null

Bemowo. Jaki plan miejscowy dla części osiedla Górce? Zbieranie wniosków do planu.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
na żółtym tle zaznaczony obszar opbjęty planem oraz napis: Coraz lepsze Bemowo. Jaki plan miejscowy dla części osiedla Gorce?

Rozpoczęliśmy prace nad planem miejscowym części osiedla Górce w Dzielnicy Bemowo.

Za nami kolejne spotkanie z mieszkańcami, zorganizowane w trybie on-line w czasie pandemii. W ramach tego informacyjnego spotkania można było uczestniczyć i wypowiedzieć się korzystając z platformy ZOOM (po uprzednim mailowym zgłoszeniu), ale także śledzić je i wypowiadać się na czacie poprzez platformę You Tube.

Rozmawialiśmy o planie miejscowym części osiedla Górce w Dzielnicy Bemowo. Plan jest na etapie formalnego zbierania wniosków. Spotkanie z udziałem przedstawicieli Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, projektantki planu i mieszkańców odbyło się we wtorek 5 kwietnia godz. 17.00. Podczas tego spotkania omówiono kwestie dotyczące m.in. procedury planistycznej. Odbyła się także prezentacja projektantki planu. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja. W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 mieszkańców (obserwujących na You Tube oraz uczestniczących za pośrednictwem platformy ZOOM).

Poniżej znajdują się obie prezentacje wyświetlone na spotkaniu:

Zapis spotkania jest dostępny po kliknięciu w poniższy obrazek

Uwaga: (zarówno zapis cyfrowy spotkania jak i prezentacje będa dostępne w terminie 6 miesięcy od spotkania)

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być budowane i przebudowywane budynki, ulice, place tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np parki i skwery. 

Jeśli masz potrzebę lub pomysł związane z tym terenem, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

Więcej informacji o tym terenie:

Teren objęty planem ma powierzchnię ok. 8 ha i jest położony pomiędzy ulicami Górczewską a gen. Tadeusza Pełczyńskiego na Bemowie. Stanowi fragment osiedla Górce.

Osiedle Górce to w znacznym stopniu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o dużej intensywności. Na jego obszarze niemal nie ma terenów pod nowe obiekty użyteczności publicznej.

Teren objęty planem miejscowym zajmuje hipermarket z parkingami i stacja benzynowa przy ul. Górczewskiej. Zagospodarowanie tej przestrzeni jest niskiej jakości. Dlatego musimy przeznaczyć obszar objęty planem pod funkcje, które zapewnią mieszkańcom dostęp do niezbędnych usług i terenów publicznych i zabezpieczą go przed gwałtownie postępującą zabudową mieszkaniową.

Plan sporządzamy, aby:

  • ustalić zasady oraz parametry zagospodarowania terenu i zabudowy pozwalające na właściwą formę zagospodarowania,
  • określić zasady modernizacji, rozbudowy i budowy lokalnego systemu komunikacyjnego i  jego powiązań z układem zewnętrznym oraz ustalić wskaźniki parkingowe,
  • stworzyć podstawy formalno-prawne do podejmowania decyzji administracyjnych prowadzących do ewentualnych przekształceń w zagospodarowaniu przestrzennym, z zachowaniem wymogów ładu przestrzennego

Plan ma zapobiec wydawaniu decyzji budowlanych w oderwaniu od studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Inwestycje publiczne muszą być zgodne z polityką przestrzenną miasta.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi  mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie w formie tak zwanego wniosku do planu.

Konsultacje społeczne trwają od 28 marca do 28 kwietnia 2022

1. Możesz złożyć wniosek do planu do 28 kwietnia 2022 roku

Wzór wniosku:

wniosek do mpzp do wypełnienia odręcznego 

wniosek do mpzp do wypełnienia na komputerze

2. Porozmawiajmy 

na spotkaniu on-line we wtorek 5 kwietnia o godz. 17:00

  • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
  • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z wizją i fonią. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

Jeśli chcesz pomóc poinformować swoje sąsiadki i sąsiadów – wydrukuj i powieś na klatce plakat!

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Kto może złożyć wniosek do planu?

Każdy może zgłaszać swoje potrzeby dotyczące otaczającej przestrzeni, które chciałby, aby zostały w planie uwzględnione. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

Warto wyrazić swoją opinie i zgłosić propozycje ponieważ złożone teraz wnioski pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

Jak złożyć wniosek do planu?

Wypełnij formularz wniosku. 

Wypełniony wniosek możesz dostarczyć:

  • pocztą na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
  • osobiście - w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
  • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP  

Wniosek złożony w terminie zostanie rozpatrzony przy opracowywaniu projektu planu. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale możesz później sprawdzić podczas wyłożenia projektu planu, czy Twój wniosek został uwzględniony w ustaleniach planu.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.


Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę.Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu jest przewidziany w dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – zaraz po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest).

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd pierwsza propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn. propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania tego planu miejscowego znajdziesz też w Biuletynie Informacji Publicznej.

Twoja opinia się liczy!

Załączniki: