Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Rozstrzygnięte konkursy

Increase Zwykły Decrease
14 listopada 2014
KONKURS - Izba Pamięci

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu - Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli. Do zadań Uczestników konkursu należeć będzie wskazanie najlepszej lokalizacji dla obiektu będącego przedmiotem konkursu w obszarze należącym do zakresu opracowania konkursowego. Dla wybranej przez siebie lokalizacji Uczestnik konkursu wykona koncepcję architektoniczną pawilonu - izby pamięci wraz z przylegającym otoczeniem. W zależności od lokalizacji elementem otoczenia mogą być: schody terenowe, komunikacja terenowa łączącą pawilon z pomnikiem i drogą na Cmentarz Powstańców oraz ulicą Wolską, uzupełnienia w zakresie zieleni, korekta nabrzeża zbiornika wodnego itp. Koncepcja powinna zawierać wszystkie elementy infrastruktury wymagane zapisami prawa. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ulegnie zmianom, które pozwolą na lokalizację pawilonu wg zwycięskiej koncepcji. Konkurs prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013r. poz. 907 z późn. Zm.), zwanej dalej Ustawą oraz Regulaminu. Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym Uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu (Regulaminie). Osobą uprawnioną do udzielania informacji o konkursie jest Sekretarz Sądu Konkursowego arch. Tomasz Pniewski Dopuszczalne są wyłącznie następujące formy kontaktu z Sekretarzem Konkursu: - korespondencja elektroniczna kierowana na adres e-mail: konkursy@um.warszawa.pl - korespondencja kierowana faksem pod nr: 22 443 24 50 - korespondencja pocztowa przesyłana na adres organizatora.

5 grudnia 2014
Konkurs Targówek

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

W imieniu Organizatora konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania części terenów poprzemysłowych Targówka Fabrycznego w Warszawie informuję,

że publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dzisiaj (09.03.2015) o godzinie 14.00 w hali dawnej Huty Szkła przy ul. Radzymińskiej 116.


Uwaga.

Zmiana treści Regulaminu.

W związku z Art. 17 Ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie składu Sądu konkursowego:

Na miejsce podlegającego wyłączeniu z niniejszego postępowania pana Zbigniewa Kaisera, powołuję panią Marlenę Happach.

  Na miejsce podlegającego z wyłączeniu z niniejszego postępowania pana Marcina Brodowskiego, powołuję panią Agnieszkę Dziurlę.

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru rewitalizowanego Targówka Fabrycznego w rejonie dawnych Zakładów Tłuszczowych w Warszawie.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym i użytkowym rozwiązań zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego zakresem Konkursu.

Zwycięska praca, wraz z pracami nagrodzonymi i wyróżnionymi, stanie się bazą merytoryczną do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego Konkursem oraz ewentualnie wskazywać będzie na potrzeby zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Konkurs prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013r. poz. 907 z późn. Zm.), zwanej dalej Ustawą oraz Regulaminu. Konkurs jest konkursem jednoetapowym, studialnym w którym Uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu (Regulaminie).

19 września 2014
KONKURS NA KONCEPCJĘ POMNIKA ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, w którym Uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających warunki, określone w Regulaminie.

Autor pracy konkursowej, która otrzyma pierwszą nagrodę otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy pokonkursowej.

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie, bądź podmioty występujące wspólnie, zwane również Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie.

W konkursie mogą wziąć udział Wykonawcy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadających siedzibę ‑ miejsce zamieszkania - poza  terytorium RP), którzy:

-        spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, a ponadto:

-        dysponują przy pracy konkursowej minimum jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu artysty plastyka, architekta i/lub osobą, która posiada właściwe przedmiotowi konkursu doświadczenie, przez co Organizator konkursu rozumie wykonanie w przeciągu 5 lat przed ogłoszeniem konkursu; rzeźby, pomnika funkcjonującego w przestrzeni publicznej, będącego upamiętnieniem wydarzenia historycznego, ogólnie-znanej osoby lub grupy osób.

-    w razie wygrania konkursu będą dysponować osobą (osobami), które posiadają wiedzę i uprawnienia niezbędne dla sporządzenia na podstawie koncepcji konkursowej kompletnej dokumentacji projektowej (wykonując czynności opisane w art. 20 prawa budowlanego), materiałów przetargowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji

Organizatorem konkursu (Organizator) jest Miasto Stołeczne Warszawa (z siedzibą pl. Bankowy 3/5, 00‑950 Warszawa), w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.

Czynności Kierownika Zamawiającego wykonuje Tomasz Zemła, Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Regulamin do pobrania ze strony internetowej Konkursu:

www.architektura.um.warszawa.pl/pileckipomnik


Regulamin w wersji elektronicznej nagranej na płytę CD-ROM może być udostępniony przez Zamawiającego tym uczestnikom, którzy złożą pisemny wniosek w tej sprawie drogą mailową, pod adres:

pileckipomnik@um.warszawa.pl

Adres, na który należy przesyłać prace konkursowe oraz wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego; ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

-        IDEA                    -              maksymalnie 45 punktów 
(Czytelność ideowa upamiętnienia, wielowartościowość i głębia przekazu)

-        FORMA              -              maksymalnie 45 punktów 
(Atrakcyjność formy plastycznej, sposób nawiązania do otoczenia, ukształtowanie przestrzeni publicznej, trwałość i odporność na eksploatację w wielkomiejskich warunkach)

-        EKONOMIA        -              maksymalnie 10 punktów 
(Umiejętność dostosowania siły wyrazu do zastosowanych środków)

30 listopada 2011
Aktualne konkursy

11 października 2013
Konkurs na koncepcję pomnika Polaków Ratujących Żydów ...

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji pomnika upamiętniającego udział Polaków w ratowaniu Żydów w czasie niemieckiej okupacji z uwzględnieniem działań Polskiego Państwa Podziemnego oraz różnych form pomocy indywidualnej, w tym ze strony Kościoła katolickiego.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, w którym Uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających warunki, określone w Regulaminie.
Autor pracy konkursowej, która otrzyma pierwszą nagrodę otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy pokonkursowej.

24 lutego 2012
Konkurs -Placu Trzech Krzyży

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję odnowienia i przebudowy placu Trzech Krzyży w Warszawie

Organizatorem konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa (z siedzibą pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa), w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.
Czynności Kierownika Zamawiającego wykonuje Dyrektor tego Biura.

Strona internetowa konkursu: architektura.um.warszawa.pl/plac3k

24 lutego 2012
Konkurs - Port i Cypel Czerniakowski

Organizatorem konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.
Czynności Kierownika Zamawiającego wykonuje Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy - Andrzej Jakubiak

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach proceduralnych jest sekretarz Sądu Konkursowego Tomasz Pniewski