Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Increase Zwykły Decrease
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania części terenów poprzemysłowych Targówka Fabrycznego w Warszawie
Harmonogram
  • Ogłoszenie konkursu: 05.12.2014
  • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do: 19.12.2014, do godz.16.00
  • Składanie prac konkursowych: od 24 lutego do 2 marca 2015 r. do godz. 16.00
Kontakt

Adres do korespondencji:
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa

adres mailowy: konkursy@um.warszawa.pl

Opis

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

W imieniu Organizatora konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania części terenów poprzemysłowych Targówka Fabrycznego w Warszawie informuję,

że publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dzisiaj (09.03.2015) o godzinie 14.00 w hali dawnej Huty Szkła przy ul. Radzymińskiej 116.


Uwaga.

Zmiana treści Regulaminu.

W związku z Art. 17 Ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie składu Sądu konkursowego:

Na miejsce podlegającego wyłączeniu z niniejszego postępowania pana Zbigniewa Kaisera, powołuję panią Marlenę Happach.

  Na miejsce podlegającego z wyłączeniu z niniejszego postępowania pana Marcina Brodowskiego, powołuję panią Agnieszkę Dziurlę.

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru rewitalizowanego Targówka Fabrycznego w rejonie dawnych Zakładów Tłuszczowych w Warszawie.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym i użytkowym rozwiązań zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego zakresem Konkursu.

Zwycięska praca, wraz z pracami nagrodzonymi i wyróżnionymi, stanie się bazą merytoryczną do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego Konkursem oraz ewentualnie wskazywać będzie na potrzeby zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Konkurs prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013r. poz. 907 z późn. Zm.), zwanej dalej Ustawą oraz Regulaminu. Konkurs jest konkursem jednoetapowym, studialnym w którym Uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu (Regulaminie).

Nagrody

 

I nagroda pieniężna w wysokości                100 000 zł.

II      nagroda pieniężna w wysokości               60 000 zł.

III   nagroda pieniężna w wysokości               30 000 zł.

oraz pulę do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej kwocie 60 000 zł.

Zapamietaj Zapamiętaj w swoim planie wycieczki

Pytania i odpowiedzi

16 grudnia 2014 - 11:41
Pytanie Nr 6. Czy na etapie składania wniosku o dopuszczenie do udziału należy podać wszystkich uczestników którzy będą brali udział w konkursie? Jeśli występuje pracownia architektoniczna - to powinna podać listę pracowników którzy będą uczestniczyć w konkursie ( co nie zawsze da się określić), czy można później doprecyzować ?
Odpowiedź:

We Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie należy podać wszystkich Uczestników chcących prać udział w konkursie. W przypadku gdy Uczestnikiem konkursu jest firma, może ona występować jako Uczestnik samodzielnie biorący udział w konkursie (wyjątek stanowią spółki cywilne). Uczestnik konkursu, w trakcie wykonywania pracy konkursowej, może zaprosić do zespołu autorskiego dodatkowe osoby, jednakże osobom tym nie przysługuje status Uczestnika konkursu. Osoby takie można wpisać do Karty Identyfikacyjnej, (Załącznik Nr 3, Formularz A).

1 2 3 4 5 6 next last

Pliki do pobrania

1. odpowiedzi na pytania merytoryczne dotyczące regulaminu
(plik: odpowiedzi_na_pytania_30_01_2015.pdf, rozmiar pliku: 328.55 KB)
Pobierz
2.
(plik: Regulamin_konkursu_zmiany.pdf, rozmiar pliku: 798.8 KB)
Pobierz
3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie
(plik: Załącznik Nr 1 WNIOSEK.pdf, rozmiar pliku: 58.93 KB)
Pobierz
4. pokwitowanie złożenia pracy
(plik: Załącznik Nr 2 POKWITOWANIE.pdf, rozmiar pliku: 150.68 KB)
Pobierz
5. karta identyfikacyjna
(plik: Załącznik Nr 3 KARTA IDENTYFIKACYJNA.pdf, rozmiar pliku: 26.12 KB)
Pobierz