null

Atlas ekofizjograficzny Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Atlas ekofizjograficzny Warszawy wykonano na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w 2018 r. Z formalnego punktu widzenia stanowi on Opracowanie ekofizjograficzne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy. Na mocy art. 72 ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2018 poz. 799 ze zm.) takie opracowanie należy sporządzić w celu sformułowania uwarunkowań przyrodniczych i rekomendacji do rozwoju i/lub przekształcania struktury przestrzennej gminy. 

atlas ekofizjograficzny okladka.jpg

Forma atlasu zapewnia zarówno użyteczność przy prowadzeniu profesjonalnych prac planistycznych, jak i to, że treść opracowania jest zrozumiała dla wszystkich uczestników procedury sporządzania studium. 

Niniejsze opracowanie stanowi aktualizację opracowania ekofizjograficznego z 2006 r. W związku z tym bazuje ono na poprzedniej wersji, ale jednocześnie uwzględnia:

  • zmianę granic m. st. Warszawy z 2002 r. polegającą na włączeniu w jego granice dzielnicy Wesoła (poprzednie opracowanie ekofizjograficzne nie obejmowało tego terenu);
  • zmiany w sposobie zagospodarowania przestrzeni, które zaszły w ciągu niemal 15 ostatnich lat;
  • wyniki opracowań problemowych sporządzonych w ostatnich latach przez Urząd m. st. Warszawy, w tym zwłaszcza dotyczących zagadnień klimatycznych, hydrograficznych i zielonej infrastruktury;
  • wnioski wynikające z analizy aktualności obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  • wnioski wynikające z opracowań strategicznych sporządzonych w ostatnich latach przez Urząd m. st. Warszawy oraz powstałych na szczeblu regionalnym i krajowym.

Załączniki: