null

Analiza nasłonecznienia i przesłaniania - zapytanie ofertowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapytanie ofertowe

 

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie pt. „Analiza możliwości lokalizacji nowych budynków wysokościowych przy ulicach Tytusa Chałubińskiego, Emilii Plater i Nowogrodzkiej oraz przy Alejach Jerozolimskich w kontekście odpowiedniego nasłonecznienia i przesłaniania”

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Materiały zostaną udostępnione po podpisaniu umowy z Wykonawcą za pomocą internetowego systemu transferu danych, stosowanego w Urzędzie m.st. Warszawy. Adres dostępu do materiałów zostanie przekazany Wykonawcy pocztą elektroniczną w terminie maks. 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

 


 

VII. Termin realizacji umowy

Opracowanie zostanie przekazane Zamawiającemu nie później niż 1 miesiąc od dnia podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu o maksymalnie 14 dni w uzasadnionym przypadku związanym z koniecznością uzyskania dodatkowych materiałów wejściowych nie wymienionych w pkt. VI niniejszego zapytania ofertowego i nie będących w posiadaniu Zamawiającego.

 

VIII. Warunki płatności

Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturach, w terminie 21 dni o daty złożenia faktur w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, po potwierdzeniu przez Zamawiającego, że praca została wykonana zgodnie z umową. Przewiduje się płatności częściowe.

 

IX. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Pytania dotyczące zamówienia prosimy kierować drogą elektroniczną do p. Marii Zielińskiej, mar.zielinska@um.warszawa.pl .

 

X. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z elementami graficznymi, w języku polskim.

Oferty proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej: mar.zielinska@um.warszawa.pl do dnia 30 lipca 2020 r. do godziny 16:00.

Załączniki: