null

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego jest jedną z podstawowych komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy.


adres:

ul. Marszałkowska 77/79
00-683 Warszawa 

sekretariat - tel. 22 44 323 01, 22 44 323 04
e-mail: Sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl (V piętro)

składanie dokumentów - kancelaria (parter) - tel. 22 44 323 43, 22 44 323 44, 22 44 323 76 Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Architektury i Planowania Przestrzennego są: 

  

Zadania Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Do zadań Biura Architektury i Planowania Przestrzennego należy w szczególności:

 1. opracowywanie głównych zasad i celów polityki rozwoju przestrzennego m.st. Warszawy; 
 2. współpraca z biurami, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz z innymi  instytucjami i jednostkami - na szczeblu krajowym i międzynarodowym - zajmującymi się problemami polityki przestrzennej oraz rozwoju i utrzymania systemów infrastruktury transportowej i inżynieryjnej; 
 3. prowadzenie listy dóbr kultury współczesnej; 
 4. prowadzenie procedury sporządzania, wdrażania i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; 
 5. dokonywanie oceny aktualności studium i planów miejscowych, ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych, opracowywanie wieloletnich programów ich sporządzania oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego i przekazanie Radzie m.st. Warszawy wyników analiz; 
 6. prowadzenie baz danych niezbędnych do realizacji zadań Biura, w tym prowadzenie baz danych o zagospodarowaniu przestrzennym m.st. Warszawy, monitorowanie jego stanu i ocena zmian przestrzennych; 
 7. przygotowywanie, wdrażanie i monitorowanie realizacji Programu rewitalizacji m.st. Warszawy; 
 8. koordynacja realizacji, monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności projektów i przedsięwzięć kluczowych w ramach Programu rewitalizacji m.st. Warszawy; 
 9. prowadzenie spraw i projektów związanych z kompleksowymi przekształceniami przestrzeni publicznej, szczególnie placów i ulic, a także lokalizacji pomników; 
 10. nadzór nad umieszczeniem w przestrzeni publicznej naniesień o charakterze krótkoterminowym bądź jednostkowym; 
 11. prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i realizacją zapisów uchwały Rady m.st. Warszawy o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń; 
 12. zamawianie na podstawie udzielonych pełnomocnictw projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań studiów, koncepcji, analiz i ekspertyz; 
 13. formułowanie wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego województwa; 
 14. prowadzenie procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
 15. zapewnienie standaryzacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
 16. opiniowanie projektów dokumentów związanych ze sporządzaniem planów miejscowych, w szczególności: planów ochrony zagrożeń powodziowych, map akustycznych; 
 17. analizowanie możliwości wdrażania i realizacji ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i inicjowania inwestycji publicznych; 
 18. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; 
 19. zapewnienie warunków działania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; 
 20. prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami prawa; 
 21. prowadzenie postępowań administracyjnych dla inwestycji: stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej powyżej 15.000 m2, o wysokości powyżej 30 m, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, wykraczających swoim zasięgiem poza granice dzielnicy oraz dotyczących dróg publicznych z wyjątkiem dróg gminnych; 
 22. współdziałanie z urzędami dzielnic w celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych i zharmonizowania działań w m.st. Warszawie; 
 23. rozpatrywanie skarg i wniosków z zakresu architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego; 
 24. prowadzenie i koordynacja konsultacji społecznych w zakresie działania Biura; 
 25. przygotowanie i realizacja konkursów i nagród architektonicznych; 
 26. prowadzenie spraw dotyczących promocji, polityki graficznej i wizerunkowej zadań z zakresu architektury; 
 27. współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi architektów i inżynierów budowlanych. 

Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego sprawuje nadzór nad jednostką organizacyjną m.st. Warszawy - Miejską Pracownią Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju.

 

Komisja Dialogu Społecznego

Przy Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego działa Komisja Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego.

 

Zobacz też:

Załatwianie spraw z zakresu architektury i planowania przestrzennego

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w Biuletynie Informacji Publicznej