Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Increase Zwykły Decrease
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ZESPOŁU BUDYNKÓW KOMPLEKSU OŚWIATOWEGO PRZEDSZKOLNO-SZKOLNEGO PRZY UL. ZARUBY W WARSZAWIE
Harmonogram

Zadawanie pytań dotyczących składania Wniosków

do 17 lipca 2017 r.

Składanie wniosków o dopuszczenie do uczestnictwa w Konkursie

do 1 sierpnia 2017 r.
do godz. 16.00.

Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu

do 4 września 2017 r.

Składanie prac konkursowych
(w godzinach pracy urzędu od 8 do 16)

do 9 października 2017 r.

do godz. 15.00

Kontakt

Adres do korespondencji:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.


Miejsce złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

Kancelaria - parter.


Miejsce złożenia prac konkursowych: 

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.
Pokój 510.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji o konkursie jest Sekretarz Sądu Konkursowego Tomasz Pniewski 

Dopuszczalne są wyłącznie następujące formy kontaktu z Sekretarzem:

• korespondencja elektroniczna kierowana na adres e-mail: konkursy@um.warszawa.pl
 ( w tytule maila: „KONKURS - SZKOŁA” )
• korespondencja kierowana faksem pod nr: 22 443 24 50
 ( z dopiskiem: „KONKURS - SZKOŁA” )
• korespondencja pocztowa przesyłana na adres wskazany powyżej.

Opis

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn.zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz niniejszego regulaminu.

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu.

Konkurs prowadzony jest w języku polskim

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, oświadczenia, wszystkie elementy pracy konkursowej oraz inne składane przez uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia i dokumenty muszą być składane w języku polskim.

Jeśli dokumenty, o których mowa w punkcie 2.3.1 zostały sporządzone w innym języku, powinny zostać złożone razem z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez uczestnika.

Przyjęte w pracach konkursowych rozwiązania muszą spełniać wymogi przepisów prawnych mających zastosowanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedmiot konkursu został zakwalifikowany według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:

• usługi projektowania architektonicznego - kod 71220000-6

• usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych – kod 71221000-3 

• usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni – kod 71222000-0

Uczestnikiem konkursu może byś osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, zwana również „uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, jako „Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie”. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadający siedzibę ‑ miejsce zamieszkania – poza terytorium RP), spełniający następujące wymagania:

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. 

W przypadku „uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunek ten musi spełnić każdy z Uczestników indywidualnie.

- Spełniają warunki udziału w konkursie: 

Za spełniających warunki udziału w konkursie Organizator uzna Uczestników, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej. Warunek zostanie spełniony, jeśli uczestnik konkursu wykaże, że w składzie zespołu projektowego znajduje się co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym uzyskała te uprawnienia lub w którym prowadzi działalność.


PRZEDMIOT KONKURSU

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej zespołu budynków kompleksu oświatowego

przedszkolno-szkolnego przy ul. Zaruby w Warszawie, składającego się z:

-        przedszkola 8-oddziałowego dla 200 dzieci wraz z towarzyszącymi obiektami terenowymi,

-        szkoły podstawowej dwuciągowej, 16-oddziałowej dla około 420 uczniów w klasach I-VIII wraz z towarzyszącymi obiektami terenowymi.

Podstawowy oraz całościowy zakres opracowania i pokazano na poniższej mapie terenu.

Teren objęty opracowaniem konkursowym położony jest w Warszawie w Dzielnicy Ursynów przy
ul. Jerzego Zaruby i Jerzego Iwanowa -Szajnowicza. W jego skład wchodzą działki nr ew. 64/10, 72/17, 72/8, 72/11, 74/8, 75/1 z obrębu 1-11-13. Powierzchnia terenu wynosi 0,67 ha.

Teren jest niezabudowany, płaski z niewielką skarpą od strony północnej, na granicy z ulicą Jerzego Iwanowa-Szajnowicza. Obsługa komunikacyjna przewidziana jest od strony wschodniej z ulicy Jerzego Zaruby (ulica lokalna) i od strony północnej z ulicy Jerzego Iwanowa-Szajnowicza (ulica dojazdowa).

Teren inwestycji jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Jerzego Zaruby (uchwała nr XXXVII/932/2016 Rady M.St. Warszawy z dnia 17 listopada 2016).

INFORMACJE:


24.07.2017

Organizator zamieścił na stronie odpowiedzi na pytania dotyczące składania Wniosków.

16.08.2017

Organizator dokonał oceny Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie i przepisami Ustawy. Organizator w najbliższych dniach będzie wzywał Uczestników do uzupełnienia Wniosków w zakresie określonym w art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy.

18.08.2017

Organizator informuje, że uległy zmianie zapisy Regulaminu Konkursu, w zakresie dotyczącym składu sądu konkursowego.  

Z listy załączników wykreślono Załącznik E, ze względu na nierozwiązane kwestie dotyczące zabudowy sąsiedniej działki.

 

Aktualny Regulamin jest do pobrania poniżej. 

 

18.08.2017

Organizator rozesłał drogą mailową wezwania do uzupełnienia Wniosków w zakresie określonym w art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy. 

05.10.2017

 

W związku z prośbami jakie kierowali do Organizatora uczestnicy konkursu oraz faktem, że do dnia 5 października, do godziny 16.00 nie wpłynęła żadna praca konkursowa,
Organizator zdecydował o przedłużeniu terminu składania prac do 09 października (poniedziałek), do godziny 15.00.


17.10.2017

Publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się wśrodę, 18 października, o godz. 13.00 (Urząd Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61, sala im. J. U. Niemcewicza, I piętro).

Wyniki konkursu na stronie:

http://architektura.um.warszawa.pl/zarubywyniki 

Nagrody

I nagroda pieniężna w wysokości  40 000 zł.

oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II nagroda pieniężna w wysokości  20 000 zł.

III nagroda pieniężna w wysokości  10 000 zł.

oraz pulę do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości do 10 000 zł.

Zapamietaj Zapamiętaj w swoim planie wycieczki

Pliki do pobrania

1. Odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu
(plik: Odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu 12.09.2017.pdf, rozmiar pliku: 37.33 KB)
Pobierz
2. Odpowiedzi na pytania dotyczące Wniosków
(plik: Odpowiedzi na pytania dotyczące składania Wniosków.pdf, rozmiar pliku: 604.78 KB)
Pobierz
3. Regulamin konkursu
(plik: REGULAMIN KONKURSU SZKOŁA 05 10 2017.pdf, rozmiar pliku: 879.27 KB)
Pobierz
4. Załącznik Nr 1
(plik: Załącznik Nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.docx, rozmiar pliku: 17.81 KB)
Pobierz
5. Załącznik Nr 1A
(plik: Załącznik Nr 1 A - Oświadczenie o zmianie składu zespołu projektowego.docx, rozmiar pliku: 14.73 KB)
Pobierz
6. Załącznik Nr 2
(plik: Załącznik Nr 2 - Pełnomocnictwo.doc, rozmiar pliku: 39.5 KB)
Pobierz
7. Załącznik Nr 3
(plik: Załącznik Nr 3 - Wzór JEDZ.zip, rozmiar pliku: 82.88 KB)
Pobierz
8. Załącznik Nr 4
(plik: Załącznik Nr 4 - karta identyfikacyjna.doc, rozmiar pliku: 41.5 KB)
Pobierz
9. Załącznik Nr 5
(plik: Załącznik Nr 5 - pokwitowanie złożenia.doc, rozmiar pliku: 30 KB)
Pobierz
10. Załącznik Nr 6
(plik: Załącznik Nr 6_ Istotne Postanowienia Umowy.pdf, rozmiar pliku: 144.8 KB)
Pobierz