Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Rada Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Alicja Korzybska, , 3 stycznia 2017 - 14:09


Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz powołała zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Nr 933/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. (zmienionym zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 323/2016 z dnia 10 marca 2016 r.) Radę Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy jako organ doradczy w sprawach architektury i urbanistyki. Skład Rady został ustalony zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 940/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. (zmienionym zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 324/2016 z dnia 10 marca 2016 r.).

Rada została powołana na trzyletnią kadencję i zajmować się będzie problemami z zakresu architektury, kształtowania przestrzeni publicznej oraz innymi zagadnieniami związanymi z rozwojem miasta. 

W skład Rady wchodzą 23 osoby wskazane przez Prezydenta m.st. Warszawy, reprezentujące różne dziedziny zawodowe i środowiska twórcze.

 

Skład Rady

     1. Andrzej Brzeziński
     2. Andrzej Chołdzyński
     3. Krzysztof Chwalibóg
     4. Janusz Czapiński
     5. Waldemar Dąbrowski 
     6. Krzysztof Domaradzki
     7. Edward Dwurnik
     8. Bartłomiej Kolipiński
     9. Kazimierz Kirejczyk
    10. Ireneusz Krzemiński
    11. Krzysztof Materna
    12. ------------------------
    13. Marcin Mostafa
    14. Adam Zbigniew Pawłowski
    15. Jerzy Porębski
    16. Jolanta Przygońska
    17. Anda Rottenberg
    18. Magdalena Staniszkis
                19. Grzegorz Stiasny (Przewodniczący)
    20. Robert Szumielewicz
    21. Mariusz Ścisło
                            22. Bogna Świątkowska (Wiceprzewodnicząca)

23. Wojciech Trzópek

 

Na posiedzenia Rady, oprócz członków, zapraszani są:  Pani Prezydent, Zastępca Prezydenta właściwy do spraw z zakresu architektury i urbanistyki, Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz wszyscy Zastępcy Dyrektora BAiPP i Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego m.st. Warszawy. 

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami i reprezentuje Radę na zewnątrz oraz podpisuje jej opinie.  

Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub Prezydent m.st. Warszawy na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia, przekazując jednocześnie członkom Rady materiały, których dotyczy porządek obrad posiedzenia w formie elektronicznej. 

Opinie Rady są przyjmowane w drodze jawnego głosowania. 

Czynności Rady przewidziane są w regulaminie, który jest załącznikiem do wcześniej przywołanego zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy nr 933/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. (zmienionego zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 323/2016 z dnia 10 marca 2016 r.)

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wyznaczyło pracownika Urzędu m.st. Warszawy do koordynowania prac związanych z działalnością Rady: Alicję Korzybską 

 

 

Dnia 30 maja odbyło się ostatnie spotkanie Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy.

 


 

 

  

 

Pliki do pobrania

1. Projekt protokołu z posiedzenia RAiPPW z dnia 02-12-2016
(plik: Projekt protokołu RAiPPW 2016_12_02.pdf, rozmiar pliku: 2.81 MB)
Pobierz
2. Protokół z posiedzenia RAiPPW z dnia 26-01-2017
(plik: AM-RK.111.1.2017.MOL-RAiPPW-protokół-26-01-2017.pdf, rozmiar pliku: 3.78 MB)
Pobierz
3. Protokół z posiedzenia RAiPPW z dnia 22-02-2017
(plik: AM-RK.111.2.2017.MOL-RAiPPW-protokół-22-02-2017.pdf, rozmiar pliku: 2.76 MB)
Pobierz
4. Stanowisko RAiPPW ws. warszawskiej polityki mobilności z dnia 22-02-2017
(plik: AM-RK.111.3.2017.MOL-RAiPPW-stanowisko-warszawska polityka mobilności-22-02-2017.pdf, rozmiar pliku: 193.73 KB)
Pobierz
5. Protokół z posiedzenia RAiPPW z dnia 29-03-2017
(plik: AM-RK.111.8.2017.MOL-RAiPPW-protokół-29-03-2017.pdf, rozmiar pliku: 3.13 MB)
Pobierz
6. Stanowisko RAiPPW ws. rekomendacji 2. wariantu koncepcji zagospodarowania ul. Marszałkowskiej z dnia 29-03-2017
(plik: aM-RK.111.9.2017.MOL-RAiPPW-stanowisko-29-03-2017.pdf, rozmiar pliku: 274.34 KB)
Pobierz
7. Protokół z posiedzenia RAiPPW z dnia 26-04-2017
(plik: AM-RK.111.11.2017.AKO-Protokół RAiPPW-26.04.2017.pdf, rozmiar pliku: 2.48 MB)
Pobierz
8. Protokół z posiedzenia RAiPPW z dnia 31-05-2017
(plik: AM-RK.111.12.2017.AKO-protokół_2017_05_31.pdf, rozmiar pliku: 656.85 KB)
Pobierz
9. Stanowisko RAiPPW nt. planowanych zmian w rejonie ronda Dmowskiego
(plik: Stanowisko RAiPPW nt. planowanych zmian w rej. ronda Dmowskiego.pdf, rozmiar pliku: 545.39 KB)
Pobierz
10. Stanowisko RAiPPW dot. zespołu urbanistycznego Ściany Wschodniej
(plik: Stanowisko RAiPPW dot. zespołu urbanistycznego Ściany Wschodniej.pdf, rozmiar pliku: 50.96 KB)
Pobierz
11. Protokół z posiedzenia RAiPPW z dnia 28 czerwca 2017
(plik: AM-RK.111.13.2017.AKO-Protokół z 28 czerwca 2017.pdf, rozmiar pliku: 616.58 KB)
Pobierz
12. Protokół z posiedzenia RAiPPW z dnia 27 września 2017
(plik: Protokół RAiPPW z dn. 27 wrzesnia 2017r.pdf, rozmiar pliku: 291.58 KB)
Pobierz
13. Stanowisko RAiPPW dot. uwarunkowań urb.-arch. dla planowanego wzniesienia pomników: W. Korfantego, "Solidarności", Bitwy Warszaw
(plik: Stanowisko RAiPPW dot.pomników-W.Korfantego,Solidarności,Bitwy Warszawskiej 1920roku.pdf, rozmiar pliku: 40.86 KB)
Pobierz
14. Protokół RAiPPW z dnia 25 października 2017r.
(plik: AM-RK.111.20.2017.AKo-Protokół RAiPPW z dn.25.X.2017.pdf, rozmiar pliku: 484.54 KB)
Pobierz
15. Stanowisko RAiPPW nt propozycji UW dot. rozwoju kampusu uniwersyteckiego na Powiślu
(plik: Stanowisko RAiPPW nt. rozwoju kampusu UW na Powiślu.pdf, rozmiar pliku: 59.2 KB)
Pobierz
16. Protokół RAiPPW z dnia 29.XI.2017
(plik: Protokół RAiPPw z dnia 29.XI_.2017.pdf, rozmiar pliku: 316.8 KB)
Pobierz
17. Protokół RAiPPW z dnia 13.XII.2017 dot. Placu Centralnego - 5 prac konkursowych
(plik: Protokół RAiPPW z dnia 13 grudnia 2017r..pdf, rozmiar pliku: 273.34 KB)
Pobierz
18. Protokół RAiPPW z dnia 28.II.2018 dot. wymiany i regeneracji powietrza w W-wie
(plik: Protokół RAiPPW-28.II_.2018.pdf, rozmiar pliku: 324.3 KB)
Pobierz
19. Protokół RAiPPW z dnia 05.IV.2018 dot. opracowania "Możliwości kształtowania warunków klimatycznych w dokumentach planistycznych
(plik: Protokół RAiPPW z dnia 5 kwietnia 2018.pdf, rozmiar pliku: 244.65 KB)
Pobierz
20. Protokół RAiPPW z dnia 25.IV.2018 dot. otoczenia Cytadeli Warszawskiej
(plik: Protokół RAiPPW - 25 kwietnia 2018.pdf, rozmiar pliku: 378.78 KB)
Pobierz