null

Charakterystyka i ocena funkcjonowania układu hydrograficznego na obszarze m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Charakterystyka i ocena funkcjonowania układu hydrograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów melioracyjnych na obszarze m.st. Warszawy wraz z zaleceniami do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m.st. Warszawy i planów miejscowych

 

Opracowanie wykonano w latach 2014-2015 na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Zakres opracowania obejmuje:

  1. Ocenę układu hydrograficznego, w tym urządzeń melioracji wodnych m.in. pod kątem pełnionych przez nie funkcji, stanu i jakości wody, zagrożenia i ryzyka wystąpienia powodzi i podtopień, podsiąkania i innych problemów oraz ich przyczyn i skutków;
  2. Określenie rodzaju, skali (wielkości) i zasięgu istniejących i prognozowanych zagrożeń, w tym ryzyka wystąpienia podtopień i warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania układu hydrograficznego wraz z systemami melioracyjnymi pod kątem istniejącego i planowanego zagospodarowania oraz użytkowania terenów; 
  3. Ocenę wpływu zagospodarowania przestrzennego na funkcjonowanie układu hydrograficznego i melioracyjnego wraz ze wskazaniem właściwych rozwiązań przestrzennych i ustaleń planistycznych – w tym sposobów, wskaźników, parametrów zagospodarowania umożliwiających przeciwdziałanie lub minimalizowanie skutków niekorzystnych zjawisk i problemów;
  4. Diagnozę predyspozycji i możliwości zagospodarowania terenów, na których występują zidentyfikowane problemy w kontekście ich przyczyn z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych wynikających z ochrony wód, ochrony przed powodzią, gospodarowania wodami, ochrony zasobów środowiska oraz potrzeb adaptacyjnych do zmian klimatu.

Finalnym efektem przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych i analitycznych są wnioski i rekomendacje do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynikające z przeprowadzonych analiz i ocen, dotyczące przede wszystkim przeznaczenia i sposobu użytkowania terenów oraz określenie warunków prawidłowego funkcjonowania układu hydrograficznego wraz z proponowanymi sposobami rozwiązania zidentyfikowanych problemów – w skali lokalnej lub/i ogólnomiejskiej.

Elementy opracowania zawierają poniższe załączniki.

 

 

Aktualna sieć układu hydrograficznego (2015)
Zobacz galerię (11 zdjęć)
Aktualna sieć układu hydrograficznego (2015) - fragment dzielnicy Białołęka
Aktualna sieć układu hydrograficznego (2015) - fragment
Sieć hydrograficzna na obszarze dzisiejszej Warszawy ok. 1875 r.
Sieć hydrograficzna na obszarze dzisiejszej Warszawy ok. 1930 r.
Sieć hydrograficzna na obszarze Warszawy ok. 1970 r.
Sieć hydrograficzna na obszarze Warszawy w 2015 r.
Zmiany sieci hydrograficznej w centrum Warszawy na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci
Zmiany przebiegu koryta Wisły jako wynik prac nad regulacją rzeki
Głębokość pierwszego zwierciadła wód podziemnych (barwy ciemne odpowiadają płytkim wodom podziemnym)
Przepuszczalność gruntów

Załączniki: