Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Program Przystanek Komunikacji Miejskiej

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: admin, 29 listopada 2011 - 11:50


Projekt „Przystanek Komunikacji Miejskiej” ma na celu wymianę wiat przystankowych w Warszawie przy udziale partnera prywatnego. Jest to pierwszy projekt m.st. Warszawy, którego podstawą jest Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. Dzięki tej współpracy, w Warszawie staną nowe, eleganckie wiaty przystankowe, które wpłyną na uporządkowanie przestrzeni publicznej w Warszawie.

Do wymiany jest 1580 wiat w całej Warszawie. Około 625 przystanków zlokalizowanych w Śródmieściu i dzielnicach ościennych zostanie wyposażonych w wiaty zgodne z projektem wskazanym przez m.st. Warszawę. Na pozostałych przystankach (ok. 955) będą mogły stanąć wiaty z seryjnej produkcji, zaproponowane przez partnera prywatnego, po wcześniejszej akceptacji miasta. Na obszarach objętych nadzorem konserwatorskim oraz w miejsce wiat z produkcji seryjnej, partner prywatny będzie mógł zainstalować wiaty wg trzeciego projektu, tzw. konserwatorskiego.

Przygotowanie projektu rozpoczęto od przeprowadzenia w 2006 roku konkursu z dziedziny wzornictwa przemysłowego pt. ”Przystanek dla Warszawy”. Konkurs wygrało Towarzystwo Projektowe, które jest także autorem sprawdzonego Miejskiego Systemu Informacji w Warszawie. Wiata i inne elementy przystanku wybrane w konkursie są nowatorskie, nowoczesne, a jednocześnie spełniają trudne wymogi funkcjonalne. Wraz z przystankami zamontowane będzie oświetlenie wiat oraz dodatkowe wyposażenie - słupki przystankowe, stojaki rowerowe, ławki.

W czasie trwania umowy koncesji, wybrany partner prywatny będzie odpowiadał za utrzymanie i konserwację wiat.

Partner prywatny - koncesjonariusz, w zamian za nowe wiaty otrzyma prawo do korzystania z atrakcyjnych powierzchni reklamowych umieszczonych na wymienionych przystankach. Na wiatach zostaną zamontowane nośniki reklamowe. Korzyści finansowe pobierane z powierzchni reklamowych umieszczonych na przystankach będą jedyną formą wynagrodzenia koncesjonariusza. Miasto nie przewiduje żadnej formy dofinansowania przedsięwzięcia z własnego budżetu.

Procedura postępowania o udzielenie koncesji w znaczny sposób różni się od tradycyjnie stosowanych trybów zamówień publicznych, ponieważ pozwala na prowadzenie postępowania w sposób mniej sformalizowany przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych zasad udzielenia zamówienia (równego traktowania i uczciwej konkurencji.) Różnice stanowią przede wszystkim możliwość negocjacji z oferentami, które mogą doprowadzić do określenia potrzeb i wymagań stron oraz elastyczne podejście do kwestii oceny formalnej koncesjonariuszy.