Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego...

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: mgan, 8 maja 2020 - 15:17

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – wyłożenie do publicznego wglądu i składanie uwag


Informujemy, że projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach 29 stycznia – 19 lutego b.r.

Zakres projektowanej zmiany Studium obejmuje uzupełnienie zapisów Studium o ustalenia dotyczące zabudowy śródmiejskiej w granicach administracyjnych miasta.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium odbędzie się 10 lutego b.r. (środa) o godz. 17:00 w formie on-line.

Uwagi do projektu zmiany Studium należy składać do 12 marca b.r.

Szczegółowe informacje o wyłożeniu publicznym projektu, o formie składania uwag i o dyskusji publicznej będą dostępne w aktualnościach na stronie architektura.um.warszawa.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.