Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego...

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Tomasz Pniewski, 14 maja 2013 - 11:44, Tomasz Pniewski

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego pl. Narutowicza w Warszawie

DAWOS / LUWENa konkurs, w terminie przewidzianym w regulaminie, wpłynęło 96 prac. Wszystkie z nich, w dostatecznym lub znaczącym stopniu spełniły cele konkursu takie jak:
• stworzenie nowej jakości przestrzeni placu, rozumianej jako poprawa jego estetyki, uporządkowanie rozmieszczenia funkcji oraz usprawnienie rozwiązań komunikacyjnych,
• kreacja nowej jakości przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców, sprzyjającej nawiązywaniu kontaktów społecznych, poprawiającej jakość życia, podkreślającej położenie placu i jego funkcjonalno − przestrzenne walory,
• ochrona elementów dziedzictwa kulturowego poprzez zachowanie i właściwe uzupełnienie wartościowych elementów zabudowy i kompozycji urbanistycznej miasta,
• ochrona przyrody poprzez zachowanie najwartościowszych okazów drzew oraz poprawa funkcjonowania terenów zieleni,
• zaspokojenie potrzeb społecznych wyrażonych w ramach konsultacji społecznych

 

Przy ocenie prac, sąd kierował się wyłonionymi w trakcie dyskusji kryteriami, które zostały uznane za najważniejsze dla osiągnięcia wymienionych wyżej celów konkursu. Były to:

• stworzenie odpowiedniej oprawy dla przewidywanego w rejonie placu Narutowicza centrum dzielnicy,
• uzyskanie czytelnego układu przestrzennego o cechach miejskiego placu, jako wnętrza urbanistycznego,
• kształtowanie pierzei nowej zabudowy w nawiązaniu do gabarytów i formy zabudowy wzdłuż ulic Grójeckiej i Filtrowej,
• uwzględnienie wyraźnego strefowania funkcji placu z podziałem na część reprezentacyjną, rekreacyjno − wypoczynkową oraz strefę komunikacji i transportu publicznego,
• zapewnienie prawidłowego funkcjonowania komunikacji (w tym publicznej) opartej głównie o ulice Grójecką i Filtrową.
• podkreślenie północno − zachodniej pierzei ulicy Grójeckiej w rejonie kościoła,
• wykorzystanie w maksymalnym stopniu elementów zieleni do zagospodarowania posadzki placu,
• racjonalność ekonomiczna założonych inwestycji.

 

Spośród 96 prac żadna w stopniu w pełni zadawalającym nie wypełniała powyższych kryteriów. Sąd zdecydował o nie przyznaniu 1-wszej nagrody.

 

Spośród 96 zgłoszonych prac sąd wybrał 10 zasługujących na nagrody lub wyróżnienia ze względu na rozwiązania urbanistyczno − architektoniczne oraz 1 pracę, która ze względu na niekompletność opracowania nie mogła zostać wskazana do prac nagrodzonych lub wyróżnionych, ale jej wybrane propozycje projektowe zasłużyły, w opinii sądu, na szczególną uwagę.

 

 

 

II nagroda

Nagroda: II nagroda - 70.000 zł
Nazwa uczestnika: DAWOS Spółka z o.o.
LUWE Architekci Łukasz Węcławski

Zespół autorski:
Krzysztof Domaradzki
Katarzyna Bazylewicz Maj
Bartłomiej Gajewski
Piotr Jeleń
Ewelina Maciak
Klaudiusz Przedmojski
Marek Sawicki
Dorota Sawicka
Piotr Sawicki
Marek Setniewski
Anna Szustak
Dariusz Śmiechowski
Łukasz Węcławski
Rafał Wysocki
Miejscowość: Warszawa

Nagroda przyznana za:
̶ wyeksponowanie zarysu półkolistego placu, widocznego na archiwalnych planach oraz zaproponowanie zabudowy, która poprzez przyjętą skalę oraz transparentny charakter pozostawia czytelną istniejącą formę placu, oddając priorytet pierzei utworzonej przez zabudowę historyczną.

̶  czytelny układ podziału na strefy funkcjonalne, z wykorzystaniem znaczącej ilości istniejącej zieleni,

̶ poprawne rozwiązanie układu komunikacyjnego, a w szczególności połączeń ulicy Grójeckiej z ulicami Filtrową i Słupecką,
Praca ta przy niewątpliwych zaletach jednak budzi pewne wątpliwości, co do wysokości zabudowy, która, w opinii niektórych członków sądu konkursowego, została uznana za zbyt niską, nie w pełni stanowiącą wizualną ścianę wnętrza urbanistycznego placu. Praca wymaga dopracowania w zakresie detalu architektonicznego.

III nagroda

Nagroda: III nagroda - 40.000 zł
Nazwa uczestnika: Tomasz Birezowski
Jan Chwedczuk
Mirosław Falkowski
Miejscowość: Warszawa

Nagroda przyznana za:
̶ ukształtowanie placu w sposób nawiązujący do koncepcji jego wytyczenia w formie półkolistej w latach 20. XX wieku,
̶ korzystne, lekkie odsunięcie ulicy Grójeckiej na odcinku w rejonie kościoła, dzięki czemu wytworzono przed nim odpowiednią przestrzeń dla pieszych, podkreślającą równocześnie jego walor jako dominanty lokalnej,
̶ uzupełnienie północno-zachodniej pierzei ulicy Grójeckiej przy kościele
Praca ta zawiera jednak również cechy negatywne: zaproponowana wysokość nowej pierzei zabudowy jest zbyt duża i uboga w funkcje dostępne z poziomu terenu, a jej architektura została pokazana w zbyt dosłowny sposób nie całkiem zgodny z zaproponowanym programem.
Praca wymaga skorygowania rozwiązań komunikacyjnych, a w szczególności w pełni funkcjonalnego skrzyżowania ulicy Grójeckiej z ulicami Filtrową i Słupecką oraz obniżenia klasy ulicy Akademickiej. Zaproponowane w koncepcji tereny zieleni pomiędzy nową zabudową a ulicą Akademicką nie zostały wskazane jako zieleń publiczna.

Wyróżnienie specjalne

Nagroda: Wyróżnienie specjalne - 10.000 zł
Nazwa uczestnika: UGO ARCHITECTURE
Hugon Kowalski

Zespół autorski:
Magda Piotrowska
Zofia Piotrowska
Adam Wierciński
Miejscowość: Poznań

Wyróżnienie przyznane za autorską wizję placu jako rozległego parku miejskiego, tworzącego nową przestrzeń publiczną o dominacji funkcji rekreacyjno − wypoczynkowej dla mieszkańców dzielnicy, wprowadzenie budynków z usługami w parterach zintegrowanych z przystankami tramwajowymi, które współtworzą węzeł komunikacji publicznej. Utworzenie przedpola dla kościoła św. Jakuba – obiektu o wysokiej jakości architektonicznej i historycznej, poprzez włączenie części obecnego placu do strefy przeznaczonej dla ruchu pieszego. Zaproponowane rozwiązania wymagają jednak realizacji ul. Grójeckiej w tunelu.

Wyróżnienie specjalne

Nagroda: Wyróżnienie specjalne - 10.000 zł
Nazwa uczestnika: Mikołaj Zdanowski
Marcin Kropidło
Piotr Straszak
Miejscowość: Warszawa

Wyróznienie przyznane za kreację centrum dzielnicy w formie zintegrowanego obiektu, z wydzieloną przestrzenią pieszą (agorą), izolowaną od uciążliwości komunikacyjnych oraz za zachowanie kompleksu wartościowej zieleni wzdłuż ul. Akademickiej, jako terenu o funkcji rekreacyjnej dla mieszkańców okolicznych osiedli.

Wyróżnienie specjalne

Nagroda: Wyróżnienie specjalne - 10.000 zł
Nazwa uczestnika: BULANDA, MUCHA – ARCHITEKCI SP. Z O.O.

Zespół autorski:
Andrzej Bulanda
Włodzimierz Mucha
Jacek Chyrosz
Iga Konowalska
Gaweł Tyrała
Caterina Naglieri
Cecylia Brandt – Jeżo
Jadwiga Gajczyk
Aleksander Chylak
Miejscowość: Warszawa

Wyróżnienie przyznane za zaproponowanie programu opartego o budowę ratusza jako epicentrum dzielnicy oraz za zaproponowanie placu nawiązującego formą do historycznego założenia z lat 20. XX w., wzbogaconym dodatkowo niedużym aneksem placu przy kościele, co podkreśla rangę kościoła jako dominanty.

Wyróżnienie

Nagroda: Wyróżnienie - 6.000 zł
Nazwa uczestnika: 4 AM ARCHITEKCI S.C. Tomasz Karpiński, Małgorzata Krukowska
Arkadiusz Wróblewski
Mateusz Wójcicki
Anna Dobek
Agata Piwowarska
Tomasz Stalewski

Zespół autorski:
Maciej Kurkowski
Łukasz Kowalski
Miejscowość: Warszawa

Wyróżnienie przyznane za zaproponowanie placu według historycznego założenia z lat 20. XX w. i konsekwentne podporządkowanie wszystkich elementów placu promienistemu i koncentrycznemu układowi oraz poprawne rozwiązanie podziału na odmienne strefy funkcjonalne.

Wyróżnienie

Nagroda: Wyróżnienie - 6.000 zł
Nazwa uczestnika: JEDEN DO JEDEN GRUPA PROJEKTOWA
Magdalena Ziajska
Michał Golusiński

Zespół autorski:
Jakub Stroiński
Karolina Grzęda
Agata Zych
Miejscowość: Poznań

Wyróznienie przyznane za zaproponowanie placu według historycznego założenia z lat 20. XX w. z zachowaniem pełnej korelacji pomiędzy strefą pieszą placu miejskiego a terenami zieleni.

Wyróżnienie

Nagroda: Wyróżnienie - 6.000 zł
Nazwa uczestnika: STUDIO B.A.U. Sp. z .o.o.

Zespół autorski:
Maria Brykalska-Karłowska
Stanisław Karłowski
Julia Karłowska
Grzegorz Brykalski

Opracowanie:
Małgorzata Gwizd
Agnieszka Zawistowska
Olgierd Jankowski - Lekszycki
Aleksandra Lewicka
Paweł Malec
Miejscowość: Warszawa

Wyróżnienie przyznane za zaproponowanie placu według historycznego założenia z lat 20. XX w. i konsekwentne podporządkowanie wszystkich elementów placu osiom widokowym, w tym także urządzenie wejść do metra w sposób podkreślający to osiowe i koncentryczne założenie.

Wyróżnienie

Nagroda: Wyróżnienie - 6.000 zł
Nazwa uczestnika: WXCA Sp. z o.o.
Miejscowość: Warszawa

Wyróżnienie przyznane za konsekwentne dokończenie układu placu z historycznego założenia z lat 20. XX w., wyraźne strefowanie funkcji na placu i podkreślenie dominanty, którą jest kościół św. Jakuba oraz ciekawie zasugerowanego rozwiązania posadzki placu.

Wyróżnienie

Nagroda: Wyróżnienie - 6.000 zł
Nazwa uczestnika: JAZ + ARCHITEKCI ŻMIJEWSKI, JAWORSKI, MASSE S.C.

Zespół autorski:
Julian Żmijewski
Andrzej Jaworski
Zuzanna Massé – Deda
Urszula Michalska
Aleksandra Zakęś
Anna Ciosek
Maciej Sokół
Radosław Malinowski
Miejscowość: Warszawa

Wyróżnienie przyznane za zaproponowanie placu według historycznego założenia z lat 20. XX w. wraz z konsekwentnym wydobyciem i podkreśleniem koncentrycznego układu osiowego placu.

Wyróżnienie honorowe

Nagroda: Wyróżnienie honorowe - bez wynagrodzenia
Nazwa uczestnika: PRACOWNIA PROJEKTOWO WYKONAWCZA
ARCH.AS
Anita Stężycka

Zespół autorski:
Anita Stężycka
Błażej Stężycki
Miejscowość: Wrocław

Wyróżnienie przyznane za zaproponowanie zupełnie nowej formy placu w kształcie niewielkiego trójkąta opartego o oś ulicy Filtrowej i kościół św. Jakuba oraz parku oddzielonego od ulicy Grójeckiej zaproponowaną ciągłą pierzeją zabudowy.