Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Konsultacje społeczne w trakcie pandemii. Dyskusja publiczna on-line nad...

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Paulina Okoń-Górecka, 8 kwietnia 2021 - 11:54

Konsultacje społeczne w trakcie pandemii. Dyskusja publiczna on-line nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie mpzp rejonu ul. Podskarbińskiej cz II


Konsultacje społeczne w trakcie pandemii. Dyskusja publiczna on-line nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie mpzp rejonu ul. Podskarbińskiej cz II 

 Czym jest dyskusja publiczna on-line?

  Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.

  Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

  Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi "od ręki" podczas dyskusji publicznej.

Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

  Za nami kolejna dyskusja publiczna w czasie pandemii, którą zorganizowaliśmy w trybie on-line. W ramach tego spotkania można było uczestniczyć i wypowiedzieć się korzystając z platformy ZOOM (po uprzednim mailowym zgłoszeniu), ale także śledzić dyskusję i wypowiadać się na czacie poprzez platformę You Tube.
Przedstawiliśmy projekt planu zagospodarowania rejonu ul. Podskarbińskiej cz II. Dyskusja publiczna odbyła się w środę 7 kwietnia i rozpoczęła o godz. 17.00 . Podczas tego spotkania omówiono etapy procedury planistycznej i przedstawiono zapisy projektu planu. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób (obserwujących na You Tube oraz uczestniczących za pośrednictwem platformy ZOOM).
Poniżej znajdują się obie prezentacje wyświetlone na spotkaniu:
•    prezentacja procedury planistycznej
•    prezentacja projektu planu

 Zapis spotkania jest dostępny po kliknięciu w poniższy obrazek

 Dyskusja publiczna Podskarbińcka cz II

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić

 Więcej informacji o tym planie:

Plan miejscowy rejonu ul. Podskarbińskiej – część II dotyczy terenu  na Pradze Południe o powierzchni ok. 28,4 ha. Jest ograniczony:

 • terenami kolejowymi – od strony północnej,
 • ul. Garwolińską – od strony wschodniej,
 • ul. Szaserów – od strony południowej,
 •  ul. Wiatraczną – od strony zachodniej.

Obszar objęty planem w znacznej większości jest zagospodarowany. Przeważa zabudowa usług zdrowia. Działa tu - Wojskowy Instytut Medycznyprzy ulicy Szaserów 128. Ponadto w granicach planu znajdują się ulice: Szaserów, Garwolińska i Wiatraczna (rezerwa pod obwodnicę śródmiejską) oraz niezagospodarowany teren wzdłuż torów kolejowych.

Główne cele sporządzenia planu miejscowego:

 • określenie warunków ochrony istniejącej zabudowy usług zdrowia,
 •  wprowadzenie możliwości realizacji nowej zabudowy usług zdrowia,
 •  wprowadzenie zasad kształtowania i ochrony zieleni,
 •   wprowadzenie zasad obsługi komunikacyjnej obszaru.

Plan pozwoli uporządkować zarówno teren zabudowy usług zdrowia, ja k i przestrzenie publiczne.

Konsultacje społeczne trwają od 25 marca 6 maja 2021 r.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczasspotkania on-line.

 1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy 

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

 Zobacz tekst i rysunek projektu planu (od 25 marca b.r.) :

Tekst projektu planu miejscowego 

Rysunek projektu planu miejscowego 

 Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Marszałkowska 77/79, pon.-pt., w godz. 8:00 – 16:00

 2. Porozmawiajmy:

 • na dyskusji on-line, która odbyła się  7 kwietnia (środa) o godz. 17:00 (zapis z dysksuji powyżej)

             na dyżurze telefonicznym projektanta planu w środę 14 kwietnia w godzinach 13.00 - 16.00, pod numerem 22 325 81 08

 3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 6 maja 2021r.

 Wzór formularza znajdziesz tu: 

Uwaga do mpzp do wypełnienia odręcznego

Uwaga do mpzp do wypełnienia na komputerze

 Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakt i powieś go na klatce!

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Kto może złożyć uwagi do planu?

 Każdy może złożyć uwagi do planu  i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

Jak złożyć uwagi do planu?

 •     podczas dyskusji publicznej on-line (więcej informacji powyżej)
 •     mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 •     drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa
 •     osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
 •     możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej.

 Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

 Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.

Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć siłą rzeczy charakter sformalizowany – tzn. swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie. Taka możliwość przewidziana jest w dwóch momentach procedury.

 Po raz pierwszy – po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest). 

  Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn.  propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

Ogłoszenie o wyłozeniu tego planu miejscowego znajdziesz też: w Biuletynie Informacji Publicznej >>>

Pliki do pobrania

1.
(plik: Prezentacja procedura_PODSKARBINSKA_cz2.pdf, rozmiar pliku: 2.61 MB)
Pobierz
2.
(plik: PREZENTACJA_PROJEKTANTA_DYSKUSJA _PUBLICZNA_PODSKARBINSKA-II.pdf, rozmiar pliku: 6.27 MB)
Pobierz