Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Konsultacje społeczne w trakcie pandemii. Dyskusja publiczna on-line nad...

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Paulina Okoń-Górecka, 13 listopada 2020 - 10:00

Konsultacje społeczne w trakcie pandemii. Dyskusja publiczna on-line nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie mpzp dla zabudowy w kwartale pomiędzy ul. Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego?


Konsultacje społeczne w trakcie pandemii. Dyskusja publiczna on-line nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie

mpzp dla zabudowy w kwartale pomiędzy ul. Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego?

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

 

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.

 

Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi "od ręki" podczas dyskusji publicznej.

 

Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

 

Za nami kolejna dyskusja publiczna w czasie pandemii, którą zorganizowaliśmy w trybie on-line. W ramach tego spotkania można było uczestniczyć i wypowiedzieć się korzystając z platformy ZOOM (po uprzednim mailowym zgłoszeniu), ale także śledzić dyskusję i wypowiadać się na czacie poprzez platformę You Tube.
Przedstawiliśmy projekt planu zagospodarowania dla zabudowy w kwartale pomiędzy ul. Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego. Dyskusja publiczna odbyła się w czwartek 12 listopada i rozpoczęła o godz. 17.00 . Podczas tego spotkania omówiono etapy procedury planistycznej i przedstawiono zapisy projektu planu. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja. W spotkaniu uczestniczyło około 16 osób (obserwujących na You Tube oraz uczestniczących za pośrednictwem platformy ZOOM).
Poniżej znajdują się obie prezentacje wyświetlone na spotkaniu:
•    prezentacja procedury planistycznej
•    prezentacja projektu planu

Zapis spotkania jest dostępny po kliknięciu w poniższy obrazekdyskusja Waryńskiego

 

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

 

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Jest on aktualnie wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).

 

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić. 

 

 

Więcej informacji o tym planie:

 

Obszar objęty opracowaniem jest położony w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Znajduje się w części nazwanej Śródmieściem  Południowym. Obszar planu ograniczają: ul. Nowowiejska, pl. Zbawiciela, ul. Marszałkowska, al. Armii Ludowej, pl. Rondo Jazdy Konnej i ul. Waryńskiego. Teren ma ok. 2 ha. Projekt tego planu położony jest na fragmencie  obowiązującego planu rejonu stacji metra ,,Politechnika”, podjętego Uchwałą Nr 495/XXXVI/2000 Rady Gminy Warszawa Centrum z dnia 28 sierpnia 2000 r.

 

Plan jest sporządzany głównie dlatego, aby umożliwić rozbudowę Teatru Współczesnego z udziałem partnera prywatnego.

 

 Procedura sporządzania planu odbywa się zgodnie z ustawą z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po ogłoszeniu o przystąpieniu do jego sporządzania zebraliśmy wnioski do planu. Projekt planu z prognozą oddziaływania na środowisko uzyskał uzgodnienia z organami i instytucjami wymienionymi w ustawie oraz wymagane opinie.

 

Obecnie projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do publicznego wglądu. W trakcie tego wyłożenia odbędzie się dyskusja publiczna nad jego zapisami. Każdy może wnosić uwagi do projektu. Sposób rozpatrzenia uwag przez Prezydenta m.st. Warszawy będzie opublikowany na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, a następnie załączony do projektu uchwały i skierowany pod obrady Rady m.st. Warszawy.

 

Konsultacje społeczne trwają od 26 października do 7 grudnia 2020.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania on-line.

 

1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy

 

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

 

 Zobacz tekst i rysunek projektu planu:

 

Tekst projektu planu miejscowego 

 

Rysunek projektu planu miejscowego 

 

 Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Marszałkowska 77/79, pon.-pt., w godz. 8:00 – 16:00

 

2. Porozmawiajmy:

 

na dyskusji on-line, ktora odbyła się 12 listopada (czwartek) o godz. 17:00:

 

na dyżurze telefonicznym projektanta planu, które odbyły się we wtorki 27 października oraz 3 i 10 listopada  w godz. 12:00 – 14:00, pod numerem 22 325 81 08 

 

3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 7 grudnia 2020

 

Wzór formularza znajdziesz tu: 

 

Uwaga do mpzp do wypełnienia odręcznego

 

Uwaga do mpzp do wypełnienia na komputerze

 

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakt i powieś go na klatce!

Kto może złożyć uwagi do planu?

Każdy może złożyć uwagi do planu  i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

Jak złożyć uwagi do planu?

  • podczas dyskusji publicznej on-line (więcej informacji powyżej)
  • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
  • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa
  • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
  • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej.

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.

Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć siłą rzeczy charakter sformalizowany – tzn. swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie. Taka możliwość przewidziana jest w dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest). 

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn.  propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

Ogłoszenie o wyłozeniu tego planu miejscowego znajdziesz też:

w Biuletynie Informacji Publicznej >>>