Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: ,

 

W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zwane „planami miejscowymi”. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.

 

Statystyka planów miejscowych – stan na 30 listopada 2019 r.

Plany obowiązujące

Obecnie obowiązuje 295 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze 20.361,3 ha (39,37% powierzchni m.st. Warszawy).

Plany w trakcie sporządzania

Obecnie w trakcie realizacji są 254 procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prowadzone w trybie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Plany w trakcie sporządzania obejmują 17.443,19 ha
(33,72% powierzchni miasta), z czego:

  • 2.545,8 ha terenów już objętych obowiązującymi planami (5,0% powierzchni miasta),
  • 14.897,4 ha terenów bez obowiązujących planów miejscowych (28,8% powierzchni miasta).

 

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych - klauzula informacyjna.