Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Aktualności konkursowe

wtorek, 16 października 2018 - 15:58
"SKRA" WYNIKI KONKURSU

Dzisiaj (16.10.2018) poznaliśmy wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na wykonanie koncepcji modernizacji kompleksu sportowego "Skra" przy ul. Wawelskiej 5.

 

Z wynikami konkursu można zapoznać się, klikając na poniższy odnośnik:

 

WYNIKI KONKURSU

 

wtorek, 24 lipca 2018 - 10:08
Dom kultury "Twórcza Twarda" - KONKURS OGŁOSZONY!!!

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w imieniu m.st.

środa, 27 czerwca 2018 - 11:41
Konkurs na "Skrę" ogłoszony!

W dniu dzisiejszym (21.06.2018) ogłosiliśmy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję modernizacji kompleksu sportowego „Skra” przy ulicy Wawelskiej 5. Regulami konkursu oraz dodatkowe informacje do pobrania ze strony konkursowej: 

 

http://architektura.um.warszawa.pl/konkursskra

 

poniedziałek, 06 listopada 2017 - 15:03
Szkoła inna niż wszystkie – debata publiczna

 

We wtorek, 7 listopada o godzinie 18.00, w Urzędzie Dzielnicy Ursynów w sali im. J.U. Niemcewicza (I piętro) odbędzie się dyskusja po konkursie na koncepcję architektoniczną szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Zaruby na Ursynowie.

 

W debacie z udziałem laureatów konkursu udział wezmą: Marlena Happach – architekt miasta i dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Robert Kempa – burmistrz Dzielnicy Ursynów, Joanna Gospodarczyk – dyrektor Biura Edukacji, Agata Łuczyńska – prezes Fundacji „Szkoła z Klasą” oraz przedstawiciele sądu konkursowego

Konkurs zorganizowało Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wspólnie z Dzielnicą Ursynów.

Wszystkie nadesłane na konkurs prace można oglądać do 8 listopada na wystawie w Urzędzie Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61.

Nagrody w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej zespołu budynków kompleksu oświatowego przedszkolno-szkolnego przy ul. Zaruby otrzymali:

I nagroda (40 tys. zł) – Maciej Siuda Pracownia Projektowa OOA z Warszawy;

II nagroda (20 tys. zł) – M.O.C. Architekci Sp. z o.o. Sp.k. z Katowic;

III nagroda (10 tys. zł) – Jakub Heciak z Kielc;

 

 

Więcej informacji – http://architektura.um.warszawa.pl/zarubywyniki

piątek, 03 listopada 2017 - 10:09
Konkurs na plac Centralny – ogłoszenie wyników

W poniedziałek, 6 listopada, o godz. 12.00 (PKiN, Sala Kruczkowskiego, IV piętro) zapraszamy na publiczne ogłoszenie wyników konkursu na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną placu Centralnego. 

wtorek, 03 października 2017 - 15:13
Konkurs na koncepcję zagospodarowania otoczenia willi przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Dzielnicy Targówek oraz Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zapraszają do udziału w konkursie na koncepcję zagospodarowania otoczenia willi przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie.

Organizatorem konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Dzielnicy Targówek we współpracy z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego oraz z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków. 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej:

http://urzad.targowek.waw.pl/page/index.php?str=153&id=739

Terminy

1.   Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia   06.10.2017r. do godz. 15.00

2.   Prace konkursowe składać należy do dnia 07.12.2017r. do godz. 15.00

3.   Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 15.12.2017r.

piątek, 22 września 2017 - 11:28
KONKURS ULICE NOWEJ PRAGI - publiczne ogłoszenie wyników konkursu
piątek, 22 września 2017 - 11:28
KONKURS ULICE NOWEJ PRAGI - publiczne ogłoszenie wyników konkursu
czwartek, 14 września 2017 - 15:47
Wystawa i dyskusja pokonkursowa - Most dla Pieszych
poniedziałek, 27 marca 2017 - 15:38
Europan 14 - Ulrychów - Wizja lokalna / local vision

Konkursy

Konkurs Twórcza Twarda

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

Konkurs "SKRA"

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

MOST DLA PIESZYCH - KONKURS (PEDESTRIAN BRIDGE - COMPETITION)

KONKURS - PLAC CENTRALNY

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn.zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz niniejszego Regulaminu.

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu.

Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

- Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, oświadczenia, wszystkie elementy pracy konkursowej oraz inne składane przez uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia i dokumenty muszą być składane w języku polskim.

- Jeśli dokumenty, o których mowa w punkcie 2.3.1 zostały sporządzone w innym języku, powinny zostać złożone razem z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika.

Przedmiot konkursu został zakwalifikowany według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:

- usługi projektowania architektonicznego - kod 71220000-6

- usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni – kod 71222000-0

W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadających siedzibę ‑ miejsce zamieszkania - poza terytorium RP), którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy.

- spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, czyli: dysponują przy sporządzaniu pracy konkursowej minimum jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni (studia magisterskie) w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta.

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji funkcjonalno-przestrzennej placu Centralnego w Warszawie.

Celem konkursu jest wybór najlepszych pod względem programowym, przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji urbanistyczno-architektoniczno-krajobrazowych dla przestrzeni publicznej Placu Centralnego, który powstanie z części Placu Defilad położonej przed wejściem głównym do Pałacu Kultury i Nauki a ulicą Marszałkowską. Projekt konkursowy musi uwzględniać ogólnopolski, regionalny i lokalny wymiar przyszłego placu jako atrakcyjnego miejsca dla różnorodnych form aktywności: od zwykłego przechodzenia przez plac, przez indywidualne spędzanie czasu, aż po imprezy masowe.

Ważnym elementem zadania konkursowego jest znalezienie właściwych relacji pomiędzy zapewnieniem dogodnych warunków przyszłego użytkowania a uwzględnieniem dziedzictwa historii miejsca. W opinii wielu mieszkańców, Plac Centralny zaplanowany na początku XXI wieku jako duża przestrzeń otwarta, nie powinien być pozbawiony zieleni.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie przez Sąd konkursowy, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, kilku prac konkursowych, które otrzymają nagrody równorzędne. Na nagrodę równorzędną składa się nagroda pieniężna oraz zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia dla zespołu nagrodzonego. Negocjacje poprzedzi publiczna dyskusja nad nagrodzonymi projektami. Projekt do realizacji zostanie wskazany spośród projektów nagrodzonych z uwzględnieniem wyników tej dyskusji. Tak przyjęty tryb wyboru pracy konkursowej jest odpowiedzią na wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

 

[ENG]

Description

This Competition is conducted on the basis of the provisions of the Act of January 29, 2004 – The Public Procurement Code (consolidated wording in the Journal of Laws of Republic of Poland of 2015, item 2164, with subsequent amendments), hereinafter referred to as the “Act” as well as these Rules and Regulations.

The Competition is a single–stage competition. In it, the competition Participants (Participants) shall submit Applications (Applications) to participate in the Competition. The Organizer shall allow the participation of Participants meeting requirements as defied in the Competition Rules and Regulations (Rules and Regulations) and invite them to submit Competition Designs.

The Competition shall be conducted in the Polish language.

-Applications requesting permission for participation in the Competition, documents confirming the meeting of conditions for participation in the Competition, declarations, all elements of the Competition Design, and other information, applications, notifications, and documents submitted by Competition Participants shall be in the Polish language.

-If the documents specified above are in another language, they shall be submitted together with a translation into the Polish language that is certified by the Participant as being in agreement with the original. 

Pursuant to the Common Procurement Vocabulary (CPV), the subject of the Competition has been qualified as being:

•Architectural design services – Code 71220000–6, and

•Architectural services for outdoor areas – Code 71222000–0

 Participants in the Competition may be from Poland or abroad (foreign in the sense of having registered offices / place of residence outside the Republic of Poland) who:

•Are not subject to exclusion pursuant to Article 24, Clause 1 of the Act, and 

•Meet the following conditions for participation in the procedure, specifically they have at their disposal for work on the Competition a minimum of one person holding a diploma demonstrating completion of a school of higher learning (Master’s Degree) in the area required to practice the profession of architect.

The Competition involves the development of a functional–spatial concept for Plac Centralny [Central Square] in Warsaw.

The goal of the Competition is to select the best urban–architectural–landscape concept for the Central Square in terms of program, space, function, and architecture. Central Square is the public space that will be created between the main entrance of the Palace of Culture and Science Building and Marszałkowska Street. The Competition Design shall take into account the national, regional, and local dimension of the future square as it function as an attractive venue for various forms of activity ranging from a simple walk crossing the square, through the private spending of time by individuals, all the way to mass events.

An important aspect of the Competition task is the finding of the proper balance guaranteeing convenient conditions for future use while taking into account the historical heritage of the place. In the opinion of many inhabitants, Central Square as planned for the beginning of the 21st century as a huge open space should not be deprived of vegetation.

The goal of the Competition is the identification by the Competition Jury, through verification and an evaluation of agreement with the principles in the Rules and Regulations, of several Competition Designs that will beawarded equivalent prizes. An equivalent prize consists of a prize money as well as an invitation to negotiations—a negotiation procedure without announcement for the awarded team. The negotiations will be preceded by a public discussion on the awarded Designs. The Design earmarked for execution will be identified from among the awarded Designs, taking into account the results of the discussion. The chosen Competition Design selection procedure is in response to the proposal to conduct public consultations.


INFORMACJE / INFORMATION:


17.07.2017

Organizator zamieścił poprawiony Załącznik Z1.1 (Wniosek) 

Organizer published a revised Annex Z1.1 (Application)

 

16.08.2017

Organizator dokonuje oceny Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie i przepisami Ustawy. Organizator (w najbliższych dniach) będzie wzywał Uczestników do uzupełnienia Wniosków w zakresie określonym w art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy.

 

 

The Organiser is in the process of evaluating the Applications for the admission to the competition in accordance with the conditions set out in the Terms and Conditions and the provisions of the Act.
Organiser (in the upcoming days ) will summon the Participants to append the Applications in the scope specified in art. 26 par. 3 and 4 of the Act.

25.08.2017

Organizator dokonał oceny Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie i przepisami Ustawy. Organizator w dniu dzisiejszym rozesłał mailowo wezwania dla Uczestników do uzupełnienia Wniosków w zakresie określonym w art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy.

 

The Organizer has evaluated the application for the admission to the competition according to the conditions set out in the Terms and Conditions and the provisions of the Act.

Today The Organizer sent e-mail to  Participants to append the applications in the scope specified in art. 26 par. 3 and 4 of the Act.

30.08.2017

Organizator informuje, że na stronie konkursowej zamieścił poprawione załączniki do regulaminu konkursu:

·         Załącznik Z2.1 Opis i wytyczne 2017-08-30.pdf

·         Attachement no. Z2.1 Competition Subject and Guidelines 2017-08-30.pdf

 Poprawki w zakresie:

- korekty odnośnie identyfikacji projektów otoczenia Pałacu Kultury i Nauki z 2003 i 2004 roku (ilustracje 2.10, 2.11, 2.12 i 2.13),

- dostosowanie podania źródła jednej z ilustracji do wymogów Zarządu Głównego SARP, z którego archiwum ona pochodzi i który wyrażając zgodę na jej użycie postawił warunek odnośnie treści informacji o źródle (ilustracja 2.7),

- korekty literówek,

- korekty odesłań do rozdziału 4 opracowania, który pierwotnie miał być osobnym załącznikiem.

 W wersji angielskiej:

- korekta błędnie zapisanej nazwy TR Warszawa w podpisach pod ilustracjami 6.1 i 6.2,
- wyrysie z planu w stopce zostały przetłumaczone branże projektowe, które w poprzedniej wersji wyrysu są pozostawione w języku polskim.

 

Organizer informs that revised attachments of the competitions rules were published on the competition website.:

·         Attachement no. Z2.1 Competition Subject and Guidelines 2017-08-30.pdf

·         Załącznik Z2.1 Opis i wytyczne 2017-08-30.pdf

 The amendments involve:

-corrections in identification of projects of Palace of Culture and Science surroundings of 2003 and 2004 (Figures 2.10. 2.11. 2.12, and 2.13),

- adaptation of the source of one of the illustrations in accordance with the requirements of SARP Central Board, as it comes from their archives (Figure 2.7),

- typos corrections,

- correction in references to chapter 4 as it originally was to be a separate attachment.

 English version:

- correction of the name of TR Warszawa in figure 6.1 and 6.2 captions,

- design fields names in the footer of the plan drawing extract were translated into English. 

 

06.10.2017

W imieniu Organizatora konkursu informuję, że na stronie konkursu zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu.

 

Jednocześnie informuję, że zmianie uległ regulamin konkursu w następujących miejscach:
Rozdział I, pkt 1.7  dodano: „oraz Zastępca Sekretarza Maria Zielińska”.

Rozdział I, pkt 5.1 dodano: „ Ewa Malinowska-Grupińska - Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy”.

 

Rozdział IV, pkt 3.3 dodano: przy czym Kartę Identyfikacyjną i nośnik danych cyfrowych należy umieścić w osobnych zamkniętych kopertach. Koperta z nośnikiem danych zostanie otwarta zaraz po rozstrzygnięciu konkursu w celu usprawnienia pracy związanej z organizacją wystawy”.


Organizer informs that the answers to questions relating to the Rules and Regulations were published on the competition website.

 Additionally the Organizer informs about the following changes in the competition Rules and Regulations:

In Chapter I point 1.7 „and the Deputy Secretary Maria Zielińska” was added.

In Chapter I point 5.1 „Ewa Malinowska-Grupińska – Chairwoman of the Council of the Capital City of Warsaw was added.

 

In Chapter IV point 3.3 „wherein the Identification Cardand the digital medium have to be in two separate sealed envelopes. The envelop with the digital medium will be opened right after the conclusion of the Competition in order tofacilitate the preparation of the exhibition”was added.