Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Jaki plan miejscowy dla rejonu ulicy Podskarbińskiej - część I?...

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: zhyrcza, 3 marca 2020 - 11:27

Jaki plan miejscowy dla rejonu ulicy Podskarbińskiej - część I? [AKTUALIZACJA]


 

UWAGA

Informujemy, że zgodnie z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782)  termin wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej – część I do publicznego wglądu i termin na składanie uwag zostają przedłużone.

Przedłużony termin wyłożenia do publicznego wglądu ustala się do dnia 22 lipca 2020 r.

Przedłużony termin składania uwag ustala się do dnia 5 sierpnia 2020 r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podkarbińskiej  - cz I odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 r. (wtorek). Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i formuły przeprowadzenia dyskusji publicznej będą ogłoszone niebawem w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: www.architektura.um.warszawa.pl


Więcej informacji wynikających z ogłoszenia stanu epidemicznego na stronie: Urzędu m.st. Warszawy oraz tutaj.

 

 

  

  • Relację ze spotkania online, w ramach dyżuru projektanta, które odbyło się 12 maja br. znajdą Państwo w aktualnościach. Uczestniczyli w nim projektanci planu i specjaliści od procedury planistycznej

 

Więcej informacji o tym wydarzeniu znajdziesz na Facebooku

Obejrzyj zapis spotkania na platformie Youtube

youtube - zapis spotkania - stopklatka

Jeśli chcesz pomóc poinformować swoje sąsiadki i sąsiadów - wydrukuj i powieś na klatce plakat!  


Poznaj projekt planu  

  • tekst i rysunek   
  • na wystawie plenerowej przy skrzyżowaniu ulic Stanisławowskiej i Podskarbińskiej, przed budynkiem dawnego Klubu Sportowego „Orzeł”  
  • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16  w sali na parterze, od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16

Jak złożyć uwagę?  

  • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP   
  • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa   
  • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w Twojej dzielnicy

 

Możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu. Więcej informacji znajdziesz w ogłoszeniu na BIP 

 

Twoja opinia się liczy!   

infografika z zasięgiem planu

  

O rejonie ul. Podskarbińskiej

Teren objęty tym planem miejscowym ma ok. 56 ha. Znajdują się tutaj m.in. stadion lekkoatletyczny z trybunami i korty tenisowe oraz nieczynny tor kolarski „Nowe Dynasy”, a także zabytkowa hala sportowa Ośrodka Wychowania Fizycznego Klubu Sportowego „Orzeł” im. Józefa Piłsudskiego (wpisana do rejestru zabytków). W zachodniej części terenu zachowały się budynki dawnych Zakładów Poligraficznych im. Rewolucji Październikowej (później Drukarni Naukowo-Technicznej PAP).

Obszar objęty planem w znacznej części jest zagospodarowany. Zabudowa jest wielorodzinna, a między ulicami Siennicką, Chrzanowskiego, Dwernickiego i Wiatraczną – także jednorodzinna.

Plan miejscowy powstaje m.in. po to, by zachować istniejące oraz stworzyć nowe przestrzenie publiczne i ogólnodostępne, w tym plac miejski z zielenią przy planowanej stacji metra i tereny sportowo-rekreacyjne.

Dawny tor kolarski i zabytkowa hala sportowa
W projekcie planu, który poddajemy konsultacjom,  dawny tor i zabytkowa hala sportowa przy ul. Podskarbińskiej znajdują się w terenie oznaczonym symbolem A6.US.

W projekcie planu przewiduje się przeznaczenie terenu pod funkcje sportu, w tym związane z nimi inne usługi lub zieleń. Nakazuje się zachowanie układu przestrzennego i charakterystycznego profilu dawnego toru kolarskiego „Nowe Dynasy” Klubu Sportowego „Orzeł” im. Józefa Piłsudskiego. Zabytkowy budynek hali sportowej podlega ochronie i należy go wyeksponować w przyszłym zagospodarowaniu terenu m.in. poprzez np. stopniowanie wysokości zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.

Projekt planu ustala funkcję tego terenu oraz określa główne wytyczne do jego przyszłego zagospodarowania. Przyszłe projekty bardziej szczegółowego urządzenia tego terenu będą pozostawały w zgodzie z zapisami planu. W planie miejscowym wskazano cały teren jako strefę ochrony konserwatorskiej. Wszystkie projekty budowalne będą musiały być uzgadniane w przyszłości z właściwym konserwatorem. W projekcie planu nie jest przesądzona sprawa betonowej konstrukcji dawnego toru kolarskiego. Ochronie podlega układ przestrzenny i profil toru (wał ziemny).

 

Pliki do pobrania

1. Plakat informacyjny - Podskarbińska cz. I - spotkanie online
(plik: mpzp_podskarbinska_A4_selfprint (1).pdf, rozmiar pliku: 203.37 KB)
Pobierz
2. Prezentacja pokazująca przebieg procedury planistycznej projektu mpzp rejonu ulicy Podskarbińskiej - część I
(plik: Prezentacja_Podskarbińska_procedura.pdf, rozmiar pliku: 665.13 KB)
Pobierz
3. Prezentacja przedstawiająca zapisy projektu planu
(plik: Prezentacja_Podskarbińska_projekt_planu.pdf, rozmiar pliku: 8.13 MB)
Pobierz