Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Wyniki konkursów

Increase Zwykły Decrease
14 listopada 2018
Wyniki Konkursu - Twórcza Twarda

I Nagroda - 70 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wo

16 października 2018
"SKRA" WYNIKI KONKURSU

UZASADNIENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU


I Nagroda - 70.000 zł

10 listopada 2016
Wyniki konkursu - Plac 5 Rogów

I nagroda – 70 tys. zł – praca nr 313001

Kacper Ludwiczak – Gdynia

18 października 2017
Wyniki Konkursu - Szkoła przy Zaruby

WYNIKI KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ZESPOŁU BUDYNKÓW KOMPLEKSU OŚWIATOWEGO PRZEDSZKOLNO-SZKOLNEGO PRZY UL.

14 września 2017
Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę:

Praca Nr 30 (853147) – I nagroda 100.000 zł

oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

25 września 2017
Ulice Nowej Pragi - wyniki konkursu

I Nagroda [60 tys. zł] – Kod 09 numer 150105

WXCA Sp. z o.o. z Warszawy

Zespół projektowy:

Szczepan Wroński, Małgorzata Dembowska, Monika Lemańska i Anna Majewska

I nagrodę przyznano za;

-        trafną propozycję uformowania wnętrza ulicy Środkowej jako jednoprzestrzennej o uspokojonym ruchu, zapewniającej równoprawne bezpieczeństwo wszystkich użytkowników;

-        umiejętną dyspozycję przestrzenną dla wnętrza ulicy, definiowanej atrakcyjnym układem zieleni, posadzek, "mebli miejskich" przy użyciu stosunkowo prostych środków technicznych;

-        elastyczność koncepcji, pozwalającą na jej dostosowywanie do zmiennych potrzeb funkcjonowania ulicy, dzięki wymienności przeznaczenia powierzchni przeznaczonych dla miejsc parkingowych, siedzisk i zieleni;

-        użycie zieleni na gruncie rodzimym, w tradycyjnych formach trawników, skwerów, szpalerów drzew, jako najważniejszego elementu projektu i podstawowego środka poprawy jakości przestrzeni publicznej; 

-        powierzchnie trawników i skwerów dostatecznie duże i zwarte dla utrzymania wegetacji;

-        dostosowanie urządzenia ulicy do funkcji w parterach domów mieszkalnych i Ogniska Praga - co do zasady z zielenią pod oknami mieszkań;

-        wzorcowo rozwiązany plac u zbiegu ul. Szwedzkiej i Strzeleckiej, z uzupełnieniem pierzei wokół prostokątnego zielonego skweru i z ekspozycją elewacji fabryki Schichta;

-        trafne i użyteczne, bezpretensjonalne rozwiązanie podwórka Ogniska Praga - z placem zabaw  i boiskiem, przy maksymalizacji zieleni na podwórku i z pnączami na ścianach;

-        atrakcyjne rozwiązania trójkątnych placów na skrzyżowaniach ulic: Strzeleckiej i Konopackiej oraz Kowieńskiej i Środkowej z ulicą 11 Listopada, silnie wzmacniające tożsamość każdego z tych miejsc, zielonego skweru przy Konopackiej i Strzeleckiej oraz roli komunikacyjnej i usługowej - z nowym pawilonem w miejscu likwidowanej stacji benzynowej u  zbiegu Kowieńskiej i Środkowej;

-        prostotę i efektywność rozwiązania ulicy Strzeleckiej, zachowującą lokalną tożsamość tradycyjnej ulicy, w dostosowaniu do jej roli komunikacyjnej i przy zorganizowaniu stosunkowo dużej liczby miejsc parkingowych, wkomponowanych w znaczną powierzchnię zieleni przyulicznej ze szpalerami drzew;

-        dojrzały warsztat projektowy, adekwatnie dobrany do wymagań konkursu.

Uwagi i zastrzeżenia

*        Mocowanie oświetlenia ulicznego jako rozpiętego między ścianami domów budzi zastrzeżenia;

*        Wątpliwości budzi organizacja ruchu kołowego w obszarze;

*        Wizualizacja ulicy Środkowej niewłaściwie oddaje istotę koncepcji.

 

II Nagrody sąd konkursowy nie przyznał

III Nagroda równorzędna [22,5 tys. zł] Kod 03 numer 010306

mamArchitekci Sp. z o.o. z Warszawy

III Nagrodę równorzędną przyznano za:

-        udaną próbę przekształcenia ulic Środkowej i Strzeleckiej w przyjazne mieszkańcom przestrzenie publiczne, z szacunkiem dla ducha miejsca i przy wzmocnieniu lokalnego nastroju Nowej Pragi. Dobre efekty przestrzenne osiągnięto przy użyciu prostych środków zaczerpniętych z miejscowej tradycji (takich jak drewniane podesty, pnącza na murach, murale, brzozy przy ulicy, lekkie płócienne przekrycia;

-        za znaczący udział powierzchni zielonych, formowanych na gruncie rodzimym i jako pnącza, w kształtowaniu przestrzeni publicznych. Jako atrakcyjne zielone wnętrza ukształtowano m.in.  trójkątne place przy skrzyżowaniach ulicy 11 Listopada z Kowieńską i ze Strzelecką, wykorzystując zieleń do separacji wnętrz miejskich od uciążliwości przelotowego ruchu;

-        właściwą skalę wnętrza pasażu Pachulskich, uformowanego nowym budynkiem, proponowanym wzdłuż przejścia na przedłużeniu ulicy Czynszowej;

-        szczegółowe rozpoznanie sposobu użytkowania parterów usługowych, wykorzystane w koncepcji ulicy Środkowej;

-        poszukiwanie wyróżnienia posadzką węzłowych miejsc we wnętrzu ulicy Środkowej przed obiektami publicznymi: pałacykiem Konopackiego i Ogniskiem Praga.

Zastrzeżenia

*        Niedostateczne uwzględnienie w strefowaniu posadzki zróżnicowanych funkcji parterów (użytkowych i mieszkaniowych) i terenów przyległych.

*        Zbyt mały udział drzew i zieleni na gruncie rodzimym we wnętrzu ulicy Środkowej.

*        Nieprawidłowa organizacja ruchu we wnętrzu ulicy Środkowej jako woonerfu, wydzielanego przede wszystkim wyniesionymi nad posadzkę siedziskami i donicami-skrzyniami, nadmiernie utrudnia przejazd, zagrażając bezpieczeństwu pieszych przy manewrach parkowania oraz wręcz uniemożliwia przejazd służb technicznych.

 

III Nagroda równorzędna [22,5 tys. zł] Kod 05 numer 579236

Bartłomiej Brzostek i Katarzyna Cap z Puław

III Nagrodę równorzędną przyznano za:

-        próbę przekształcenia ulicy Środkowej w tradycyjnie uformowaną ulicę, o wyraźnie jednolitym na całym jej przebiegu przekroju;

-        staranną aranżację pasa między przejazdem a ciągiem pieszym, z programem miejsc spotkań przy wejściach do domów, ogródków kawiarnianych, parkowania, powierzchni pieszych - dostosowanych do programu w parterach budynków i na terenach przyległych

-        atrakcyjną koncepcję zagospodarowania podwórka ogniska Praga

Zastrzeżenia

*        Zbyt mało środków efektywnie spowalniających ruch i chroniących użytkowników przy manewrowaniu samochodów w pasie ruchu pomiędzy ławkami i donicami.

*        Schematyzm rozwiązań detalu i mebli miejskich.

*        Niewygodne, wąskie przejście przylegające do elewacji budynków, ukształtowane tak samo niezależnie od tego czy przebiega wzdłuż parteru mieszkaniowego czy usługowego.


Wyróżnienie [5 tys. zł] Kod 02, numer 701446

PL STUDIO Patryk Żurawski i CTRL+N Agnieszka Łańko z Warszawy

Wyróżnienie przyznano za:

-        atrakcyjne scenariusze zmiennego w czasie wykorzystania przestrzeni publicznych, wynikające ze szczegółowych analiz stanu programu publicznego;

-        racjonalne, uporządkowane rozwiązanie ulicy Strzeleckiej;

-        spójny projekt wyposażenia ulicy Środkowej.

 

Wyróżnienie [5 tys. zł] Kod 11, numer 586924

FUNDACJA NAPRAW SOBIE MIASTO z Katowic

Zespół projektowy:

Aleksander Krajewski, Aleksander Hantkiewicz, Wojciech Lesiak, Michał Korbutt,

Dominika Misterka, Dominika Słaboń i Agata Ponichtera

Wyróżnienie przyznano za:

-        interesującą koncepcję wprowadzenia w przestrzeń publiczną ulicy posadzki, wyróżniającej węzłowe miejsca, przywołującej wzory posadzek w klatkach schodowych praskich kamienic;

-        wydzielenie powierzchni placu przy skrzyżowaniu Kowieńskiej i Środkowej z 11 Listopada zielenią i pawilonem, wzbogacającym program usługowy ważnej przestrzeni publicznej.

 

Wyróżnienie [5 tys. zł] Kod 12, numer 878052

Agnieszka Lewandowska z Warszawy

Wyróżnienie przyznano za:

-        próbę wytworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej, wzbogaconej programowo pawilonem zintegrowanym z przystankiem komunikacji publicznej, akcentującym znaczenie skrzyżowania Środkowej i Kowieńskiej z ulicą 11 Listopada; 

-        spójną propozycję rozwiązania bezpieczeństwa ruchu rowerowego w obszarze opracowania, uwzględniającą możliwości etapowej przebudowy ul. Strzeleckiej.

 

Prace konkursowe można obejrzeć tu:

https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/reu7erbv17pTQkr

 

Zapraszamy równieź na wystawę prac konkursowych, która odbędzie się w dniach 26-27 września, w godzinach 12-20, w sali Miłosza, ma VI piętrze PKiN. 

6 listopada 2017
Wyniki konkursu - plac Centralny. Competition results - Central Square.

Wyniki konkursu - Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej placu Centralnego. Competition results - Competition for the Development of a Functional–Spatial Concept for Central Square in Warsaw.Praca nr 02 (001027)

Antoni Domicz

Opole, Polska

Zespół autorski: Michał Czeszejko-Sochacki, Antoni Domicz, Małgorzata Pizio-Domicz, Dawid Wiśniewski

 

Opinia: Podstawowym elementem projektu jest tafla wody. Operowanie wodą i parą wodną daje możliwość różnorodnego funkcjonowania placu, poprawia mikroklimat i skupia różne grupy użytkowników. Projekt w szlachetny sposób odnosi się do historii miejsca pokazując w rysunku posadzki układ dawnej zabudowy. Plac zaprojektowano jako reprezentacyjną otwartą przestrzeń dla masowych wydarzeń. Zaproponowane zmienne układy wodno-mgielne oraz sposób wprowadzenia zieleni sprzyjają korzystaniu z placu także jako z miejsca codziennych aktywności.

 

Zalecenia: Należy rozważyć możliwość uwzględnienia w koncepcji projektowej zachowanie płyty Pałacu oraz elementów wyposażenia placu – szczególnie trybuny i kandelabrów. Warto podjąć próbę zapewnienia dostępności górnej części placu za pomocą układu łagodnych nachyleń posadzki zamiast za pomocą ruchomych platform. Należy przeanalizować kwestię realizacji zieleni nad tunelem parkingu podziemnego od strony ulicy Marszałkowskiej.

Uzasadnienie wyboru pracy: Nagrodę przyznano za minimalistyczne rozwiązanie posadzki z delikatnym akcentem przypominającym przeszłość oraz zastosowanie wody jako przestrzennego elementu scenografii placu.


Entry no. 02 (001027)

Commentary: At the heart of this design lies a sheet of water. The use of water and steam permits the square to function in various modes, has a beneficial effect on the local microclimate, and draws together different groups of people. The design gracefully embraces the square’s past by depicting in the pavement the street grid that once existed at this location. The plaza is designed to serve as an open, representative space for large-scale events. At the same time, the various possible configurations of the steam and water system and the layout of the landscaping make it a welcoming venue for everyday activities.

Recommendations: Consideration should be given to the preservation of the pavement adjacent to the Palace of Culture and Science in the design, along with the distinctive features of the square, particularly the parade stand and the candelabras. An attempt should be made to ensure access to the upper level of the square via an arrangement of gentle slopes in the pavement rather than with the use of mobile platforms. Further analysis is necessary with regard to the landscaping atop the Marszałkowska Street tunnel entrance to the underground parking garage.

Justification: This entry was selected for its minimalistic approach to the design of the surface of the square, using subtle historical accents and employing water as a spatial feature in the layout of the plaza.

 


Praca nr 12 (671024)

Katarzyna Strzelecka-Paciorek, Jerzy Heymer, Jan Heymer, Paweł Paciorek

 

Warszawa, Polska

Opinia: Dotychczasowy monumentalizm placu został zrównoważony poprzez asymetryczną propozycję rozwiązania placu ukierunkowanego na funkcje obiektów kultury oraz zastosowanie zieleni. Przestrzeń placu ukształtowano w oparciu o czytelne powiązania między istniejącymi i projektowanymi elementami jego zagospodarowania i otoczenia na różnych wysokościach. Wydzielenie przestrzeni przed Pałacem przez wyrazistą, czerwoną linię umożliwia wprowadzenie platformy miejskich aktywności. W linię tę wpisano trybunę, jednocześnie zaznaczając w posadzce placu jej dawną lokalizację. Wprowadzenie geometrycznego bloku zieleni nadaje placowi czytelne ramy jeszcze przed finalną realizacją południowej pierzei.

Zalecenia: Konieczne jest skoordynowanie projektu zieleni z projektem technicznym parkingu podziemnego.

Uzasadnienie wyboru pracy: Nagrodę przyznano za konstruktywną polemikę z monumentalną kompozycją placu oraz za czytelność kompozycji.

Entry no. 12 (671024)

Commentary: This design balances the square’s former monumental character by proposing an asymmetrical solution in which the functions of the square revolve around the adjacent cultural institutions and the use of green elements. The composition of the square leverages the clear ties between the existing and planned features within the square and its surroundings, at different vertical levels. The bold red line in front of the Palace of Culture and Science permits the designation of a venue for city events. This line incorporates the parade stand, whose former location is also marked in the pavement of the square. The rectangular block of vegetation sets distinct boundaries for the plaza, even before the completion of the buildings along its southern edge.

Recommendations: Coordination is required between the design of the green space and the technical specifications of the underground parking garage.

Justification: This entry was selected for constructively challenging the monumental composition of the square, and for the clarity of its own composition.

 


Praca nr 16 (135531)

Jakub Figel, Filip Kurasz

Gdańsk, Polska

Opinia: Projekt wprowadza w przestrzeni placu drzewa w swobodnym układzie oraz  zagłębioną soczewkowo powierzchni stanowiącej naturalną widownię. Układ zieleni podkreśla osiowość założenia PKiN bez wprowadzania zbędnej symetrii. Zmienna ekstensywność układu drzew umożliwia różne sposoby funkcjonowania placu.

Zalecenia: Należy rozważyć pozostawienie oryginalnego tarasu PKiN oraz przemyśleć zachowanie trybuny w obrębie placu. Sąd konkursowy zwraca uwagę na konieczność skoordynowania poziomu głównego placu z rzędnymi planowanych budynków oraz zaleca analizę zastosowania zagłębienia kosztem górnego poziomu parkingu. Należy też rozważyć rozluźnienie układu drzew w bezpośrednim sąsiedztwie instytucji kultury w celu ułatwienia ich funkcjonowania.

Uzasadnienie wyboru pracy: Nagrodę przyznano za koncepcję placu ze swobodnie rozrzuconymi drzewami jako formy osłabiającej monumentalizm założenia PKiN.


Entry no. 16 (135531)

Commentary: The design features a scattered arrangement of trees and a concave depression in the surface of the square, forming a natural auditorium. The distribution of the greenery emphasizes the axial layout of the Palace of Culture and Science without imposing superfluous symmetry. The varying scale of the tree clusters encourages the use of the square for a number of different functions.

Recommendations: Consideration should be given to the preservation of the original terrace in front of the Palace of Culture and Science. The option of including the existing parade stand in the future square should also be considered. The level of the main square must be coordinated with the elevations of the planned buildings. Furthermore, it is recommended that an analysis of the implementation the depression at the cost of the upper parking level be conducted. The reduction of the density of the tree clusters adjacent to the cultural institutions should also be considered, as this would improve access to these buildings.

Justification: This entry was selected for its use of scattered trees as a method of counteracting the monumental design of the Palace of Culture and Science.

 Praca nr 23 (701267)

Marta Dąbrowska, Anna Okoń

 

Wrocław, Polska

Opinia: W pracy w zdecydowany sposób plac podzielono na dwie strefy na różnych poziomach przy podkreśleniu granicy za pomocą nowej architektury. Autorzy projektu w subtelny sposób nawiązali do historii miejsca poprzez układ umieszczonych w posadzce świateł. Trybuna została potraktowana jak muzealny eksponat wyjęty z kontekstu i przeniesiony do wnętrza podziemnego muzeum.

Zalecenia: Należy rozważyć sposób rozwiązania posadzki tarasu Pałacu z ewentualnym wykorzystaniem oryginalnych elementów przy rezygnacji z kontynuowania elementów świetlnych z dolnego tarasu. Sąd konkursowy zaleca wzięcie pod uwagę możliwości ułatwienia poruszania się pomiędzy dwoma poziomami placu, poprzez wprowadzenie dodatkowych połączeń między nimi, uzupełniających główną rampę.

Uzasadnienie wyboru pracy: Nagrodę przyznano za propozycję wydzielenia dwóch poziomów placu, reinterpretację roli Pałacu Kultury i Nauki w przestrzeni placu oraz dyskretne nawiązanie do przeszłości.


Entry no. 23 (701267)

Commentary: In this design, the square is divided into a pair of distinct zones at different levels, using new architectural features to emphasize the boundary between the two. The designers have used the arrangement of pavement lights to make subtle references to the history of the location. The parade stand is moved to an underground museum, where it is displayed as an exhibit, separate from its architectural context.

Recommendations: Consideration should be given to the use of the original features of the pavement on the upper terrace in place of the lighting fixtures used in the lower level of the square. The jury recommends that the designers consider facilitating foot traffic between the square’s two levels by introducing additional routes, complementary to the main ramp.

Justification: This entry was selected for its proposal to separate the two levels of the square, its reinterpretation of the role of the Palace of Culture and Science in relation to the square, and its use of subtle historical references.

 


Praca nr 38 (051171)

Zygmunt Borawski, Srdjan Zlokapa, Martin Marker Larsen

Warszawa, Polska / Bazylea, Szwajcaria

Opinia: Praca wydobywa różnorodne warstwy historii i kontekst dawnej Warszawy poprzez wpisanie w posadzkę utwardzonej nawierzchni dawnych ulic i zielonych kwartałów. Koncepcja placu oparta jest na całościowo potraktowanej, jednorodnej przestrzeni. Przedstawiono różnorodne scenariusze funkcjonowania od sformalizowanych do spontanicznych, od grupowych do indywidualnych. Projekt podejmuje temat pustki sposobu użytkowania placu i niezagospodarowanej przestrzeni, która uzyskuje charakter przestrzeni sprzyjającej różnym formom przebywania w niej. Zamiast dodawać odejmuje. Operuje innym językiem przestrzennym. Z koncepcją przestrzenną koresponduje idea natury łączącej warstwy historyczne. Pozostałości historyczne (w tym trybuna) potraktowano jak relikty w wyjątkowy sposób redefiniując ich znaczenie .

Zalecenia: Sąd konkursowy zaleca rozważenie zachowania w większym stopniu płyty głównej PKiN. W dalszych fazach opracowania należy zastanowić się nad wprowadzeniem rozwiązań ułatwiających poruszanie się osób pieszych oraz możliwość przejazdu ciężkich pojazdów transportowych obsługujących instytucje kultury. Dopracowania wymagają rozwiązania zieleni i dobór małej architektury.

Uzasadnienie wyboru pracy: Nagrodę przyznano za niestandardowe rozwiązanie miejskiej przestrzeni publicznej i odniesienie się do przeszłości we współczesnej formie.

Entry no. 38 (051171)

Commentary: This design emphasizes the city’s diverse historical layers and its pre-war context through its arrangement of paved surfaces and green spaces, which reflect the former street grid. The square is envisioned as an all-encompassing, homogeneous space. The design presents a variety of usage scenarios, from the formalized to the spontaneous, and from individual to group use. The concept tackles the issue of emptiness—both in terms of the use of the square and the manner of its development—and offers a vision in which this space is welcoming to a range of activities. It subtracts, rather than adds. It employs an entirely different spatial vocabulary. Complementing this spatial concept is the idea of using nature to link different historical layers. Historical remnants (including the parade stand) are treated as relics of the past, thus redefining their meaning.

Recommendations: The jury recommends that the terrace in front of the Palace of Culture and Science be preserved to a greater degree. In subsequent iterations of the design, consideration should be given to the introduction of solutions that would facilitate the movement of pedestrians as well as the heavy transport vehicles used by the neighboring institutions. The landscaping solutions and selection of street furniture require additional work.

Justification: This entry was selected for its unconventional approach to urban spatial design and its allusions to the past through contemporary forms.

Nagrodzone prace można obejrzeć tutaj:

Winning entries can be viewed here:

https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/BvoEDSMsSNb4cu9

 

OŚWIADCZENIE SĄDU KONKURSOWEGO Z DNIA 6 LISTOPADA 2017 (pobierz PDF)

8 maja 2015
Wyniki konkursu - Izba Pamięci

I Nagroda – 70 tys. zł

Praca nr : 30

Uczestnik: Piotr Bujnowski – Architekt (Warszawa)

Sygn. 273646

Zespół autorski: Piotr Bujnowski, Kalina Jędrak, Maciej Koczocik, Krzysztof Makowski, Martyna Rowicka

 

Praca proponuje lokalizację Izby Pamięci, która z szacunkiem odnosi się do zasadniczych założeń kompozycji zespołu autorstwa Romualda Gutta i Aliny Scholtzówny. Projekt, stosując silną formę i pełne dostojeństwa środki wyrazu, konstruuje obiekt mocno oddziałujący na emocje odwiedzających to miejsce. Projekt proponuje prostą monolityczna bryłę wśród drzew założenia parkowego. Surowe wnętrze, zanurzające się w półmroku, jest odsunięte od bezpośredniego kontaktu z otoczeniem, kierunkując odwiedzających ku zadumie nad losem Miasta i jego Mieszkańców. Także zaproponowana lokalizacja Muru Pamięci, umożliwiająca jego rozbudowę jest w pełni adekwatna do założeń konkursu. W dalszych pracach nad projektem należy się zastanowić  nad sposobem ekspozycji w głównej sali pawilonu, a także nad zagadnieniem dostępu do wnętrza pawilonu w godzinach nocnych.

  

II Nagroda – 50 tys. zł

Praca nr: 96

Uczestnik: Karol Żurawski (Warszawa)

Sygn.  122333

Zespół autorski: Karol Żurawski  i  Maciej Łuczak

 

Praca proponuje obiekt, który wyraziście zaznacza obecność cmentarza w przestrzeni ulicy Wolskiej. Nie przesłania przy tym widoku na kurhan  i pomnik, lecz kadruje i podkreśla go. Kolumnada wyznacza obszar, w którym można zatrzymać się na chwilę i doświadczyć  szczególnej relacji przestrzennej. Z  otwartością kolumnady kontrastuje zamknięcie zlokalizowanej pod ziemią Izby Pamięci. Wskazuje w ten sposób na odmienność doświadczeń współczesnego miasta i Warszawy czasu wojny. Jednocześnie sąd konkursowy wskazuje na problem  dostępu do części podziemnej dla osób niepełnosprawnych jak  i  dyskusyjność braku jej otwarcia, bądź częściowego choć doświetlenia.

 

  

III Nagroda – 30 tys. zł

Praca nr: 25

Uczestnicy: Mikołaj Kwieciński  i  Michał Adamczyk (Warszawa)

Sygn 220206

 

Praca proponuje lokalizację w rejonie głównego wejścia na cmentarz kwaterowy. Izba tym samym łączy bezpośrednio przestrzeń ulicy Wolskiej z przestrzenią właściwego cmentarza. W rezultacie łączy dzisiejszą Warszawę z Tą z przeszłości, zachowaną we wspomnieniu o ludziach, którzy zginęli razem z nią.

 

Struktura organizowanej na nowo przestrzeni oparta jest na grze światła i cienia, która pozwala ją wydzielić,  a jednocześnie nie stracić wizualnego kontaktu z parkiem. Jednocześnie sąd konkursowy wskazuje na problemy dotyczące ewentualnego powiększenia Muru Pamięci, a także konsekwencji koniecznej zmiany lokalizacji słupów obramujących wejście.

 

 

 

 Wyróżnienie – 8 tys. zł

Praca nr: 17

Uczestnik: Kaps Architekci Korneluk, Parysek Słowik Sp. z o.o. (Warszawa)

Sygn. 764329

 

Praca została wyróżniona za odnalezienie właściwej  siły wyrazu Muru Pamięci, proponowanego w bezpośrednim styku z przestrzenią kurhanu prochów i pomnikiem pomordowanych mieszkańców Warszawy. Także materiałowo kontrastowe rozwiązanie ścian budynku i Muru wydaje ze wszech miar interesujące.

 

 

 Wyróżnienie – 8 tys. zł

Praca nr: 22

Uczestnicy: Mikołaj Zdanowski , Jan Pawlik, Piotr Straszak (Warszawa)

Sygn 000934

 

Praca została wyróżniona za subtelność rozwiązań skontrastowanych przecież materiałowo elementów kompozycji, która modyfikuje, ale nie przekreśla istoty założeń przestrzennych parku.

 

 

 Wyróżnienie – 8 tys. zł

Praca nr: 34

Uczestnik: Jakub Magoń Pracownia Architektoniczna (Lubaczów)

 

Sygn 818181

Praca została wyróżniona za jednoznaczne określenie strefy wejścia na cmentarz bez jakiejkolwiek ingerencji w przestrzeń zielonej doliny istniejącego założenia parkowego. Także sposób oddzielenia przestrzeni przynależnej cmentarzowi poprzez zlokalizowanie elementów Muru Pamięci od strony zabudowy sąsiedniej (Schronisko Caritasu) wydaje się bardzo korzystne.

 

 

 Wyróżnienie – 8 tys. zł

Praca nr: 59

Uczestnik: Atelier Loegler  Architekci Sp z o. o. (Kraków)

Sygn. 212121

Zespół autorski: Romuald Loegler i Małgorzata Postrach

 

Praca została wyróżniona za dyskretne przestrzennie wzmocnienie znaczenia głównej osi założenia parkowego prowadzącego do kurhanu z pomnikiem Polegli-Niepokonani.  Stosunkowo delikatna interwencja w istniejące założenie alei  zaowocowała ciekawym rozwiązaniem ukrytych na poziomie -1  pomieszczeń ekspozycyjnych. 

 

 

 Wyróżnienie – 8 tys. zł

Praca nr: 102

Uczestnik: Natkaniec Olechnicki  Architekci Sp. Z o.o. (Kraków)

Sygn 175362

 

Zespół autorski : Paweł Natkaniec, Karol Olechnicki, Maciej Faber, Piotr Łatak, Michał Karol

Praca została wyróżniona za konsekwentną propozycję porządkowania kompozycji zespołu cmentarno – parkowego poprzez wytworzenie wyrazistego placu przed wejściem na cmentarz. Śmiałe kontrastowanie formy „ciemnej i mocnej” części pomocniczej pawilonu z częścią „jasną i przejrzystą” zasadniczych pomieszczeń funkcjonalnych dało końcowy dobry i bardzo czytelny efekt. 

 

 

 Wyróżnienie honorowe

Praca nr: 66

Uczestnik: Jan Mazur  (Warszawa)

Sygn 042015  

Zespół autorski: Ewa Trafna

 

Praca została wyróżniona za wskazanie formy realizacji  transcendentalnej idei zanurzenia się w historii miasta na przestrzeni przekraczającej ostatnie dwieście lat.  Nie spełniając funkcjonalnych wymogów konkursu zaowocowała poetycką formą ograniczenia przestrzeni sakralnej wokół krzyża i ołtarza. Nawiązanie formą ścian do mapy zbombardowanej i zniszczonej Warszawy wydaje się ze wszech miar odpowiednie i interesujące.

 

 

 Wyróżnienie honorowe

Praca nr: 76

Uczestnicy: Agnieszka Bojdecka, Paweł Kubacz, Barbara  Śliwowska, Barbara. Kaszyńska – Wrzosek (Warszawa)

Sygn 140215

Zespół autorski: Tomasz Wirchanowski

 

Praca została wyróżniona za znalezienie środka wyrazu pozwalającego doświadczyć skali dramatu miasta jakim była śmierć tysięcy jej mieszkańców. Sposób oddania hekatomby ofiar poprzez gromadzenie w czasie „odcisków stóp” swoim metafizycznym przesłaniem oddaje w pełni dramat stolicy.

 

 

 

obrazy prac można pobrać z dysku:

https://pliki.um.warszawa.pl/public.php?service=files&t=fe030598ceae07ee42c82f78b7ac808f

 

 

 

 

 

 

10 marca 2015
WYNIKI KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA CZĘŚCI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH TARGÓWKA FABRYCZNEGO W WARSZAWIE

 

Zakwalifikowanych Uczestników: 178

Ilość złożonych prac konkursowych: 45

Jury wybrało zwycięskie prace spośród 45 nadesłanych propozycji. Pierwszą, drugą i trzecią nagrodę przyznano pracom, których autorzy oparli układ przestrzenny o równoległy do ul. Radzymińskiej wyrazisty układ przestrzeni publicznych podkreślający wartościowe obiekty zachowane na terenie opracowania. Wszystkie trzy prace proponują ortogonalny kwartałowy układ zabudowy. Ten klasyczny sposób myślenia o mieście został we wszystkich trzech pracach przedstawiony w sposób atrakcyjny i spójny oraz pozwolił stworzyć czytelną i możliwą do wdrożenia koncepcję planu miejscowego, co było podstawowym zadaniem konkursowym. Jury postanowiło przyznać 5 równorzędnych wyróżnień pracom, które prezentują odmienne koncepcje, wychodzące poza schemat klasycznego miasta kwartałowego na ortogonalnej siatce. Jury pragnie w ten sposób docenić odważne i ciekawe poszukiwania, zwraca jednak uwagę, że przedstawione wizje często pomijają własnościowe, techniczne i ekonomiczne uwarunkowania. Rozwiązania te nie znalazły też odzwierciedlenia w koncepcji miejscowego planu. Doceniając wyróżnione prace jury rekomenduje je jako głosy w dyskusji o mieście.

 

I nagroda      100 tys. zł

Pełnomocnik:
Wojciech Kotecki  - Warszawa
Uczestnicy:
BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI  SP. Z O.O.
DAWOS SP. Z O.O.
Zespół:
Krzysztof Domaradzki
Wojciech Kotecki, Marek Sawicki, Katarzyna Bazylewicz – Maj, Jan Belina – Brzozowski, Konrad Grabowiecki, Bartłomiej Gajewski, Piotr Jeleń,  Zofia Laskowska, Ewelina Maciak, Dorota Sawicka, Piotr Sawicki, Karol Wiśniewski, Mariusz Wronowski

Uzasadnienie jury: Praca najpełniej odpowiada na warunki konkursu. Przyjęte rozwiązania przedstawione zostały w sposób kompletny, czytelny i atrakcyjny, zarówno pod względem graficznym jak i opisowym. Szczególnie wnikliwie przeanalizowane zostały powiązania funkcjonalne i komunikacyjne z otoczeniem terenu konkursowego. Za właściwe uznane zostały przyjęte proporcje funkcjonalne - z przewagą funkcji mieszkaniowych - oraz założenia programowe uwzględniające dostosowaną do potrzeb infrastrukturę społeczną. Atutem pracy jest układ zróżnicowanych funkcjonalnie przestrzeni publicznych wiążących wartościowe elementy dziedzictwa, centralnie położony teren zieleni oraz strefowanie obsługi komunikacyjnej obszaru.

II nagroda        60 tys zł

Pełnomocnik:
Tomasz Marciniewicz  - Warszawa
Uczestnicy:
Zuzanna Szpocińska
Zespół:
Aleksandra Wilczyńska, Michał Poziemski

Uzasadnienie jury: Praca prezentuje racjonalne i atrakcyjne rozwiązanie przestrzeni publicznej we właściwej skali. W czytelny sposób oddzielony został układ powiązań pieszych i rowerowych od ruchu kołowego.  Za prawidłową uznana została przedstawiona pętlowa struktura układu komunikacji oraz obsługa komunikacją publiczną (komunikacja autobusowa w pętli). Jury docenia zaproponowaną zrównoważoną strukturę programową oraz nawiązanie do charakteru miejsca przez kształtowanie układu przestrzeni publicznych z uwzględnieniem dominant - wartościowych elementów dziedzictwa, a także przez zastosowany materiał posadzki.

III nagroda        30 tys. zł
Uczestnik:
MYCIELSKI ARCHITECTURE & URBANISM  - Warszawa
Zespół:
Maciej Mycielski, Daniel Piotrowski, Anna Oleszczuk, Michał Owadowicz, Grzegorz Buczek, Jan Jakiel,
Peter Berenz

Uzasadnienie jury: Atutem pracy jest przyjęta prawidłowa struktura programowa. Przedstawiona została interesująca koncepcja wewnętrznej osi funkcjonalnej w formie traktu pieszego z aneksami programowymi. Za konieczne jury uznało znaczące zmniejszenie proponowanego parku osiedlowego.
Uwagę zwraca również kształtowanie przestrzeni w oparciu o charakterystyczne dominanty oraz otwarcia widokowe na wysoką zabudowę śródmiejską. Czytelny jest też schemat komunikacyjny pozwalający na sprawną obsługę całego obszaru objętego konkursem.

Wyróżnienie         12 tys. zł
Uczestnik:
Mateusz Tański - Warszawa

Wyróżnienie przyznane zostaje za spektakularną propozycję przestrzenną opartą na plastycznym, sylwetowym kształtowaniu struktury miasta. Jury zwraca uwagę na niewłaściwą skalę rozwiązania niedostosowaną do przyjętych funkcji i uwarunkowań terenu.

Wyróżnienie        12 tys. zł

Uczestnik:
Grzegorz Brykalski  - Paryż - Francja
Zespół:
Stanisław Karłowski, Maria Brykalska Karłowska, Aleksander Świtkowski, Cezary Nojszewski, Malwina Pacek, Tomasz Szmerdt

Praca zwraca uwagę przez zastosowane konsekwentne, rytmiczne rozwiązanie modularne, możliwe do poszerzania i powielania. Rozwiązanie jest uniwersalne i atrakcyjne graficznie, jednak odbierane jest jako teoretyczne i nie przystające do charakteru miejsca i uwarunkowań.

Wyróżnienie       12 tys. zł

Uczestnik:
ŁUKASZ PIANKOWSKI – Gdynia
Zespół:
Weronika Juszczyk, Ewa Kozłowska, Przemysław Wróbel

Wskazane rozwiązanie reprezentuje współczesny zachodnioeuropejski trend kształtowania zabudowy mieszkaniowej w sposób możliwie elastyczny, zróżnicowany, dostosowany do zróżnicowanych potrzeb mieszkańców. Wskazane przykładowe rozwiązania są dyskusyjne pod względem technicznym a przedstawiona koncepcja planu miejscowego uniemożliwia rozwiązanie według wskazanego modelu.

Wyróżnienie        12 tys. zł

Uczestnik:
PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ PACHOWSKI – PPiP   - Izabelin
Zespół:
Ewa Pachowska, Janusz Pachowski, Magdalena Chrzanowska, Anna Janikowska, Andrzej Pachowski, Joanna Pachowska, Paweł Pachowski

Jury docenia odmienny, nie-ortoganalny sposób kształtowania kwartałów. Udanej propozycji kształtowania zabudowy mieszkaniowej towarzyszy niedopasowana skalą koncepcja przestrzeni publicznych z rozległym placem przyległym do ulicy Radzymińskiej.

Wyróżnienie       12 tys. zł

Uczestnik:
ARCHIPLAN DESIGN SP. Z O.O.  SP. K. - Warszawa

Praca otrzymuje wyróżnienie za konsekwentne, choć teoretyczne, rozwiązanie geometryczne łączące teren konkursu z otoczeniem Targówka Mieszkaniowego i Fabrycznego.

Obrazy prac do pobrania

8 grudnia 2014
Wyniki konkursu na koncepcję pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego

W regulaminowym terminie (tj. do 28 listopada 2014 r.)  do Organizatora wpłynęły 42 prace konkursowe. Jedna praca wpłynęła po terminie i nie został dopuszczona przez Sąd konkursowy do dalszej oceny.

Po wstępnej analizie zawartości prac konkursowych, Sąd konkursowy zakwalifikował trzy prace konkursowe do grupy N, jako nie spełniające wymagań regulaminu konkursu w tym zakresie, tym samym nie dopuszczając tych prac do dalszej oceny.

 

W dniach 3, 4 grudnia 2014 r. obradował Sąd konkursowy, w składzie:

 

Przewodniczący sądu:

Marek Mikos Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Sędzia referent:

Jacek Kucaba Związek Polskich Artystów Plastyków

Krzysztof Bugla Urząd Dzielnicy Żoliborz

Ewa Janus Związek Polskich Artystów Plastyków

Dorota Optułowicz McQuaid Akademia Sztuk Pięknych – Warszawa / Rodzina

Mateusz Parys Stowarzyszenie Młodzi dla Polski

Andrzej Pilecki Rodzina

Adam Siwek Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Wojciech Wagner Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Mariola Wawrzusiak Akademia Sztuk Pięknych – Kraków

 

Sąd konkursowy po przeprowadzonej ocenie prac, zgodnie z możliwością jaką daje regulamin konkursu w zakresie zmiany puli nagród, przyznał następujące nagrody i wyróżnienia: