null

Analiza obszarów Natura 2000 pod kątem ich potencjalnych zagrożeń wynikających z lokalizacji nowych przedsięwzięć na terenie m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Las Sobieskiego

Opracowanie wykonała w 2009 r. specjalistyczna Pracownia Ochrony Środowiska Biura Planowania Rozwoju Warszawy SA, na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

W opracowaniu, w oparciu o obowiązujące przepisy wspólnotowe i krajowe, wskazano tereny, na których realizacja nowych inwestycji może stwarzać potencjalne zagrożenia dla funkcjonowania i przedmiotu ochrony obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Opracowanie składa się z części tekstowej i części graficznej (mapy).

W części tekstowej:

  • zidentyfikowano zagrożenia, jakie mogą wyniknąć z lokalizacji przedsięwzięć,
  • sformułowano wskazania do dokonywania ich wstępnej selekcji,
  • określono zasady, których stosowanie w procesie ustalania zagospodarowania terenu i podejmowania decyzji związanych z realizacją inwestycji pozwoli na uniknięcie potencjalnych "szkód w środowisku",
  • wskazano skutki nieprzestrzegania zasady "przezorności".

Na mapie wskazano:

  • istniejące i projektowane obszary Natura 2000,
  • tereny, w których obrębie inwestycje wymagają oceny pod kątem oddziaływania na obszary Natura 2000 i przedmioty ochrony, dla których zostały ustanowione,
  • tereny, które mają znaczenie dla właściwego funkcjonowania obszarów Natura 2000 poprzez zapewnienie im łączności z innymi cennymi terenami przyrodniczymi (korytarze ekologiczne),
  • zasięg Systemu Przyrodniczego Warszawy (SPW) według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Przepisy prawne dotyczące ochrony przyrody i środowiska nakładają na organy podejmujące decyzje administracyjne szczególne wymogi, takie jak:

  • zakaz podejmowania działań, mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 (art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. nr 92, poz. 880, ze zm.),
  • obowiązek rozważenia przed wydaniem decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (art. 96 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. nr 1999, poz 1227, ze zm.).

Wskazane w analizie zasady powinny być przestrzegane w procedurach: sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przy wydawaniu decyzji administracyjnych mających wpływ na zagospodarowanie terenu.

Analiza uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Załączniki: