null

Jaki plan miejscowy w rejonie Dworca Centralnego? Etap zbierania wniosków

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Mapa okolic Dworca Centralnego

Rozpoczęliśmy prace nad planem miejscowym rejonu Dworca Centralnego.

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być budowane i przebudowywane budynki, ulice, place tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Jeśli masz potrzebę lub pomysł związane z tym terenem, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

Więcej informacji o tym terenie

Teren opracowania o powierzchni 18,8 ha, ograniczony ulicami Świętokrzyską, Emilii Plater, Alejami Jerozolimskimi i aleją Jana Pawła II jest fragmentem obszaru tzw. Śródmieścia Zachodniego.

Obszar przyszłego planu stanowi pasmo zachodnie centralnego rejonu Warszawy. Jest to najlepiej eksponowane skupisko wieżowców w panoramie miasta od strony Wisły oraz bezpośrednie tło dla bryły Pałacu Kultury i Nauki od tej strony.

Charakterystyczne obiekty na obszarze wskazanym do objęcia planem to Dworzec Centralny, centrum handlowe Złote Tarasy oraz 4 wieżowce o funkcji usługowo-biurowej: Rondo 1, Złota 44, WFC przy ul. Emilii Plater 53 i InterContinental przy ul. Emilii Plater 49. Zgrupowanie wieżowców w zachodnim centrum miasta osadzone jest w niższej zabudowie, która nie tworzy pełnych pierzei wzdłuż głównych ulic.

Dla kształtowania struktury urbanistycznej centrum miasta istotne jest prawidłowe wypełnianie funkcji śródmiejskich poprzez uporządkowanie zasad zagospodarowania, w tym podniesienie standardu przestrzeni publicznych. Ze względu na reprezentacyjny charakter terenu wszelkie decyzje administracyjne w obszarze planu powinny być podejmowane zgodnie z zapisami określonymi w miejscowym planie. Plan miejscowy przyczyni się do ustalenia warunków i zasad kształtowania spójnej kompozycji przestrzennej i optymalnej struktury zabudowy oraz ustali ostateczny kształt tzw. "Ściany Zachodniej". Ponadto szczególnej ochrony wymaga budynek Dworca Centralnego wpisany do rejestru zabytków. 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi  mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie w formie tak zwanego wniosku do planu.

Możesz złożyć wniosek do planu do 15 stycznia 2021 roku.

Wzór wniosku:

Porozmawiajmy

  • na spotkaniu on-line w środę 16 grudnia o godz. 17.00
    • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
    • na platformie ZOOM – możesz wziąć udział w spotkaniu z wizją i fonią. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

Jeśli chcesz pomóc poinformować swoje sąsiadki i sąsiadów – wydrukuj i powieś na klatce plakat!

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Kto może złożyć wniosek do planu?

Każdy może zgłaszać swoje potrzeby dotyczące otaczającej przestrzeni, które chciałby, aby zostały w planie uwzględnione. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 
 
Warto wyrazić swoją opinie i zgłosić propozycje, ponieważ złożone teraz wnioski pomogą projektantom przygotować lepszy plan.
 

Jak złożyć wniosek do planu?

Wypełnij formularz wniosku.
 
Wypełniony wniosek możesz dostarczyć:
  • pocztą na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa
  • osobiście – w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
  • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP  
Wniosek złożony w terminie zostanie rozpatrzony przy opracowywaniu projektu planu. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale możesz później sprawdzić podczas wyłożenia projektu planu, czy Twój wniosek został uwzględniony w ustaleniach planu.
 
Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.
 

Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę. Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 
 
Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.
 

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu jest przewidziany w dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – zaraz po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest).
 
Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd pierwsza propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn. propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.
 
Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze  PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?
 
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania tego planu miejscowego znajdziesz też