dla obszaru przeznaczonego pod funkcje handlowo - usługowe,
 • ochrona funkcji istniejącego terenu zieleni - parku „Wyżyny” wchodzącego w skład Systemu Przyrodniczego Warszawy oraz zachowania i tworzenia ciągłości przyrodniczej struktury Warszawy.

Zgodnie z przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami a także biorąc pod uwagę przesądzenia dotyczące inwestycji ponadlokalnych (trasa S2) obszar planu można podzielić na trzy strefy zmian zagospodarowania:

 • strefa usługowa, dla której zakłada się rozbudowę istniejącego centrum handlowego, przy zachowaniu zasad określonych w planie dotyczących. m.in. kształtowania aktywnej pierzei usługowej od strony ulicy F. Płaskowickiej; zakłada się również realizację mniejszych obiektów usługowych na sąsiednich terenach oraz ustala się ochronę Kanału Grabowskiego m.in. poprzez wyznaczenie terenu zieleni towarzyszącej;
 • strefa zieleni urządzonej, gdzie większość terenów dotychczas niezagospodarowanych przeznacza się pod funkcje parku z dopuszczeniem usług (w zakresie ograniczonym ustaleniami planu) oraz wyznacza się powiązania piesze i pieszo-rowerowe pomiędzy terenami mieszkaniowymi a rezerwatem przyrody „Las Kabacki”; w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów infrastruktury technicznej towarzyszących drodze ekspresowej wyznacza się strefę zieleni osłonowej;
 • strefa techniczna, na którą składają się tereny dróg publicznych oraz tereny obiektów infrastruktury technicznej, przy czym należy zaznaczyć, ze realizacja trasy ekspresowej i obiektów jej towarzyszących stanowi inwestycję ponadlokalną realizowaną w oparciu o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

W projekcie planu określa się przeznaczenie terenów oraz określa główne zasady ich przyszłego zagospodarowania - szczegółowe projekty realizacyjne, dla wyznaczonych w planie terenów usługowych oraz zieleni urządzonej, będą musiały być zgodne z zapisami planu.

Pliki do pobrania

1. plakat do samodzielnego wydruku
(plik: mpzp_plaskowickiej_A4_selfprint.pdf, rozmiar pliku: 203.31 KB)
Pobierz
2. informacja - kolor
(plik: mpzp_plaskowickiej_FB_kwadrat_text.png, rozmiar pliku: 160.68 KB)
Pobierz