Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Increase Zwykły Decrease
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania Ośrodka Polonii przy ulicy Konwiktorskiej 6
Harmonogram

Zadawanie pytań dotyczących składania Wniosków

do 29 listopada 2018 r.

Składanie Wniosków

do 21 grudnia 2018 r., do godz. 16.00

Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu

do 21 lutego 2019 r.

Składanie prac konkursowych
(w godzinach pracy Urzędu: 8.00 – 16.00)

do 25 kwietnia 2019 r.

do godz. 16.00.

 

INFORMACJE - KOMUNIKATY ORGANIZATORA


10-05-2019


Informujemy, że ogłoszenie wyników konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Ośrodka Polonii przy ul. Konwiktorskiej 6, będzie miało miejsce w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK (Pasaż S. Wiecheckiego „Wiecha” 4), w dniu 13.05.2019, o godzinie 13.30

 

 

19-04-2019

 

Zmiana Regulaminu Konkursu w zakresie składu sądu konkursowego.

W związku z art. 17 Ustawy Pzp ze składu sądu konkursowego wyłączył się Pan Wojciech Grabianowski. 

Obowiązki Przewodniczącego Sądu przejęła Pani Marlena Happach, dotychczas pełniąca funkcję Zastępcy Przewodniczącego Sądu. 

Regulamin ze zmianami dostępny poniżej. 

09-01-2019

Organizator zakończył analizę Wniosków. Obecnie Organizator wezwał Uczestników (drogą mailową) do udzielenia wyjaśnień / uzupełnień Wniosków, działając na podstawie w art. 26 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami pkt 7.1. i 5.5. Rozdziału III Regulaminu.
Prosimy Uczestników o sprawdzenie przychodzących wiadomości mailowych, również w katalogu SPAM. 04-01-2019

Obecnie trwa weryfikacja wniosków. Jeśli wnioski będą wymagać uzupełnień/wyjaśnień zostaną wysłane wezwania do uzupełnień/wyjaśnień na adresy mailowe podane we wnioskach.  Stosowna informacja zostanie też zamieszczona na stronie internetowej konkursu.

Organizator dołoży wszelkich starań, aby nastąpiło to w jak najbliższym terminie.

 Kwalifikacja uczestników będzie możliwa po upływie terminu na uzupełnienie wniosków.

  

WAŻNE

Organizator przypomina, że Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wnioski złożone niezgodnie z wymaganiami wskazanymi w regulaminie konkursu, czyli niepodpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą zostać uznane jako złożone nieprawidłowo.

 

The English version of the Rules and regulations of the architectural and planning competition for a development design for The Polonia Centre at 6 Konwiktorska St. is now available on the competition website English version PACK.zip (at the bottom of the page)

Kontakt

konkurspolonia@um.warszawa.pl

 

W niniejszym konkursie komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Korespondencja prowadzona jest w języku polskim. Korespondencja (w tym zaproszenie do składania prac konkursowych oraz ewentualne wezwania, jakich Organizator może dokonać w związku z art. 26 ust. 3, 3a, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Opis

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz niniejszego Regulaminu. Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu (Regulaminie).

Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, oświadczenia, wszystkie elementy pracy konkursowej oraz inne składane przez uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia i dokumenty muszą być składane w języku polskim.

Jeśli dokumenty, o których mowa w punkcie 2.3.1 zostały sporządzone w innym języku, powinny zostać złożone razem z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika.


Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, zwana również „uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, jako „Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie”. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadający siedzibę ‑ miejsce zamieszkania – poza terytorium RP), spełniający następujące wymagania:

·          Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.
W przypadku „uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunek ten musi spełnić każdy z Uczestników indywidualnie.

·          Spełniają warunki udziału w konkursie.

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

 

Za spełniających warunki udziału w konkursie Organizator uzna Uczestników, którzy:

a)   wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej. Warunek zostanie spełniony, jeśli uczestnik konkursu wykaże, że w składzie zespołu projektowego znajduje się co najmniej jedna osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni (studia magisterskie) w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta,

 

b)   wykonali (jako projektant główny) przynajmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy stadionu piłkarskiego, lekkoatletycznego lub wielofunkcyjnego o pojemności co najmniej 5000 widzów z trybunami zadaszonymi, lub budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego, lub sportowo-widowiskowego o pojemności co najmniej 2000 widzów, lub obiektu użyteczności publicznej o kubaturze min. 60 tys. m3 , które są w trakcie realizacji , lub zostały zrealizowane w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.Skład Sądu Konkursowego

Imię i Nazwisko

Informacja

Funkcja

 

   

Marlena Happach

Architekt Miasta, Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Przewodnicząca Sądu

Andrzej Bulanda

Architekt, Sędzia Konkursowy SARP

Sędzia

Mariusz Czaja

Delegat Polonia Warszawa

Sędzia

Marcin Chruśliński

Architekt

Sędzia referent

Piet Eckert

Architekt

Sędzia

Konrad Grabowiecki

Architekt, Sędzia Konkursowy SARP

Sędzia

Renata Kaznowska

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Sędzia

Michał Krasucki

Dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków

Sędzia

Paweł Lech

Rada m.st. Warszawy

Sędzia

Janusz Samel

Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji

Sędzia

Stefan Słupczyński

Stołeczne Centrum Sportu

Aktywna Warszawa

Sędzia

Łukasz Tusiński

Delegat Polonia Warszawa

Sędzia

Wojciech Wagner

Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Sędzia

Przedmiot konkursu.

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej i urbanistycznej modernizacji kompleksu sportowego „Polonia” przy ulicy Konwiktorskiej 6, a w szczególności:

1.Koncepcji urbanistycznej całości założenia,

2. Koncepcji architektonicznej stadionu piłkarskiego IV kategorii dla 15,5 tys. widzów,

3. Koncepcji wielofunkcyjnej hali sportowej z garażem podziemnym,

4. Koncepcja budynku Centrum Wsparcia Sportu z garażem podziemnym.

5. Koncepcja placu przed wejściem głównym z garażem podziemnym.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla przedsięwzięcia (budowy) Ośrodka Polonia. Obiekt powinien wyróżniać się walorami przestrzennymi, architektonicznymi i funkcjonalno-użytkowymi, przy optymalnych wskaźnikach ekonomicznych.

Prace konkursowe oceniane będą według podanych poniżej kryteriów.

Kryteria oceny pracy konkursowej

Waga procentowa

Atrakcyjność i funkcjonalności proponowanych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych.

30 %

Zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego

30 %

Integralność kompozycji całości

20 %

Realność i ekonomika proponowanych rozwiązań

(koszty realizacji, eksploatacji oraz energooszczędność).

20 %

 

 

Nagrody

Organizator konkursu przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień:
I nagroda pieniężna w wysokości                   100 000 zł.
oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
II nagroda pieniężna w wysokości       50 000 zł.
III nagroda pieniężna w wysokości      25 000 zł.

oraz pulę do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości 25 000 zł.

Zapamietaj Zapamiętaj w swoim planie wycieczki

Pliki do pobrania

1. Regulamin konkursu wersja 2
(plik: REGULAMIN KONKURSU OŚRODEK POLONIA wersja 2.pdf, rozmiar pliku: 3.17 MB)
Pobierz
2. Odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu
(plik: odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu.pdf, rozmiar pliku: 302.04 KB)
Pobierz
3. Engish version PACK
(plik: English version PACK.zip, rozmiar pliku: 6.67 MB)
Pobierz
4. Załącznik Z1.1 Wniosek
(plik: Załącznik Z1.1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.doc, rozmiar pliku: 1.97 MB)
Pobierz
5. Załącznik Z1.1 A Oświadczenie o zmianie składu zespołu projektowego
(plik: Załącznik Z1.1A - Oświadczenie o zmianie składu zespołu projektowego.docx, rozmiar pliku: 15.38 KB)
Pobierz
6. Załącznik Z1.2 Wzór Pełnomocnictwa
(plik: Załącznik Z1.2 Wzór Pełnomocnictwa.docx, rozmiar pliku: 16.36 KB)
Pobierz
7. Załącznik Z1.3 Jednolity europejski dokument zamówieniowy
(plik: Załącznik Z1.3 Jednolity europejski dokument zamówieniowy.zip, rozmiar pliku: 85.23 KB)
Pobierz
8. Załącznik Z1.4 Istotne postanowienia umowy
(plik: Załącznik Z1.4 Istotne postanowienia umowy.pdf, rozmiar pliku: 307.99 KB)
Pobierz
9. Załącznik Z1.5 Karta identyfikacyjna
(plik: Załącznik Z1.5 Karta identyfikacyjna.doc, rozmiar pliku: 1.95 MB)
Pobierz
10. Załącznik Z1.6 Pokwitowanie złożenia pracy
(plik: Załącznik Z1.6 Pokwitowanie złożenia pracy.pdf, rozmiar pliku: 183.87 KB)
Pobierz
11. Załącznik Z2.1 Szczegółowe Wytyczne Zamawiającego
(plik: Załącznik Z2.1 Szczegółowe Wytyczne Zamawiającego.pdf, rozmiar pliku: 1.02 MB)
Pobierz