Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Wyniki Konkursu - Szkoła przy Zaruby

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Tomasz Pniewski, 18 października 2017 - 15:29, Tomasz Pniewski

WYNIKI KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ZESPOŁU BUDYNKÓW KOMPLEKSU OŚWIATOWEGO PRZEDSZKOLNO-SZKOLNEGO PRZY UL. ZARUBY W WARSZAWIE.

 

I nagroda (40 tys. zł) - praca nr 22 (981162)

Maciej Siuda Pracownia Projektowa OOA z Warszawy

Zespół Projektowy: Maciej Siuda, Tomasz Piątek, Jakub Andrzejewski, Tomasz Czuban, Jan Szeliga i Marta Tomasiak

Opinia:

Zaproponowane rozwiązanie projektowe przewiduje zespół pomieszczeń zorganizowanych wokół dwóch wewnętrznych dziedzińców, tworzących rozłożysty, malowniczy układ addycyjnie połączonych brył o klarownej dyspozycji funkcjonalnej. Czytelnie zaakcentowano i poprawnie rozwiązano strefy wejściowe oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej. Ideę poszerzenia pola edukacji o oddziaływanie na użytkownika poprzez architekturę zrealizowano, eksponując rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i technologiczne, ukazujące skomplikowaną strukturę budynku. Zaproponowano formułę obiektu, w którym procesy edukacyjne zachodzą nie tylko w obrębie klas, ale również w przestrzeni wspólnej - zarówno w budynku jak i na świeżym powietrzu, co w pracy podkreślono wizją ogrodów szkolnych i bezpośredniego kontaktu uczniów z naturą.

Nagrodę przyznano za:

- zaproponowaną architekturę obiektu, użycie prostych form wyrazu, podkreślanych strukturą budynku i naturalnymi materiałami;

- umiejętne przełożenie założeń ideowych na rozwiązania architektoniczne, technologiczne i materiałowe;

- właściwą dyspozycję funkcjonalną i strefowanie;

-  dobór zieleni wspierający bioróżnorodność i nawiązanie zielenią do charakteru Lasu Kabackiego;

-  ekonomikę rozwiązań budowlanych, w szczególności konstrukcyjnych;

- stonowaną estetykę i prostą formę wynikającą z funkcji i przyjętych założeń technologicznych.

 

II nagroda (20 tys. zł) - praca nr 16 (589013)

M.O.C. Architekci Sp. z o.o. Sp. k. z Katowic

Zespół Projektowy: Ewa Janik, Błażej Janik, Agata Przybyła i Grzegorz Ostrowski

Opinia:

Zaproponowane rozwiązanie projektowe przewiduje jednolitą, zwartą bryłę budynku zorganizowaną wokół terenów rekreacyjnych rozciągających się od strony południowej i zdecydowanie oddzielonych od dróg publicznych formą obiektu. W kompozycji elewacji uwydatniono budowę ścian zewnętrznych opartą o technologię prefabrykacji, co przekłada się na zdecydowany wyraz architektoniczny obiektu. Aranżacja stref wejściowych do obu części funkcjonalnych umożliwia płynne łączenie miejskiej przestrzeni publicznej z przestrzenią grupową, dedykowaną użytkownikom placówki oświatowej. Tereny rekreacyjne dla uczniów zostały powiązane przestrzennie z zespołem placów zabaw dla przedszkola liniową pergolą stanowiącą zarówno granicę jak i część wspólną dla obu tych części.

Nagrodę przyznano za:

- klarowną dyspozycję funkcjonalno-przestrzenną w obrębie zwartej bryły, właściwie zlokalizowanej względem otoczenia;

- wytworzenie lapidarnego układu wnętrz, umożliwiającego jednak realizację indywidualnych potrzeb użytkowników poprzez odpowiednią aranżację;

- przedefiniowanie typowej przestrzeni szatni i wkomponowanie ich w układ komunikacji ogólnej, jako integralnego elementu wyposażenia i aranżacji wnętrz wspólnych w sposób sprzyjający integracji;

- zadaszony podcień od strony strefy wejściowej do budynku, którego forma podkreśla architekturę budynku i jednocześnie wzmacnia miastotwórczą funkcję placów przed wejściami i ciągu pieszego wzdłuż budynku;

 

III nagroda (10 tys. zł) - praca nr 21 (794613)

Jakub Heciak Architekt z Kielc

Zespół Projektowy: Jakub Heciak, Magdalena Wojnowska-Heciak, Grzegorz Krzemień

Opinia:

Zaproponowane rozwiązanie projektowe przewiduje wytworzenie układu dwóch wolnostojących brył mieszczących szkołę i przedszkole, powiązanych funkcjonalnie łącznikiem, na którego dachu zaaranżowano trybunę o wystawie południowej, płynnie łączącą się z aranżacją terenu zielonego. Centrum każdej z części zespołu stanowi przestrzeń wspólna, w przedszkolu mająca formę szerokiego holu wejściowego powiązanego z szatniami, a w szkole – przestronnego, doświetlonego od góry atrium otoczonego galeriami komunikacji ogólnej kolejnych pięter i wyposażonego w rozległe tarasy z siedziskami przeplatające się ze schodami prowadzącymi na pierwsze piętro.

Nagrodę przyznano za:

- wytworzenie przestronnej, atrakcyjnej przestrzeni atrium, sprzyjającej zarówno integracji grupowej, kontaktom interpersonalnym jak i pracy indywidualnej;

-  czytelny podział obiektu na dwie kubatury połączone łącznikiem, którego kubaturę wkomponowano w architekturę krajobrazu rozpościerającego się pomiędzy obiema częściami zespołu;

 


Wyróżnienie I stopnia równorzędne (4 tys. zł) - praca nr 13 (361704)

STARUŃ WANIK ARCHITEKCI, Paulina Staruń z Warszawy

Zespół Projektowy: Paulina Staruń, Szymon Wanik i Magdalena Potoczna

Opinia:

Zaproponowane rozwiązanie projektowe przewiduje wytworzenie wyrazistej kompozycji trzech brył, zestawionych względem siebie pod kątami wynikającymi z przeprowadzonej analizy urbanistycznej. Od strony ul. Iwanowa-Szajnowicza budynek został wycofany do połowy głębokości działki, oddając powierzchnię terenu rekreacyjnego sferze publicznej – wnętrze ulicy poszerza się o plac przed budynkiem. Wejście do przedszkola czytelnie zaznaczono rozcięciem bryły budynku i akcentem kolorystycznym. Wejście do szkoły zaznaczono poprzez zlokalizowanie go w głębokim podcieniu, pod przerzuconą górą na wiotkich kolumnach bryłą części szkolnej. Wnętrze budynku ukształtowano z myślą zarówno o ergonomii sal dydaktycznych jak również o charakterze komunikacji ogólnej, w której jest miejsce na różnorodne formy integracji grupowej jak i realizację potrzeb indywidualnych.

Wyróżnienie przyznano za:

- stworzenie ciekawej wizji nietypowej przestrzeni dla edukacji, wyrażonej zarówno poprzez rozwiązania architektoniczne jak też aranżacyjne we wnętrzach i w architekturze krajobrazu. Szczególną uwagę Sądu zwróciła aranżacja komunikacji ogólnej, płynnie łączącej się ze strefami funkcjonalnymi o określonym przeznaczeniu, tj. biblioteką i pokojem muzycznym i ciekawie powiązanej ze strefą wejścia głównego do szkoły poprzez wykładane drewnem siedziska przeplecione ze schodami.

 

Wyróżnienie I stopnia równorzędne (4 tys. zł) - praca nr 14 (155661)

GAB Piotr Grabowski Architekt z Poznania

Opinia:

Zaproponowane rozwiązanie projektowe przewiduje stworzenie układu dwóch regularnych, zazębiających się ze sobą brył, z których wyższa i większa mieści szkołę, a niższa i mniejsza – przedszkole. Regularny i czytelny układ konstrukcyjny został odzwierciedlony w rytmicznych podziałach elewacji, ujednoliconych na całym obwodzie budynku. Sercem obu części są patia – przedszkolne zaaranżowane na gruncie rodzimym, a szkolne – na dachu zagłębionej sali gimnastycznej, której przestrzeń, poprzez rozległe przeszklenia, łączy się przestrzenią komunikacji ogólnej.

Wyróżnienie przyznano za:

- stworzenie wizji eleganckiego obiektu oświatowego o regularnym układzie konstrukcyjnym, z klarowną dyspozycją funkcjonalno-przestrzenną, wyraźnym zaakcentowaniem stref wejściowych do obu części zespołu oraz poprawne ukształtowanie powiązań funkcjonalnych w obrębie budynku.

 


Wyróżnienie II stopnia (2 tys. zł) - praca nr 02 (282819)

Bartosz Dendura Pracownia Architektoniczna studio4SPACE z Krakowa

Zespół Projektowy: Bartosz Dendura, Katarzyna Dendura, Rafał Gajec, Martyna Mądry, Anna Pyzia, Lukas Olma i Klaudia Lekston

Opinia:

Zaproponowane rozwiązanie projektowe przewiduje wytworzenie układu czterech wyraźnie zróżnicowanych brył mieszczących pomieszczenia przedszkola, szkoły, zespołu żywieniowego i zagłębioną salę sportową. Części zespołu powiązane są pomiędzy sobą komunikacją wewnętrzną oraz dwoma zagłębionymi placami, z których północny stanowi powierzchnię utwardzoną kaskadowo opadającą w kierunku wejścia głównego do szkoły, a południowy – teren rekreacyjny dostępny dla różnych grup wiekowych i obudowany z trzech stron podstawowymi funkcjami szkoły – salami gimnastycznymi i świetlicami.

Wyróżnienie przyznano za: 

-  wytworzenie malowniczej kompozycji bryłowej, klarownego układu funkcjonalno-przestrzennego i ciekawych relacji pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem, obejmujących możliwość łączenia przestrzeni sal gimnastycznych i świetlic z zagłębionym placem od strony południowej.

 

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace można pobrać ze strony:

https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/HCdxTNMxHFESJ66

Jednocześnie informujemy, że od 19.10.2017 do 07.11.2017 wszytskie złożne w konkursie prace można obejrzeć na wystawie w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów (w godzinach pracy urzędu).