Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Increase Zwykły Decrease
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ MOSTU PIESZO–ROWEROWEGO PRZEZ WISŁĘ (COMPETITION FOR AN ARCHITECTURAL CONCEPT OF A PEDESTRIAN AND CYCLIST BRIDGE OVER THE VISTULA RIVER)
Harmonogram

Zadawanie pytań dotyczących składania Wniosków

Addressing queries concerning the submission of Applications

do 3 stycznia 2017 r.

by 3 January 2017

Składanie wniosków o dopuszczenie do uczestnictwa w Konkursie

Submitting applications for the admission to the Competition 

do 20 stycznia 2017 r. do godz. 16.00.

by 20 January 2017 4:00 p.m.

Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu

Addressing queries concerning the terms and Conditions

do 31 marca 2017 r.

by 31 March 2017 r.

Składanie prac konkursowych
(w godzinach pracy urzędu od 8 do 16)

Submitting competition works
(during the Office's business hours from 8:00 a.m. till 4:00 p.m.)

do 18 sierpnia 2017 r., do godziny 16.00. 


by 18 August 2017, 4:00 p.m.

Kontakt

Dopuszczalne są wyłącznie następujące formy kontaktu z Sekretarzem Konkursu:

• korespondencja elektroniczna kierowana na adres e-mail: konkursy@um.warszawa.pl 

• korespondencja kierowana faksem pod nr: 22 443 24 50 ( z dopiskiem: „MOST DLA PIESZYCH”) 

• korespondencja pocztowa przesyłana na adres:
 Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa

---------------------------------------------------------------------------------------------

The only permissible forms of communication with the Secretary of the Competition are:

• by e-mail to konkursy@um.warszawa.pl

• by fax on 22 443 24 50 (with the reference „MOST DLA PIESZYCH”)

• by post to the address:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, Polska

Opis

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej mostu pieszo–rowerowego łączącej brzegi Wisły na wysokości ulic Karowej i Okrzei.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, wizualnym, użytkowym, komunikacyjnym i ekonomicznym koncepcji architektonicznej mostu pieszo-rowerowego. 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu, w oparciu o niniejszy Regulamin oraz załączniki merytoryczne, koncepcji architektonicznej mostu pieszo–rowerowego. Koncepcja powinna być zgodna z przedstawionymi poniżej wytycznymi w zakresie komunikacji oraz gospodarki wodnej. Poza rozwiązaniami w zakresie architektoniczno–konstrukcyjnymi mostu, koncepcja musi przedstawić sposób sprawnego skomunikowania przyczółków mostu z istniejącymi i projektowanymi szlakami komunikacyjnymi po obu stronach rzeki.

Koncepcję mostu musi cechować wysoka jakość architektury, również w zakresie detalu. Obiekt powinien wpisywać się w pejzaż miasta oraz stanowić jego rozpoznawalny fragment poprzez uwzględnienie w projekcie nowatorskiej myśli architektonicznej nadającej obiektowi niepowtarzalność i oryginalność podkreślającą jego wysoką rangę. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na istniejące kierunki widokowe; konstrukcja mostu powinna w sposób przemyślany i harmonizujący ingerować w panoramę miasta jaka rozpościera się z prawego brzegu Wisły. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

The competition involves the preparation of architectural concepts for a pedestrian and cycle bridge joining the banks of the Vistula River in the vicinity of Karowa and Okrzei Streets.

The aim of the competition is to select the best architectural concept for the pedestrian and cycle bridge in architectural, visual, functional, communication and economic terms.

The task included in the competition consists of the preparation of an architectural concept of a pedestrian and cycle bridge, on the basis of the Terms and Conditions and content-based appendices. The concept should be prepared according to the guidelines concerning transport and water management presented below. Apart from the solutions in terms of the architecture and structure of the bridge, the concept should outline the methods for the efficient connection of bridge abutments with existing and prospective transport routes located on both river banks.

The bridge concept must be characterised by high-quality architecture, with particular attention to detail. The facility should be incorporated into the city panorama, and constitute a landmark, through the use of innovative architectural thought, giving the facility a unique and original touch, highlighting its exceptional nature and significance. At the same time, attention must be paid to the existing directions of viewing axes; the bridge's structure should appear on the city's panorama from the right river bank in thought-out and neutral way.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Oceny spełniania wymagań formalnych przez uczestników konkursu oraz złożonych prac konkursowych dokona Sąd Konkursowy, powołany przez Zamawiającego w składzie:

---------------------------------------------------------------------------------------------

The evaluation of the fulfilment of formal requirements by the Competition participants and the submitted competition works shall be carried out by the Competition Jury, appointed by the Awarding Entity, in the following composition:
 

- Marek Mikos - Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego – Urząd m.st. Warszawy Przewodniczący Sądu
- Jacek Grunt-Mejer - Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji - Urząd m.st. Warszawy      
- Renata Kaznowska - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
- Agnieszka Kulesza - Zarząd Dróg Miejskich
- Ewa Kuryłowicz - sędzia SARP
- Rainer Mahlamäki - architekt SAFA
- Hubert Markowski - Politechnika Warszawska Wydział Architektury - Sędzia Referent
- Maciej Mąka - sędzia SARP
- Adam Pawłowski - Politechnika Warszawska Wydział Architektury
- Łukasz Puchalski - Zarząd Dróg Miejskich
- Wojciech Wagner - Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego – Urząd m.st. Warszawy
- Wojciech Zabłocki - architekt
- Patryk Zaręba - architekt krajobrazu
- Henryk Zobel - Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej 

 

 

informacje / informations:


10.02.2017

Organizator dokonał oceny Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie i przepisami Ustawy. Organizator będzie wzywał Uczestników do uzupełnienia Wniosków w zakresie określonym w art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy.

 

The Organiser has evaluated the Application for the admission to the competition according to the conditions set out in the Terms and Conditions and the provisions of the Act.
Organiser will summon the Participants to append the Applications in the scope specified in art. 26 par. 3 and 4 of the Act.

03.03.2017

Organizator konkursu w dniu 03 marca 2017 r. rozesłał zaproszenia do składania prac konkursowych.

The organizer of the competition on March 03, 2017. Sent out a invitations to submit competition works.

Jednocześnie informujemy, że termin składania prac konkursowych został przesunięty.

Prace konkursowe można składać do 17 maja 2017 r. do godz. 16.00

At the same time, we would like to inform you that the term to submit competition works has been extended.

Competition works may be submitted until 17 May 2017, 4.00 p.m.

 

27.04.2017

Ze względu na wątpliwości dotyczące wskazanej w wytycznych konkursowych wysokości projektowanego mostu niezbędne są dodatkowe ustalenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie. W imieniu organizatorów bardzo przepraszamy za powstałe utrudnienia. W trosce o jak najlepsze rezultaty konkursu i świadomi konieczności reorganizacji prac nad projektami informujemy o planowanym wydłużeniu terminu na składanie prac konkursowych o co najmniej 1 miesiąc. Informację o nowy terminie oraz o rozstrzygnięciu wątpliwości przekażemy uczestnikom do 15 maja 2017r.

Due to the doubts concerning the height of the bridge indicated in the competition guidelines, additional arrangements with The Regional Water Management Authority in Warsaw are required.On behalf of the organizers, we apologize for the impediments. Concerned for the best results of the competition and aware of the need for reorganization of the work on the designs, the submission deadline will be prolonged by at least 1 month. Participants will be provided with the precise information about the new date of submission and the response to the doubts by the 15th of May 2017.


15.05.2017

Ze względu na wątpliwości dotyczące wskazanej w wytycznych konkursowych wysokości projektowanego mostu niezbędne są dodatkowe ustalenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie. W imieniu organizatorów bardzo przepraszamy za powstałe utrudnienia. Termin składania prac konkursowych zostanie odpowiednio wydłużony. Informację o nowym  terminie oraz o rozstrzygnięciu wątpliwości przekażemy uczestnikom do 22 maja 2017r.

 

Due to the doubts concerning the height of the bridge indicated in the competition guidelines, additional arrangements with The Regional Water Management Authority in Warsaw are required. On behalf of the organizers, we would like to apologize for the impediments.  The submission deadline will be extended accordingly. Participants will be provided with the precise information about the new date of submission and the response to the doubts will be send by the 22th of May 2017. 

 

25.05.2017


Ze względu na wątpliwości dotyczące wskazanej w wytycznych konkursowych wysokości projektowanego mostu pieszo-rowerowego, organizator konkursu podjął negocjacje wytycznych z zakresu gospodarki wodnej jakie pierwotnie uzyskano od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wynikiem serii spotkań z RZGW oraz ustaleń z Urzędem Żeglugi Śródlądowej jest złagodzenie stanowiska zarządcy rzeki w kwestii rzędnej spodu konstrukcji nowoprojektowanego mostu. I tak:

Punkt 5.2 rozdziału II Regulaminu konkursu w brzmieniu:

Rzędna spodu konstrukcji płyty mostu nie może być niżej niż przy sąsiednim moście Śląsko-Dąbrowskim tj. min. 8,18 m nad WWŻ. Wysokość dotyczy całości przestrzeni nad wodą z uwagi na zmienność toru żeglownego.

Otrzymuje brzmienie:

Rzędna spodu konstrukcji płyty mostu nie może być niżej niż przy sąsiednim moście Śląsko-Dąbrowskim tj. min. 8,18 m nad WWŻ, przy czym możliwe jest stopniowe obniżenie spodu konstrukcji mostu w kierunku lewego brzegu, z zachowaniem następujących wskazań:

Należy przyjąć jako odniesienie punkt oddalony o 80 m od korony bulwarów, tj. w śladzie pierwszej podpory nurtowej mostu Śląsko-Dąbrowskiego. W tym punkcie (zwanym dalej punktem A) należy przyjąć rzędną minimalną spodu konstrukcji  jako 7,59 m nad WWŻ. Od tego punktu dopuszcza się wykonanie konstrukcji w spadku w kierunku lewego brzegu tj. w kierunku bulwarów, obniżając się poniżej rzędnej 7,59 m nad WWŻ. Jako drugi punkt odniesienia należy przyjąć punkt odpowiadający śladowi drugiej podpory nurtowej mostu Śląsko-Dąbrowskiego tj. oddalony o ok 160 m od korony bulwarów (zwany dalej punktem B). Most należy kształtować wznosząc rzędną spodu konstrukcji w kierunku prawego brzegu, od punktu A, do osiągnięcia rzędnej minimum 8,18 m nad WWŻ w punkcie B. Na pozostałym odcinku, tj. pomiędzy punktem B, a krawędzią budowli regulacyjnej OS 4/514 od strony wody, rzędną spodu konstrukcji mostu należy przyjąć na wysokości minimum 8,18 m nad poziomem WWŻ.

Obniżenie kładki w kierunku prawego brzegu, możliwe jest na odcinku pomiędzy krawędzią budowli regulacyjnej OS 4/514 a przyczółkiem na poziomie Wybrzeża Szczecińskiego.

 

W załączeniu przekazujemy schematyczny rysunek przekroju mostu, ilustrujący wytyczne z zakresu gospodarki wodnej oraz zmieniony regulamin konkursu. Zamiany regulaminu w zakresie wytycznych gospodarki wodnej, składu sądu konkursowego oraz terminów.

 

Jednocześnie informujemy, że odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu są obowiązujące dla uczestników, z uwzględnieniem powyżej wskazanych zmian w wytycznych z zakresu gospodarki wodnej (dotyczy odpowiedzi na pytania: 8, 39, 40, 49, 101, 103).

 

Informujemy jednocześnie, że w związku pojawieniem się nowych wytycznych, termin składania prac konkursowych został odpowiednio  przesunięty. Nowy termin składania prac: 18 sierpnia 2017 r., do godziny 16.00. 

 

Załączniki:

https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/VIU2Spgrk86Be9i

 

Due to doubts in respect of the competition guidelines on the height of the pedestrian and cycle bridge to be designed, the competition organiser made an attempt to negotiate the water-management guidelines originally provided by the Regional Water Management Authority (RZGW). A series of meetings with the RZGW, and the arrangements made with the Inland Waterways Authority, resulted in a change in the river manager's position in respect of the elevation of the underside of the bridge’s structure. The wording of item 5.2 in Chapter II of the Rules of the Competition

The elevation of the bridge’s beam bottom structure must not be lower than the elevation of the neighbouring Śląsko-Dąbrowski Bridge, i.e. a minimum of 8.18 m above the high navigable water level. The height applies to the entire structure above water due to the variability of the navigation waterway.

 

has been amended accordingly. The new wording is:

The elevation of the underside of the bridge’s deck slab structure must not be lower than the corresponding elevation of the Śląsko-Dąbrowski Bridge, i.e. a minimum of 8.18 m above the highest-navigable water level; however, the underside of the bridge’s structure may be gradually lowered towards the left riverbank, subject to the following guidelines:

A point located within an 80-metre distance of the road prism of the boulevards, i.e. the point in the line of the first in-water pier of the Śląsko-Dąbrowski Bridge, should be taken as the reference point. In this point (hereinafter Point A), the elevation of the underside of the bridge’s structure should be at a minimum level of 7.59 m above the highest-navigable water level. From this point, the elevation of the structure may decrease towards the left riverbank, i.e. in the direction of the boulevards, going below the 7.59 m elevation above the highest-navigable water level. A point located in the line of the second in-water pier of the Śląsko-Dąbrowski Bridge, i.e. the point situated within a 160-metre distance of the road prism of the boulevards, should be taken as the second point of reference (hereinafter Point B). The elevation of the underside of the bridge’s structure should increase towards the right riverbank, from Point A, until a minimum elevation of 8.18 m is reached at Point B. In the remaining bridge section, i.e. between Point B and the edge of the river-regulation structure (OS 4/514), the elevation of the underside of the bridge’s structure must be at a minimum level of 8.18 m above the highest-navigable water level.

The elevation of the bridge’s structure may decrease towards the right riverbank within the section between the edge of the OS 4/514 river-regulation structure and the bankseat at the Wybrzeże Szczecińskie St. level.

 Please find attached the bridge's cross-section, showing the water-management guidelines and the amended Rules of the Competition, and information on the amendments to the Rules in respect of the water-management guidelines, the composition of the competition jury, and the deadlines.

 We would also like to inform you that the answers to questions, including the above-specified amendments to the water-management guidelines, apply to all participants (this applies to questions 8, 39, 40, 49, 101, and 103).

 Furthermore, due to the amendment of the guidelines, the time limit for submitting competition works has been extended accordingly. The new final submission date is 18 August 2017, 4:00 p.m.  

 

Attachments:
https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/VIU2Spgrk86Be9i08.06.2017

W uzupełnieniu informacji z dnia 25.05.2017, Organizator wyjaśnia, że obowiązująca uczestników konkursu rzędna spodu konstrukcji płyty mostu na poziomie min. 8,18 m nad WWŻ jest ustaleniem zarządcy tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, które zostało potwierdzone przez Urząd Żeglugi Śródlądowej. Pomiar dokonany w naturze potwierdza, że rzędna ta nie jest tożsama z rzędną mostu Śląsko-Dąbrowskiego, jak można by wywnioskować z wcześniejszej informacji.

Jednocześnie Organizator zwraca uwagę, że rysunek zamieszczony w celu zobrazowania nowych wytycznych z zakresu gospodarki wodnej, nie jest załącznikiem do regulaminu. Wszelkie informacje, które pojawiły się na rysunku, a nie mają odpowiednika w zapisach regulaminu (w tym orientacyjne określenie wysokości konstrukcji) mają jedynie charakter poglądowy.   

 

In addition to the information of 25th May 2017, the Organiser would like to explain that the elevation of the underside of the bridge’s structure at the minimum level of 8.18 m above the highest-navigable water level, with which the participants are obliged to comply, has been established by the river manager i.e. the Regional Water Management Authority (RZGW) and confirmed by the Inland Waterway Authority (UŻŚ). An on-site measurement has confirmed that the elevation does not correspond to the elevation of the Śląsko-Dąbrowski Bridge, as could be inferred from the previous information.

At the same time, the Organiser would like to point to the fact that the drawing included for the purpose of presenting new water-management guidelines is not an appendix to the Rules of the Competition. Any data included in the drawing and not corresponding to the information provided in the provisions of the Rules of the Competition (including the approximate height of the structure) have been given for demonstrative purposes only.

 

24.07.2017

Zmiana numeru pokoju w którym składa się prace konkursowe / The room in which we submit the competition works has been changed to number .

Miejsce złożenia prac konkursowych: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.Pokój 510.

 Competition works shall be submitted to:The Architecture and Spatial Planning Department, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warsaw.Room 510.

13.09.2017

 

Publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 14 września, o godz. 12.00 (Pałac Kultury i Nauki, sala Miłosza, VI piętro). Zapraszamy! 


14.09.2017

W imieniu Organizatora konkursu informuję, że za stronie konkursowej zamieszczono wyniki konkursu:

http://architektura.um.warszawa.pl/wynikimost

Jednocześnie informujemy, że wszystkie złożone w konkursie prace można obejrzeć na wystawie, która znajduje się w sali Miłosza, na VI piętrze w Pałacu Kultury i Nauki. Prace można oglądać w godzinach 12.00 – 20.00 do 18 września, do godziny 18.00.

W późniejszym terminie Organizator zaplanował plenerową wystawę nagrodzonych prac na Bulwarach Wiślanych.

Na 18 września Organizator zaplanował dyskusję pokonkursową, która odbędzie się w sali Miłosza (VI p. PKiN). Chętnych zapraszamy na godzinę 18.00.

 

 

Nagrody

I nagroda pieniężna w wysokości  100 000 zł. oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II nagroda pieniężna  w  wysokości 70 000 zł.

III nagroda pieniężna  w  wysokości 40 000 zł.

oraz pulę do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości do 50 000 zł.

---------------------------------------------------------------------------------------------

1st prize in the amount of 100 000 PLN and an invitation to negotiations under the single-source procurement procedure.

2nd prize in the amount of 70 000 PLN

3rd prize in the amount of 40 000 PLN

and a total amount for distinctions of 50 000 PLN.

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę:

 

Praca Nr 30 (853147) – I nagroda 100.000 zł

oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z Warszawy

Zespół Projektowy: Dirk Krolikowski, Falko Schmitt, Justyna Grzesiak, Wioletta Zdziraska, Frank Ehrlicher, Piotr Piotrkowicz, Andrzej Piniaha i Zbigniew Wichański

Zwycięska praca nagrodzona została za powściągliwą i niezwykle elegancką formę, doskonale wpisującą się w pejzaż tej części miasta. Autorzy pracy zachowując oryginalny i niepowtarzalny wygląd przeprawy, nie starają się jednocześnie konkurować z charakterystycznymi obiektami zlokalizowanymi w sąsiedztwie mostu. Pracę cechuje wysoka jakość architektury, również w zakresie detalu. Zwycięska koncepcja, na tle innych rozwiązań konkursowych, daje największe nadzieje na sprawną i efektywną realizację przeprawy.

 


Praca Nr 06 (759292) – II nagroda – 70.000 zł

Dipl. Arch. ETH SIA Anna Jach, Zuzanna Krzyzanska, Anatoni Keszycki i Schnetzer Puskas International AG ze Szwajcarii

Praca doceniona za wypracowanie sprawnego systemu połączeń komunikacyjnych na obu brzegach rzeki.

Obiekt dobrze wpisuje się w panoramę miasta, po zmroku urzekając atrakcyjną iluminacją. Organiczna forma przeprawy, choć stara się wytworzyć bliski kontakt użytkownika z przyrodą i rzeką, to jednak właściwsza byłaby dla trenów mniej zurbanizowanych. Wątpliwości budzą również przyjęte rozwiązania konstrukcyjne.

 


Praca Nr 39 (071108) – III nagroda – 40.000 zł

DWAA ARCHITEKCI MARCIN WOLSZCZAK z Władysławowa (koło Warszawy).

Zaletą pracy jest prostota i czystość formy, która efektownie kontrastuje z dzikością prawego brzegu Wisły. Jury doceniło również pomysł wytworzenia przestrzeni publicznej na płycie mostu. Rozwiązania atrakcyjne z punktu widzenia użytkownika mostu wiążą się jednak z dużymi kosztami realizacji obiektu. Zdaniem sądu ruch pieszy na moście powinien mieć charakter plenerowy, w związku z tym stosowanie niewygodnej klatki schodowej wydaje się działaniem nieodpowiednim.

 


Praca Nr 2 (300316) – wyróżnienie równorzędne 25 tys. zł

JOANNA JĘDRUŚ-CABRERA, EOVASTUDIO SPL, GmasP (GOBERNA PEREZ & ASOCIADOS SL) 
z Hiszpanii

Praca w przemyślany sposób tworzy przestrzeń publiczną. W odgięciach konstrukcji amfiteatralny układ zapewnia schronienie od wiatru, zachęcając do pozostania i obserwowania widoków zarówno na Stare Miasto, jak i na Centrum Nauki Kopernik oraz Most Świętokrzyski. Z dalszej perspektywy oryginalność konstrukcji widać w charakterystycznych łukach i asymetrycznych użebrowaniach przywołujących skojarzenia z ogonem legendarnego Bazyliszka. Niestety realizacja konstrukcji wymagałaby bardzo znaczących zmian w formie architektonicznej projektu.

 


Praca Nr 27 (000127) – wyróżnienie równorzędne 25 tys. zł

SUD ARCHITEKCI POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy

Zespół Projektowy: Jocelyn Fillard, Wojciech Młynarczyk, Dominik Kaczmarek, Konrad Limanówka, Ostap Nenych, Agata Stańczyk, Alena Lobach, Dominika Ziemiańska i Jolanta Anuszewska

Praca proponuje efektowną, ekspresyjną wizję połączenia obu brzegów Wisły. Koncepcja struktury integrującej aż trzy łuki o różnej geometrii tworzy nie tylko nieregularną formę o dużej dynamice, ale i obszerną przestrzeń publiczną na najwyższym poziomie kładki oraz możliwość korzystania z częściowo zadaszonego traktu komunikacyjnego na niższym poziomie.

Słabością propozycji są wysokie koszty realizacji, a przede wszystkim nieuwzględnienie w projekcie konieczności wykonania potężnych fundamentów niezbędnych dla tego typu konstrukcji, dla których brak jest miejsca, w szczególności na lewym brzegu rzeki.

 

 

Praca Nr 37 (847310) – wyróżnienie równorzędne honorowe

Maria Ceran, Małgorzata Florczak-Puńko, Małgorzata Wiśniewska i Natalia Wilczak z Warszawy

Projekt kładki prezentuje wartość dodaną, jaką jest przestrzeń edukacyjna poświęcona miastu Warszawa. Umieszczenie na niższym poziomie linearnego muzeum w kameralnej, osłoniętej przestrzeni stanowić mogłoby alternatywę dla rekreacyjnego i widokowego spaceru, cenną w deszczowe i chłodne dni. Praca o interesującym potencjale ideowym, w rozwiązaniu architektonicznym została jednak zaprezentowana nieco schematycznie.

 

Praca Nr 15 (111222) – wyróżnienie równorzędne honorowe

NOKE Sp. z o.o. z Warszawy

Zespół Projektowy: Julian Nieciecki, Piotr Maciaszek, Patrycja Michalak-Bębiec, Karol Pasternak, Marcin Adamczewski, Elöd Zoltàn Golicza, Mihai Predescu

 

Wyróżnienie przyznano za wyraz architektoniczny przeprawy przez Wisłę, która przywołuje skojarzenia z architekturą powojennego modernizmu: przystanków warszawskiej linii średnicowej. Chociaż odwołania do tego brakuje w opisie pracy konkursowej, jury doceniło jej „warszawskość” oraz próbę poszukiwań lekkiej formy przy użyciu ciężkiego materiału jakim jest beton. 

Pliki z nagrodzonymi pracami konkurowymi można pobrać tutaj.

 

Zapamietaj Zapamiętaj w swoim planie wycieczki

Pliki do pobrania

1. Odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursu_PL
(plik: odpowiedzi na pytania.pdf, rozmiar pliku: 539.79 KB)
Pobierz
2. Answers to queries concerning the Terms and Conditions_ANG
(plik: answers to questions.pdf, rozmiar pliku: 549.12 KB)
Pobierz
3. odpowiedzi na pytania dotyczące składania Wniosków_PL
(plik: odpowiedzi na pytania dotyczące składania Wniosków_PL.pdf, rozmiar pliku: 155.57 KB)
Pobierz
4. answers to queries concerning the submission of Applications ANG
(plik: answers to queries concerning the submission of Applications ANG.pdf, rozmiar pliku: 145.22 KB)
Pobierz
5. Regulamin konkursu ze zmianami 24.07.2017
(plik: Regulamin Konkursu Most dla Pieszych ze zmianami.pdf, rozmiar pliku: 1.39 MB)
Pobierz
6. COMPETITION TERMS AND CONDITIONS with changes 24.07.2017
(plik: COMPETITION TERMS AND CONDITIONS with changes.pdf, rozmiar pliku: 1.4 MB)
Pobierz
7. Załącznik Nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie
(plik: Załącznik Nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.pdf, rozmiar pliku: 63.61 KB)
Pobierz
8. Appendix No.1 APPLICATION FOR ADMISSION TO TAKE PART IN THE COMPETITION
(plik: Appendix No 1.pdf, rozmiar pliku: 41.88 KB)
Pobierz
9. Załącznik Nr 1 A - Oświadczenie o zmianie składu zespołu projektowego
(plik: Załącznik Nr 1 A - Oświadczenie o zmianie składu zespołu projektowego.pdf, rozmiar pliku: 50.56 KB)
Pobierz
10. Appendix No.1A NOTIFICATION OF A CHANGE TO THE DESIGN TEAM
(plik: Appendix No 1A.pdf, rozmiar pliku: 36.54 KB)
Pobierz
11. Załącznik Nr 2 - Pełnomocnictwo
(plik: Załącznik Nr 2 - Pełnomocnictwo.pdf, rozmiar pliku: 41.44 KB)
Pobierz
12. Appendix No.2 POWER OF ATTORNEY
(plik: Appendix No 2.pdf, rozmiar pliku: 39.44 KB)
Pobierz
13. Załącznik Nr 3 - Wzór JEDZ (ESPD) w formacie XML (skompresowany)
(plik: Załącznik Nr 3 - Wzór JEDZ (ESPD).zip, rozmiar pliku: 8.23 KB)
Pobierz
14. Appendix No. 3 The ESPD template in XML (ZIP)
(plik: Załącznik Nr 3 - Wzór JEDZ (ESPD).zip, rozmiar pliku: 8.23 KB)
Pobierz
15. Załącznik Nr 4 - karta identyfikacyjna
(plik: Załącznik Nr 4 - karta identyfikacyjna.pdf, rozmiar pliku: 25.95 KB)
Pobierz
16. Appendix No.4 IDENTIFICATION CARD
(plik: Appendix No 4.pdf, rozmiar pliku: 10.15 KB)
Pobierz
17. Załącznik Nr 5 - pokwitowanie złożenia pracy
(plik: Załącznik Nr 5 - pokwitowanie złożenia pracy.pdf, rozmiar pliku: 25.15 KB)
Pobierz
18. Appendix No.5 ACKNOWLEDGEMENT OF THE RECEIPT OF THE COMPETITION WORK
(plik: Appendix No 5.pdf, rozmiar pliku: 27.6 KB)
Pobierz
19. Załącznik Nr 6 - Istotne postanowienia umowy
(plik: Załącznik Nr 6 - Istotne postanowienia umowy.pdf, rozmiar pliku: 212.22 KB)
Pobierz
20. Appendix No.6 Material provisions of the contract
(plik: Appendix No 6.pdf, rozmiar pliku: 206.66 KB)
Pobierz
21. JEDZ - instrukcja
(plik: Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf, rozmiar pliku: 1.19 MB)
Pobierz