Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Charakterystyka i ocena funkcjonowania układu hydrograficznego na...

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz, 9 lutego 2016 - 12:28

Charakterystyka i ocena funkcjonowania układu hydrograficznego na obszarze m.st. Warszawy


Charakterystyka i ocena funkcjonowania układu hydrograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów melioracyjnych na obszarze m.st. Warszawy wraz z zaleceniami do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m.st. Warszawy i planów miejscowych


Opracowanie wykonano w latach 2014-2015 na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Zakres opracowania obejmuje:

  1. Ocenę układu hydrograficznego, w tym urządzeń melioracji wodnych m.in. pod kątem pełnionych przez nie funkcji, stanu i jakości wody, zagrożenia i ryzyka wystąpienia powodzi i podtopień, podsiąkania i innych problemów oraz ich przyczyn i skutków;
  2. Określenie rodzaju, skali (wielkości) i zasięgu istniejących i prognozowanych zagrożeń, w tym ryzyka wystąpienia podtopień i warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania układu hydrograficznego wraz z systemami melioracyjnymi pod kątem istniejącego i planowanego zagospodarowania oraz użytkowania terenów; 
  3. Ocenę wpływu zagospodarowania przestrzennego na funkcjonowanie układu hydrograficznego i melioracyjnego wraz ze wskazaniem właściwych rozwiązań przestrzennych i ustaleń planistycznych – w tym sposobów, wskaźników, parametrów zagospodarowania umożliwiających przeciwdziałanie lub minimalizowanie skutków niekorzystnych zjawisk i problemów;
  4. Diagnozę predyspozycji i możliwości zagospodarowania terenów, na których występują zidentyfikowane problemy w kontekście ich przyczyn z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych wynikających z ochrony wód, ochrony przed powodzią, gospodarowania wodami, ochrony zasobów środowiska oraz potrzeb adaptacyjnych do zmian klimatu.

Finalnym efektem przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych i analitycznych są wnioski i rekomendacje do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynikające z przeprowadzonych analiz i ocen, dotyczące przede wszystkim przeznaczenia i sposobu użytkowania terenów oraz określenie warunków prawidłowego funkcjonowania układu hydrograficznego wraz z proponowanymi sposobami rozwiązania zidentyfikowanych problemów – w skali lokalnej lub/i ogólnomiejskiej.

Elementy opracowania zawierają poniższe załączniki.

 

 

Pliki do pobrania

1. Wprowadzenie. Uwarunkowania prawne, podstawowe pojęcia i definicje. Charakterystyka obszaru badawczego. Opis wykonanych prac.
(plik: 01 Wprowadzenie.pdf, rozmiar pliku: 2.29 MB)
Pobierz
2. Analizy ogólne. Wyznaczenie zlewni. Warunki odpływu i retencji wód. Historyczne zmiany w sieci wód. Dokumenty planistyczne.
(plik: 02 Analizy ogólne.pdf, rozmiar pliku: 24.79 MB)
Pobierz
3. Analiza powierzchniowa zlewni. Wstęp. Warszawa lewobrzeżna.
(plik: 03 Analiza powierzchniowa zlewni - W-wa lewobrzeżna.pdf, rozmiar pliku: 31.54 MB)
Pobierz
4. Analiza powierzchniowa zlewni. Warszawa prawobrzeżna.
(plik: 03 Analiza powierzchniowa zlewni - W-wa prawobrzeżna.pdf, rozmiar pliku: 22.72 MB)
Pobierz
5. Rekomendacje
(plik: Rekomendacje.pdf, rozmiar pliku: 2.35 MB)
Pobierz
6. Mapa - Hierarchia jednostek funkcjonalnych wg liczby rekomendacji
(plik: 11.1 Hierarchia jednostek funkcjonalnych wg liczby rekomendacji.pdf, rozmiar pliku: 10.22 MB)
Pobierz
7. Mapa - Jednostki z rekomendacją na podstawie analizy obszarów chronionych
(plik: 11.2 Jednostki z rekomendacją na podst analizy obsz chronionych.pdf, rozmiar pliku: 6.23 MB)
Pobierz
8. Mapa - Jednostki z rekomendacją na podstawie analizy zlewni
(plik: 11.3 Jednostki z rekomendacją na podst analizy zlewni.pdf, rozmiar pliku: 5.95 MB)
Pobierz
9. Mapa - Jednostki z rekomendacją na podstawie analizy geologiczno-inżynierskiej
(plik: 11.4 Jednostki z rekomendacją na podst analizy geol-inż.pdf, rozmiar pliku: 6.96 MB)
Pobierz
10. Mapa - Jednostki z rekomendacją na podstawie analizy kanalizacji
(plik: 11.5 Jednostki z rekomendacją na podst analizy kanalizacji.pdf, rozmiar pliku: 7.03 MB)
Pobierz
11. Mapa - Jednostki z rekomendacją na podstawie analizy obszarów chronionych
(plik: 11.6 Jednostki z rekomendacją na podst analizy obsz chronionych.pdf, rozmiar pliku: 6.37 MB)
Pobierz
12. Mapa - Jednostki z rekomendacją na podstawie analizy parametru CN
(plik: 11.7 Jednostki z rekomendacją na podst analizy parametru CN.pdf, rozmiar pliku: 6.48 MB)
Pobierz
13. Mapa - Jednostki z rekomendacją na podstawie analizy powodziowej
(plik: 11.8 Jednostki z rekomendacją na podst analizy powodziowej.pdf, rozmiar pliku: 5.85 MB)
Pobierz
14. Mapa - Jednostki z rekomendacją na podstawie analizy wskaźników urbanistycznych
(plik: 11.9 Jednostki z rekomendacją na podst analizy wskaźn urb.pdf, rozmiar pliku: 50.25 MB)
Pobierz
15. Mapa sieci hydrograficznej m.st. Warszawy (stan na 2015 r.)
(plik: mapa_sieci_hydro_NMT_internet.pdf, rozmiar pliku: 18.5 MB)
Pobierz
16. Mapa głównych obszarów problemowych układu hydrograficznego m.st. Warszawy (stan na 2015 r.)
(plik: mapa_obszary_problemowe_internet.pdf, rozmiar pliku: 17.56 MB)
Pobierz