Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Increase Zwykły Decrease
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji przebudowy ul. Środkowej w Warszawie
Harmonogram
 • Zadawanie pytań dotyczących składania Wniosków

  9 czerwca 2017 r.

  Składanie wniosków o dopuszczenie do uczestnictwa w Konkursie

  19 czerwca 2017 r.
  do godz. 16.00.

  Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu

  20 lipca 2017 r.

  Składanie prac konkursowych
  (w godzinach pracy urzędu od 8 do 16)

  15 września 2017 r.

  do godz. 16.00

Kontakt

Adres do korespondencji:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

 

Miejsce złożenia Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.
Kancelaria - parter. 

 

Miejsce złożenia prac konkursowych:
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.
Pokój 510.


Dopuszczalne są wyłącznie następujące formy kontaktu z Sekretarzem Konkursu:
• korespondencja elektroniczna kierowana na adres e-mail: konkursy@um.warszawa.pl 
 ( w tytule maila: „KONKURS - ULICE NOWEJ PRAGI” ) 
• korespondencja kierowana faksem pod nr: 22 443 24 50 
 ( z dopiskiem: „KONKURS - ULICE NOWEJ PRAGI” )
• korespondencja pocztowa przesyłana na adres wskazany powyżej. 

Opis

Konkurs polega na:
● (w zakresie realizacyjnym) wykonaniu koncepcji zagospodarowania ulicy Środkowej w Warszawie, na długości od ulicy Kowieńskiej do ulicy Stalowej, wraz z zagospodarowaniem terenu Ogniska „Praga” w powiązaniu z podwórkiem Kamienicy Wielopokoleniowej,
● (w zakresie studialnym) wykonaniu koncepcji zagospodarowania ul. Strzeleckiej wraz w przyległościami:
- skwerem przy skrzyżowaniu z ulicą Konopacką i ulicą 11 Listopada,
- placem miejskim przy skrzyżowaniu z ul. Szwedzką,
- terenem wokół pałacyku Konopackiego,
- fragmentem terenu przy LXXVI Liceum Ogólnokształcącym.
● (w zakresie studialnym) wykonaniu koncepcji zagospodarowania skweru przy skrzyżowaniu ulicy Środkowej z ulicą 11 Listopada i ulicą Kowieńską.


Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem wizualnym, użytkowym, komunikacyjnym i ekonomicznym koncepcji zagospodarowania ulic Środkowej i Strzeleckiej wraz z sąsiadującymi przestrzeniami publicznymi w historycznym obszarze Nowej Pragi dzielnicy Praga Północ,  realizując cele Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy w zakresie poprawienia jakości przestrzeni publicznych oraz poprawy  środowiska zgodnie z wymogami gospodarki niskoemisyjnej.  Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz. U.2015, poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz niniejszego Regulaminu. Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym Uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają  wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu (Regulaminie).

W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadających siedzibę ‑ miejsce zamieszkania - poza  terytorium RP), którzy:

spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 Ustawy, a ponadto:

dysponują przy pracy konkursowej minimum jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni (studia magisterskie) w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta.

w razie wygrania konkursu będą dysponować osobą (osobami), które posiadają wiedzę i uprawnienia niezbędne dla sporządzenia na podstawie koncepcji konkursowej kompletnej dokumentacji projektowej (wykonując czynności opisane w art. 20 prawa budowlanego), materiałów przetargowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji.

- nie pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z: Zamawiającym, osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, Członkami sądu konkursowego.

Uczestnik zainteresowany udziałem w konkursie zobowiązany jest złożyć Wniosek na adres i w terminie wskazanym w Regulaminie, o treści wg wzoru Załącznika nr 1, wraz z wymaganymi oświadczeniami, których treść stanowi część składową Załącznika nr 1 oraz wymaganymi dokumentami. 


Kryteria oceny prac konkursowych: 

- atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań zagospodarowania, w kontekście spełnienia celu konkursu (dla zakresu realizacyjnego). waga kryterium - 55%

- atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań zagospodarowania, w kontekście spełnienia celu konkursu (dla zakresu studialnego). waga kryterium - 30%

- uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji waga kryterium - 15%

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do: 19 czerwca 2017 r. do godz. 16.00. 

Składanie prac konkursowych do: 15 września 2017 r. do godz. 16.00

 

INFORMACJE:

26.06.2017

 

Organizatro konkursu w dniu 26.06.2017 rozesłał (drogą mailową) do dopuszczonych do udziału w konkursie Uczestników, zaproszenia do złożenia pracy konkursowej. 
Gdyby któryś z Uczestników nie otrzymał zaproszenia prosimy o sprawdzenie katalogu SPAM lub kontakt z Organizatorem.

09.06.2017

Zmiana regulaminu konkursu w zakresie składu sądu konkursowego (Rozdział I, pkt 5.1).
Do składu sądu został włączony Pan Michał Olszewski - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

 

24.07.2017
Organizator zamieścił na stronie odpowiedzi na pytnia dotyczące Regulaminu. 

Nagrody

I nagroda pieniężna w wysokości 60 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II nagroda pieniężna  w  wysokości                    30 000 zł.

III nagroda pieniężna  w  wysokości                   15 000 zł.

oraz pulę do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości do 15 000 zł.

Zapamietaj Zapamiętaj w swoim planie wycieczki

Pliki do pobrania

1. Odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu
(plik: Odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu 24.07.2017.pdf, rozmiar pliku: 85.51 KB)
Pobierz
2. Odpowiedzi na pytania dotyczące składania Wniosków.
(plik: Odpowiedzi na pytania dotyczące składania Wniosków 12.06.2017.pdf, rozmiar pliku: 53.11 KB)
Pobierz
3. Regulamin konkursu
(plik: Regulamin Konkursu - Ulice Nowej Pragi_09_06_2017.pdf, rozmiar pliku: 1.37 MB)
Pobierz
4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie
(plik: Załącznik Nr 1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.pdf, rozmiar pliku: 61.77 KB)
Pobierz
5. Karta identyfikacyjna
(plik: Załącznik Nr 2 - karta identyfikacyjna.pdf, rozmiar pliku: 26.7 KB)
Pobierz
6. Pokwitowanie złożenia pracy
(plik: Załącznik Nr 3 - pokwitowanie złożenia pracy.pdf, rozmiar pliku: 121.74 KB)
Pobierz
7. Istotne Postanowienia Umowy
(plik: Załącznik Nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy.pdf, rozmiar pliku: 143.79 KB)
Pobierz
8. Edytowalne wersje załączników od 1 do 3.
(plik: Załączniki od nr 1 do nr 3 w wersji edytowalnej.zip, rozmiar pliku: 1.36 MB)
Pobierz