null

Strategiczna mapa hałasu m.st. Warszawy w serwisie mapowym

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W serwisie mapowym miasta można już obejrzeć najnowszą Strategiczną mapę hałasu – dawniej mapa akustyczna. Prezentowane mapy obrazują zanieczyszczenie środowiska hałasem pochodzącym z głównych jego źródeł tj. ze środków komunikacji drogowej, szynowej, lotniczej oraz z ośrodków przemysłowych. Stanowią odwzorowanie graficzne długookresowych, średnich poziomów dźwięku. Strategiczna mapa hałasu m.st. Warszawy jest wynikiem modelowania komputerowego z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania.

Sporządzenie Strategicznej mapy hałasu m.st. Warszawy  jest obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zakres i sposób wykonania map akustycznych określa rozporządzenie Ministra Środowiska Klimatu i Środowiska z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania oraz zalecenia zawarte w opracowaniu „Dobre praktyki wykonywania strategicznych map hałasu – Wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Środowiska” (Warszawa, 2021 r.).

Strategiczna mapa  hałasu jest modelem obliczeniowym obrazującym klimat akustyczny całego miasta i wykonywana przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Model ten jest dodatkowo kalibrowany przy pomocy pomiarów w terenie. Mapy sporządzane są przez specjalistyczne firmy posiadające wiedzę i doświadczenie w dziedzinie akustyki środowiska. Pomiary kalibracyjne wykonywane są przez laboratoria badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Akredytowane podmioty zobowiązane są do dostarczenia wiarygodnych informacji i użytecznych przy opracowaniu szczegółowej dokumentacji.

Zgodnie z wcześniej obowiązującym stanem prawnym sporządzane były opracowania takie jak Mapa akustyczna .

 

Zachęcamy do oglądania nowej Strategicznej mapy hałasu oraz Map akustycznych z lat 2012 i 2017.

Mapy dostępne są w stołecznym Portalu mapowym: https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_akustyczna