null

Co to jest rewitalizacja

Drukuj otwiera się w nowej karcie
rysunek przedstawiający park i dwóch rozmawiających ze sobą mężczyzn

Rewitalizacja to, z łaciny, przywrócenie do życia. To dziesiątki, połączonych ze sobą działań i przedsięwzięć, które mają jeden cel: podniesienie jakości życia mieszkańców i mieszkanek wybranych, dotkniętych kryzysem, obszarów miasta. Obszary te typowane są ze względu na trawiące je problemy: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, degradację przestrzeni publicznej, dużą liczbę budynków niespełniających standardów godnego zamieszkiwania.

Rewitalizacja jest długotrwałym procesem, który w efekcie ma  spowodować  ożywienie społeczne i gospodarcze rejonów zdegradowanych. Aby do niego doprowadzić miasta remontują budynki,  projektują przyjazne ulice, porządkują zieleń,  urządzają  nowe place zabaw  i miejsca, gdzie mogą spotykać  się oraz działać sąsiedzi, aktywizują mieszkańców i mieszkanki,  modernizują lub budują nowe instytucje kultury, dbają o infrastrukturę sportową i wreszcie, stawiają na lokalnych przedsiębiorców, rzemiosło, zrównoważony handel, tworzenie nowych miejsc pracy.

Rewitalizacja to także przedsięwzięcie społeczne. Warunkiem jego powodzenia jest udział lokalnej społeczności oraz zaangażowanie nie tylko urzędników, ale także przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół, instytucji kultury, uczelni wyższych i wszystkich innych, którzy mogą przyczynić się do przezwyciężenia kryzysu w danym miejscu. Dla sukcesu rewitalizacji konieczne jest więc włączanie mieszkańców i mieszkanek we wszelkie działania,  uwzględnianie ich postulatów oraz wspieranie inicjatyw.

Więcej o rewitalizacji dowiesz się na stronie Krajowego Centrum Wiedzy
o Rewitalizacji
.

Rewitalizacja w Warszawie

Praga - wizualizacja ulicy

Proces rewitalizacji w Warszawie prowadzony jest w Warszawie od roku 2005.

W pierwszym okresie działania rewitalizacyjne realizowane były w ramach “Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2005-2013” (LPR). Program, który stanowił strategię rewitalizacji, obejmował 11% powierzchni Warszawy. Działania prowadzone były w oparciu o Mikroprogramy Rewitalizacji dzielnic zangażownaych w proces. Więcej na temat podejmowanych działaniach we wskazanym okresie znajdą Państwo w zakładce Archiwum.

Kolejny program rewitalizacji w Warszawie realizowany był w latach 2014-2022 tj.: "Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2022" (ZPR).
W odróżnieniu od poprzedniego programu działania rewitalizacyjne prowadzone były na obszarze  wyznaczonym w prawobrzeżnej części miasta, tj. na terenie Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka.  

Kontynuując proces rewitalizacji m.st. Warszawa prowadzi prace związane z opracowaniem “Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030” (GPR). Zakres programu obszarowo również obejme trzy prawobrzeżne dzielnice Warszawy, tj. Pragę-Połnoc, Pragę-Południe i Targówek tylko w rozszerzonym zakresie. Więcej informacji na temat postępu prac nad GPR-em na naszej stronie