Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Reklamy

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: tgamdzyk, 4 kwietnia 2012 - 11:53


Dlaczego reklamy na ulicach Warszawy w przeważającej większości budzą co najmniej ambiwalentne uczucia? Główną przyczyną jest brak wiedzy o tym, czym jest estetyka przestrzeni publicznej. Niewątpliwie istotny jest również brak świadomości branży reklamowej o skali współodpowiedzialności za kształtowanie wizualnego oblicza Warszawy i ignorowanie długofalowych negatywnych konsekwencji istniejącego stanu rzeczy. Natężenie negatywnych zjawisk, rodzi pilną potrzebę wprowadzenia jasnych reguł umieszczania reklam i informacji wizualnej w Warszawie.

Zarząd miasta wielokrotnie występował w sprawie zmiany obowiązujących przepisów. Zastrzeżenia były formułowane przez władze Warszawy na forum Unii Metropolii Polskich a także podczas obrad Warszawskiego okrągłego Stołu Reklamowego. Starania te jednakże na razie nie przyniosły widocznych rezultatów.

Z konkretnych działań mozna wyliczyć wydanie przez Prezydenta m. st. Warszawy Zarządzenia nr 961 z dnia 14 listopada 2007 r. odnoszącego sie do zasad umieszczania reklam na nieruchomościach miejskich. Ponadto w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ujete zostały zapisy na temat reklam, a w ślad za tym we wszystkich planach miejscowych uchwalanych przez Radę Warszawy znajdują się ustalenia dotyczące reklam na terenach publicznych i prywatnych.

"Profesjonalna" reklama zewnętrzna, Warszawa AD 2012