Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: ,

 

W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zwane „planami miejscowymi”. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.

 

Statystyka planów miejscowych – stan na 30 czerwca 2018 r.

Plany obowiązujące

Obecnie obowiązuje 288 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze 19.812 ha (38,3% powierzchni m.st. Warszawy).

Plany w trakcie sporządzania

Obecnie w trakcie realizacji jest 227 procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prowadzonych w trybie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Plany w trakcie sporządzania obejmują 16.615 ha
(32,12% powierzchni miasta), z czego:

  • 2.582 ha terenów już objętych obowiązującymi planami (5,0% powierzchni miasta),
  • 14.033 ha terenów bez obowiązujących planów miejscowych (27,13% powierzchni miasta).

 

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych - klauzula informacyjna.