Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: ,

W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zwane „planami miejscowymi”. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.

 

Statystyka planów miejscowych – stan na 31 sierpnia 2018 r.

Plany obowiązujące

Obecnie obowiązują 273 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na obszarze 19.247 ha (37,21% powierzchni m.st. Warszawy).

Plany w trakcie sporządzania

Obecnie w trakcie realizacji jest 215 procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:

Plany w trakcie sporządzania obejmują 17.823 ha
(ok. 34,46% powierzchni miasta).