null

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy - kontakt

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Dyrekcja:

Marlena Happach - Architekt Miasta, 
dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Zastępcy dyrektora: 

Sylwia Kośnik
Małgorzata Nowaczyk 
Bartosz Rozbiewski
Wanda Stolarska
Wojciech Wagner

adres:

ul. Marszałkowska 77/79
00-683 Warszawa 

telefon - 22 443 23 00

sekretariat - tel. 22 44 323 01, 22 44 323 04
e-mail: Sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl (V piętro)

godziny pracy biura: 8.00-16.00 

składanie dokumentów - kancelaria (parter) - tel. 22 44 323 43, 22 44 323 44, 22 44 323 76 
zapoznawanie się z dokumentacją w Wydziale Administracyjno-Budowlanym:

 • poniedziałki, środy - Mokotów, Ochota, Rembertów, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola,
 • wtorki, czwartki - Bemowo, Białołęka, Bielany, Śródmieście, Praga Północ, Praga Południe, Targówek, Żoliborz.

spotkania: w godzinach pracy biura, po uprzednim umówieniu się.


Spotkania z Architektem Miasta i pracownikami Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Istnieje możliwość spotkania z Architektem Miasta i Pracownikami Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Przedmiotem spotkań może być szeroko rozumiana polityka przestrzenna miasta w zakresie kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Prośbę o spotkanie prosimy kierować majlowo na adres Sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl

W odpowiedzi dostaniecie Państwo prośbę o wypełnienie formularza, który pozwoli nam dobrze przygotować się do rozmowy. Jego wysłanie wraz z niezbędnymi załącznikami jest warunkiem realizacji spotkania.

W przypadku pytań prosimy  o kontakt telefoniczny: 22 443 23 01

W obecnej sytuacji epidemiologicznej organizujemy jedynie spotkania on-line. Istnieje możliwość techniczna przedstawienia na ekranie przez Projektanta lub Inwestora prezentacji oraz wybranych rysunków czy pism.

Poza wyżej wymienionymi spotkaniami nadal utrzymujemy możliwość kontaktu w formie telefonicznej lub on-line z pracownikami prowadzącymi konkretną sprawę oraz omówienia kwestii spornych w danym procesie administracyjnym w trybie interwencyjnym z dyrekcją BAiPP.  


Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Architektury i Planowania Przestrzennego są: 

 


Zadania Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Do zadań Biura Architektury i Planowania Przestrzennego należy w szczególności:

 1. opracowywanie głównych zasad i celów polityki rozwoju przestrzennego m.st. Warszawy; 
 2. współpraca z biurami, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz z innymi  instytucjami i jednostkami - na szczeblu krajowym i międzynarodowym - zajmującymi się problemami polityki przestrzennej oraz rozwoju i utrzymania systemów infrastruktury transportowej i inżynieryjnej; 
 3. prowadzenie listy dóbr kultury współczesnej; 
 4. prowadzenie procedury sporządzania, wdrażania i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; 
 5. dokonywanie oceny aktualności studium i planów miejscowych, ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych, opracowywanie wieloletnich programów ich sporządzania oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego i przekazanie Radzie m.st. Warszawy wyników analiz; 
 6. prowadzenie baz danych niezbędnych do realizacji zadań Biura, w tym prowadzenie baz danych o zagospodarowaniu przestrzennym m.st. Warszawy, monitorowanie jego stanu i ocena zmian przestrzennych; 
 7. prowadzenie spraw i projektów związanych z kompleksowymi przekształceniami przestrzeni publicznej, szczególnie placów i ulic, a także lokalizacji pomników; 
 8. nadzór nad umieszczeniem w przestrzeni publicznej naniesień o charakterze krótkoterminowym bądź jednostkowym; 
 9. prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i realizacją zapisów uchwały Rady m.st. Warszawy o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń; 
 10. zamawianie na podstawie udzielonych pełnomocnictw projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań studiów, koncepcji, analiz i ekspertyz; 
 11. formułowanie wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego województwa; 
 12. prowadzenie procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
 13. zapewnienie standaryzacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
 14. opiniowanie projektów dokumentów związanych ze sporządzaniem planów miejscowych, w szczególności: planów ochrony zagrożeń powodziowych, map akustycznych; 
 15. analizowanie możliwości wdrażania i realizacji ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i inicjowania inwestycji publicznych; 
 16. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; 
 17. zapewnienie warunków działania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; 
 18. prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami prawa; 
 19. prowadzenie postępowań administracyjnych dla inwestycji: stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej powyżej 15.000 m2, o wysokości powyżej 30 m, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, wykraczających swoim zasięgiem poza granice dzielnicy oraz dotyczących dróg publicznych z wyjątkiem dróg gminnych; 
 20. współdziałanie z urzędami dzielnic w celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych i zharmonizowania działań w m.st. Warszawie; 
 21. rozpatrywanie skarg i wniosków z zakresu architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego; 
 22. prowadzenie i koordynacja konsultacji społecznych w zakresie działania Biura; 
 23. przygotowanie i realizacja konkursów i nagród architektonicznych; 
 24. prowadzenie spraw dotyczących promocji, polityki graficznej i wizerunkowej zadań z zakresu architektury; 
 25. współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi architektów i inżynierów budowlanych. 

logo Pracowni WarszawyMiejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego sprawuje nadzór nad jednostką organizacyjną m.st. Warszawy - Miejską Pracownią Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju.

logo Komisji Dialogu SpołecznegoKomisja Dialogu Społecznego

Przy Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego działa Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego.

Wydziały Architektury i Budownictwa dla dzielnic

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1792/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu m.st Warszawy od 1 sierpnia 2008 r. delegatury Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w dzielnicach stały się wydziałami architektury i budownictwa dla dzielnic i w zakresie swoich obowiązków podlegają Zarządom Dzielnic.  Zobacz też:

Załatwianie spraw z zakresu architektury i planowania przestrzennego

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w Biuletynie Informacji Publicznej

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.