Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Ekofizjografia Zakola Wawerskiego

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Wydział Polityki Przestrzennej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, 29 listopada 2011 - 10:43


Studium ekofizjograficzne dla obszaru położonego w rejonie Zakola Wawerskiego wraz z układem hydrograficznym rowu i kanału Zerzeńskiego jest opracowaniem wykonanym w 2008 r. na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy.

Dokumentacja ekofizjograficzna została przygotowana ze względu na zainteresowanie społeczne możliwościami zagospodarowania tych terenów w zgodzie z uwarunkowaniami przyrodniczymi, jak również ze względu na politykę przestrzenną miasta. Celem opracowania jest ustalenie predyspozycji terenów położonych w tym obszarze do pełnienia różnych funkcji i określenie sposobów zagospodarowania odpowiadających tym funkcjom.

Zakole Wawerskie, 2008 r., fot. J. Mazgajska

Opracowanie zawiera szereg informacji stanowiących uzupełnienie i uściślenie danych zawartych w Opracowaniu ekofizjograficznym do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy. Zostało wykonane w oparciu o bazę danych przestrzennych o cechach środowiska przyrodniczego i o sposobach zagospodarowania terenów położonych w granicach opracowania, co pozwoliło autorom na wydzielenie jednostek diagnostycznych i dokonanie oceny predyspozycji dla każdej z tych jednostek.

 

Opracowanie jest dostępne w plikach PDF (niżej).

 

Spis treści

1. Wstęp
      1.1. Przedmiot i podstawa opracowania
      1.2. Metoda i organizacja pracy
      1.3. Źródła informacji
      1.4. Charakterystyka obszaru opracowania na tle kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego i Systemu Przyrodniczego Warszawy
      1.5. Uwarunkowania wynikające z polityki przestrzennej m. st. Warszawy
2. Charakterystyka środowiska przyrodniczego i obecnego zagospodarowania
      2.1. Utwory powierzchniowe
      2.2. Rzeźba terenu
      2.3. Klimat
      2.4. Wody podziemne i powierzchniowe
      2.5. Gleby
      2.6. Szata roślinna
      2.7. Fauna
      2.8. Użytkowanie terenu
      2.9. Zasoby przyrodnicze
      2.10. Dziedzictwo kulturowe
      2.11. Walory krajobrazowe w ujęciu fizjonomicznym
3. Charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska w ujęciu jednostek przyrodniczo-krajobrazowych jako podstawa diagnozy środowiska
4. Diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska
      4.1. Ocena odporności na degradację i zdolności do regeneracji
      4.2. Ocena stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych
      4.3. Ocena stanu zachowania walorów krajobrazowych i możliwości ich kształtowania
      4.4. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania z warunkami przyrodniczymi
      4.5. Ocena charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku
      4.6. Ocena stanu środowiska i jego zagrożeń oraz możliwości ograniczenia
5. Wstępna prognoza zmian zachodzących w środowisku
6. Przyrodnicze predyspozycje do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej
7. Ocena przydatności środowiska dla różnych form zagospodarowania i użytkowania terenu – możliwości i ograniczenia
      7.1. Ograniczenia wynikające z oddziaływania elementów infrastruktury komunikacyjnej
      7.2. Ograniczenia wynikające z oddziaływania elementów infrastruktury energetycznej
      7.3. Ograniczenia wynikające z oddziaływania elementów infrastruktury sanitarnej
      7.4. Ograniczenia wynikające z ekspozycji na klęski naturalne
      7.5. Ograniczenia wynikające z wymogów ochrony dziedzictwa przyrodniczego
      7.6. Ograniczenia wynikające z wymogów ochrony dziedzictwa kulturowego
8. Uwarunkowania ekofizjograficzne
9. Piśmiennictwo

Pliki do pobrania

1. 1. Wstęp
(plik: Zakole_Wawerskie_1_wstep.pdf, rozmiar pliku: 1.47 MB)
Pobierz
2. 2.1. Geologia
(plik: Zakole_Wawerskie_2.1_geologia.pdf, rozmiar pliku: 6.49 MB)
Pobierz
3. 2.2. Rzeźba terenu
(plik: Zakole_Wawerskie_2.2_rzezba.pdf, rozmiar pliku: 4.39 MB)
Pobierz
4. 2.3. Klimat
(plik: Zakole_Wawerskie_2.3_klimat.pdf, rozmiar pliku: 1.16 MB)
Pobierz
5. 2.4. Wody podziemne i powierzchniowe
(plik: Zakole_Wawerskie_2.4_wody.pdf, rozmiar pliku: 15.41 MB)
Pobierz
6. 2.5. Gleby, 2.6. Szata roślinna, 2.7. Fauna
(plik: Zakole_Wawerskie_2.5-2.7_gleby_roslinnosc_fauna.pdf, rozmiar pliku: 5.31 MB)
Pobierz
7. 2.8. Użytkowanie terenu, 2.9. Zasoby przyrodnicze, 2.10. Dziedzictwo kulturowe, 2.11.Walory krajobrazowe w ujęciu fizjonomicznym
(plik: Zakole_Wawerskie_2.8-2.11_uzytk_przyroda_dziedz_krajobr.pdf, rozmiar pliku: 5.72 MB)
Pobierz
8. 3. Charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska w ujęciu jednostek przyrodniczo-krajobrazowych
(plik: Zakole_Wawerskie_3_charakterystyka_jednostki.pdf, rozmiar pliku: 2.71 MB)
Pobierz
9. 4. Diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska (4.1 - 4.3)
(plik: Zakole_Wawerskie_4.1-4.3_diagnoza.pdf, rozmiar pliku: 7.1 MB)
Pobierz
10. 4. Diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska (4.4 - 4.6)
(plik: Zakole_Wawerskie_4.4-4.6_diagnoza.pdf, rozmiar pliku: 7.25 MB)
Pobierz
11. 5. Wstępna prognoza zmian zachodzących w środowisku, 6. Przyrodnicze predyspozycje do kształtowania struktury funkcjonalnej
(plik: Zakole_Wawerskie_5-6_prognoza_predyspozycje.pdf, rozmiar pliku: 6.98 MB)
Pobierz
12. 7. Ocena przydatności środowiska dla różnych form zagospodarowania i użytkowania terenu, 8. Uwarunkowania ekofizjograficzne
(plik: Zakole_Wawerskie_7-8_ocena_uwarunkowania.pdf, rozmiar pliku: 1 MB)
Pobierz
13. 9. Piśmiennictwo
(plik: Zakole_Wawerskie_pismiennictwo.pdf, rozmiar pliku: 116.92 KB)
Pobierz