Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: ,

W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zwane "planami miejscowymi". Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.

 

(stan na dzień 31 marca 2018 r.)

Plany obowiązujące

Obecnie obowiązuje 267 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze 19.079 ha (36,89% powierzchni m.st. Warszawy).

Plany w trakcie sporządzania

Obecnie w trakcie realizacji jest 214 procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:

Plany w trakcie sporządzania obejmują 17.992 ha
 (ok. 34,79% powierzchni miasta).