null

Reklama a szyld

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przede wszystkim konieczne jest wyjaśnienie różnicy między nośnikiem reklamowych będącym i niebędącym szyldem. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 16 d Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27.03.2003 r . (DZ.U. z 21.04.2021 poz. 741) przez „szyld” należy rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe informujące o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajduje.

Natomiast „reklama” - nośnik niebędący szyldem - to upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne (art. 2 pkt 16 a).

Zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwoma typami nośników reklamowych polega w uproszczeniu na tym, że szyldy reklamują działalność prowadzoną na tej nieruchomości, na której funkcjonują, natomiast reklamy działalność prowadzoną poza nieruchomością, na której są umieszczone.

grafika z typami szyldówUmieszczanie nośników reklamowych (tablic i urządzeń reklamowych będących lub niebędących szyldami) na elewacjach może być określone w zapisach planu miejscowego, którym objęty jest dany teren. I na jego podstawie można stwierdzić czy można umieścić w przestrzeni obiekt reklamowy
Gdy dla terenu taki plan nie obowiązuje przy ocenie możliwości realizacji tego typu przedsięwzięć, Wydział Ochrony Krajobrazu Miasta wykorzystuje regulacje tzw. uchwały krajobrazowej, która stanowi dla Urzędu m.st. Warszawy strategiczny dokument o charakterze merytorycznym, wskazujący kierunki polityki Miasta w dziedzinie reklamy zewnętrznej.

W przypadku nośników niebędących szyldami zapisy uchwały zakazują ich lokalizowania na obiektach objętych ochroną lub opieką konserwatorską to znaczy wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków - gez.

W przypadku szyldów umieszczanych na budynkach uchwała co do zasady dopuszcza ich sytuowanie w parterze budynku w tzw. polu szyldowym, czyli w strefie położonej nad witryną lokalu usługowego lub w obrysie witryn okiennych lokalu. Poza strefą parteru i poniżej górnej krawędzi elewacji uchwała dopuszcza sytuowanie szyldów wyłącznie w przypadku budynków użyteczności publicznej.

Szyld to oznaczenie prowadzonej w danym miejscu działalności gospodarczej. W przypadku szyldów dopuszczamy  szerszą typologię urządzeń niż dla pozostałych nośników reklamowych. Szyld stanowi wizytówkę przedsiębiorcy, dlatego warto, by był czytelny i estetyczny. Powściągliwy komunikat, harmonizująca z otoczeniem forma i staranne wykonanie to podstawowe cechy dobrze zaprojektowanego szyldu. Wśród popularnych form szyldów możemy wyróżnić następujące rodzaje:

grafika z typami szyldów

  • tablica – płaska płyta przylegająca do elewacji lub ogrodzenia,
  • kaseton – sześcienna forma tablicy reklamowej, często z umieszczonym wewnątrz oświetleniem,
  • semafor – szyld w formie tablicy lub kasetonu usytuowany prostopadle w stosunku do elewacji,
  • szyld ażurowy – przestrzenne litery lub inne znaki pozbawione tła, umieszczane najczęściej nad witryną sklepu bądź – szczególnie w przypadku budynków biurowych – w górnych partiach elewacji,
  • flaga – tkanina przymocowana do masztu,
  • markiza – lekkie zadaszenie umieszczane nad witryną, na którym można nadrukować niewielką informację o prowadzonej działalności,
  • szyld wolnostojący – obiekt posadowiony w gruncie, na własnej konstrukcji nośnej, który może przybierać rozmaite formy, np. pylonu, tablicy, flagi albo cennika stacji paliw.

 

Z uwagi na bardzo szeroką typologię możliwych do wykonania szyldów, powyższe zestawienie stanowi jedynie wybór najbardziej popularnych instalacji. Warto jednak pamiętać, że przy doborze szyldu należy się kierować nie tylko kryterium widoczności, ale i wrażeniem, jakie chce się wywołać u odbiorcy. Zbyt natrętny bądź nieczytelny komunikat raczej zniechęci niż skłoni do odwiedzenia lokalu. mural – napis lub grafika nałożone farbą bezpośrednio na ścianę elewacji, witryny albo ogrodzenia.