null

Wytyczne określające sposób lokalizowania oraz aranżacji sezonowych ogródków gastronomicznych urządzanych w przestrzeni publicznej m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Młodzi ludzie siedzący w ogródku przy restauracji na Placu Zbawiciela

Poniżej prezentujemy zasady obowiązujące przy lokalizowaniu, urządzaniu i przygotowywaniu projektu sezonowego ogródka gastronomicznego. 

  1. Dokumentacja

  2. Lokalizacja

  3. Zasady


Dokumentacja

Ocena sposobu urządzenia ogródka wymaga zaopiniowania przez Wydział Ochrony Krajobrazu Miasta w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego.

Podstawą jest przedstawienie dokumentacji projektowej.

Dokumentem wyjściowym do sporządzenia projektu zagospodarowania jest mapa – podkład geodezyjny w skali 1:500 z naniesioną powierzchnią postulowanego ogródka. Projekt aranżacji ogródka (w skali 1:100, 1:200 lub 1:50, w zależności od zajmowanej powierzchni) powinien ilustrować sposób rozmieszczenia mebli, parasoli, wygrodzeń, podestów i elementów dekoracyjnych oraz powinien być zwymiarowany. Wskazywać powinien także rozmieszczenie wszystkich elementów identyfikacji wizualnej. W projekcie należy określić kolorystykę poszczególnych elementów wyposażenia ogródka oraz materiały z jakich będą one wykonane.

Materiałem pomocniczym załączanym do projektu może być wizualizacja ogródka.

Lokalizacja

Urządzanie ogródków na nieutwardzonym gruncie zieleńców miejskich, zwłaszcza bezpośrednio przy drzewach o niskiej koronie, zasadniczo nie powinno być brane pod uwagę. Odstępstwa od tej zasady podlegają ocenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. 

Przy ogródkach usytuowanych w pobliżu siebie na jednej ulicy, należy koordynować ich rozmieszczenie i szerokość, tak aby granice tych ogródków tworzyły wzdłuż chodnika jedną, spójną linię, a przestrzeń dla ruchu pieszych zachowywała  ciągłość,  kierunek  i  odpowiednią  szerokość.

Chodnik z grafitti wyznaczającym granice ogródka, farba w sprayu

 

Zasady

Przy urządzaniu powierzchni udostępnianej dla ogródka właściciel macierzystego lokalu gastronomicznego zobowiązany jest do uwzględniania następujących zasad:

Przekrycie, zadaszenie

W obrysie ogródka nie dopuszcza się montażu jakichkolwiek form kubaturowych, namiotów, altan, wiat lub innych konstrukcji posiadających trwałe zadaszenia / przekrycia o więcej niż 2 punktach podparcia na kształcie wieloboku;  nie dopuszcza się także instalowania na obrzeżach przekryć rolet, które po  rozwinięciu  mogłyby  utworzyć  ściany  ogródka;

Dopuszcza  się  ”zadaszenie”/ przekrycie  ogródka  jedynie  w  formie:

  • parasoli składanych o jednym punkcie podparcia, z masztem o wysokości nieprzekraczającej 3,2 m i płaskiej czaszy lub z tzw. kominkami; czasze parasoli mogą  być  czteroboczne,  wieloboczne  lub  koliste  o  średnicy  mniejszej  niż 4 m;  
  • markiz instalowanych bezpośrednio do elewacji budynków ponad witrynami lokalu, markiz dostawianych do elewacji na niezależnej samonośnej konstrukcji,  bez  podpór  od  strony  zewnętrznej;
  • markiz samonośnych wolnostojących, tzw. parasoli podłużnych (jedynie w lokalizacjach na obszarach z zabudową nowoczesną); rozmieszczenie wszystkich podpór przekrycia ogródka powinno zostać wyznaczone wzdłuż  jednej linii; przy sprzyjających warunkach pogodowych powłoki markiz powinny być rolowane;

Długość boku przekrycia nie może większa niż 4 m; minimalny prześwit pomiędzy krawędzią  przekrycia  a  chodnikiem  nie  może  być  mniejszy  niż  2,4 m;                    

Przekrycia powinny mieć kolorystykę o niskim stopniu nasycenia barwą (np. écru);

Przekrycia  parasoli  oraz  markiz  nie  powinny  wystawać  poza  obrys  ogródka;

Przekrycia nie mogą być nośnikami przekazu reklamowego, dopuszczalne jest jedynie umieszczenie logo i nazwy własnej lokalu oraz logo sponsora wyłącznie na obrzeżu parasoli i markiz; szerokość obrzeża nie powinna przekraczać 25 cm; nazwa i logo lokalu powinny być wyeksponowane i dobrze widoczne oraz nie być przysłonięte, ani zdominowane przez logo bądź nazwę własną sponsora;

Ogrodzenie

Dopuszcza się montaż ogrodzenia niezwiązanego trwale z gruntem, o wysokości do 0,8 m, o konstrukcji lekkiej, ażurowej, metalowej bądź drewnianej, nawiązującej do istniejących w otoczeniu form małej architektury; możliwe jest zastosowanie jako ogrodzenia niskich pojemników z roślinami ozdobnymi o wysokości łącznej nie przekraczającej 1,1 m; dopuszcza się także rezygnację z ogradzania ogródka;

Nowy Świat z ogródkami gastronomicznymi na chodniku

Dopuszcza się umieszczenie na ogrodzeniu ogródka tabliczki z nazwą własną lokalu lub logo sponsora, z zastrzeżeniem, iż tabliczka ta będzie wkomponowana w ogrodzenie zgodnie z jego charakterem, a jej wielkość nie przekroczy 15%  powierzchni  pojedynczego  przęsła  ogrodzenia;  wykluczone  jest  umieszczanie  na  ogrodzeniu  ogródka  jakichkolwiek  innych  treści  reklamowych;

Wyposażenie

W obrębie ogródka powinny być ustawione jedynie stoliki, siedziska, parasole     oraz kompozycje kwiatowe; dopuszcza się stosowanie nagrzewnic, spełniających warunki  bezpieczeństwa  p.poż.;

Nie dopuszcza się instalowania w ogródkach jakichkolwiek urządzeń gastronomicznych, w szczególności urządzeń chłodniczych, dystrybutorów  napojów,  opiekaczy,  palenisk  itp.;

Dopuszcza się umieszczenie na terenie ogródka donic z naturalną, niską roślinnością, która nie będzie przesłaniać charakterystycznych detali kompozycji elewacji;  wysokość  roślinności  wraz  z  donicą  nie  powinna  przekraczać 1,1 m;

Nie dopuszcza się stosowania mebli, parasoli i wygrodzeń wykonanych w całości z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem mebli, które wiernie imitują materiały naturalne lub pokryte są tkaninami; na obszarach o charakterze współczesnym zaleca się stosowanie  mebli  współczesnych  o  konstrukcji  metalowej;

Podłoże, nawierzchnia

W ogródkach dopuszcza się ustawianie rozbieralnych podestów o maksymalnej wysokości 15 cm, które po zakończeniu działalności powinny zostać zdemontowane; dla wyrównania naturalnej pochyłości terenu wysokość podestu może zostać zwiększona; wskazane jest umożliwienie dostępności ogródka   osobom  z  różnego  rodzaju  niepełnosprawnościami;

Na terenach o utwardzonych nawierzchniach w dobrym stanie technicznym,  zalecana  jest  rezygnacja  z  budowy  podestów;

Nawierzchnię, na której znajdzie się wyposażenie ogródka należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami kulinarnymi; podłoże zabezpieczające powinno być utrzymane  w  kolorze  zbliżonym  do  nawierzchni  chodnika;

Otoczenie

Poza powierzchnią ogródka wykluczone jest ustawianie dodatkowych elementów dekoracyjnych  i  reklamowych,  w  szczególności  tzw.  koziołków - "potykaczy”;

W obrysie ogródka, przy wejściu może być ustawiony 1 element identyfikujący z informacją o menu, w postaci ażurowego postumentu o maksymalnej wysokości do 150 cm (np. w formie sztalug) z tablicą o wymiarach: 70 x 50 cm;  tablica ta może być zamkniętą mini-gablotą, tabletem lub deską do pisania kredą;

Wyposażenie ogródka, ogrodzenia, przekrycia i zieleń dekoracyjna nie może w żaden sposób zagrażać bezpieczeństwu komunikacji kołowej i pieszej w sąsiedztwie ogródka, a zwłaszcza nie może ograniczać widoczności przy skrzyżowaniach  ulic  oraz  utrudniać  odczytu  znaków  drogowych;

Muzyka

Nie dopuszcza się prowadzenia działalności muzycznej na terenie ogródków,  w tym odtwarzania muzyki oraz korzystania z urządzeń służących prezentacji materiałów audiowizualnych z wyłączeniem działalności kulturalnej w trybie ustawy z 25.10.1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, ze zm.), ogródek może być czynny jedynie w godzinach pracy macierzystego lokalu i w poszanowaniu zasad współżycia społecznego,   szczególnie  w  zakresie  przestrzegania  ciszy  nocnej;

Zakończenie sezonu

Po zakończeniu sezonu letniego restauratorzy muszą usunąć wszystkie elementy wyposażenia i inne naniesienia związane z własnym ogródkiem gastronomicznym oraz  oczyszczają  nawierzchnię  ze  śladów  pozostałych  po  działalności  ogródka.

Ulica z ogródkami gastronomicznymi na chodniku