null

Ekofizjografia Zakola Wawerskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Studium ekofizjograficzne dla obszaru położonego w rejonie Zakola Wawerskiego wraz z układem hydrograficznym rowu i kanału Zerzeńskiego jest opracowaniem wykonanym w 2008 r. na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy.

Dokumentacja ekofizjograficzna została przygotowana ze względu na zainteresowanie społeczne możliwościami zagospodarowania tych terenów w zgodzie z uwarunkowaniami przyrodniczymi, jak również ze względu na politykę przestrzenną miasta. Celem opracowania jest ustalenie predyspozycji terenów położonych w tym obszarze do pełnienia różnych funkcji i określenie sposobów zagospodarowania odpowiadających tym funkcjom.

Zakole Wawerskie, 2008 r., fot. J. Mazgajska

Opracowanie zawiera szereg informacji stanowiących uzupełnienie i uściślenie danych zawartych w Opracowaniu ekofizjograficznym do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy. Zostało wykonane w oparciu o bazę danych przestrzennych o cechach środowiska przyrodniczego i o sposobach zagospodarowania terenów położonych w granicach opracowania, co pozwoliło autorom na wydzielenie jednostek diagnostycznych i dokonanie oceny predyspozycji dla każdej z tych jednostek.

 

Opracowanie jest dostępne w plikach PDF (niżej).

 

Spis treści

1. Wstęp
      1.1. Przedmiot i podstawa opracowania
      1.2. Metoda i organizacja pracy
      1.3. Źródła informacji
      1.4. Charakterystyka obszaru opracowania na tle kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego i Systemu Przyrodniczego Warszawy
      1.5. Uwarunkowania wynikające z polityki przestrzennej m. st. Warszawy
2. Charakterystyka środowiska przyrodniczego i obecnego zagospodarowania
      2.1. Utwory powierzchniowe
      2.2. Rzeźba terenu
      2.3. Klimat
      2.4. Wody podziemne i powierzchniowe
      2.5. Gleby
      2.6. Szata roślinna
      2.7. Fauna
      2.8. Użytkowanie terenu
      2.9. Zasoby przyrodnicze
      2.10. Dziedzictwo kulturowe
      2.11. Walory krajobrazowe w ujęciu fizjonomicznym
3. Charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska w ujęciu jednostek przyrodniczo-krajobrazowych jako podstawa diagnozy środowiska
4. Diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska
      4.1. Ocena odporności na degradację i zdolności do regeneracji
      4.2. Ocena stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych
      4.3. Ocena stanu zachowania walorów krajobrazowych i możliwości ich kształtowania
      4.4. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania z warunkami przyrodniczymi
      4.5. Ocena charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku
      4.6. Ocena stanu środowiska i jego zagrożeń oraz możliwości ograniczenia
5. Wstępna prognoza zmian zachodzących w środowisku
6. Przyrodnicze predyspozycje do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej
7. Ocena przydatności środowiska dla różnych form zagospodarowania i użytkowania terenu – możliwości i ograniczenia
      7.1. Ograniczenia wynikające z oddziaływania elementów infrastruktury komunikacyjnej
      7.2. Ograniczenia wynikające z oddziaływania elementów infrastruktury energetycznej
      7.3. Ograniczenia wynikające z oddziaływania elementów infrastruktury sanitarnej
      7.4. Ograniczenia wynikające z ekspozycji na klęski naturalne
      7.5. Ograniczenia wynikające z wymogów ochrony dziedzictwa przyrodniczego
      7.6. Ograniczenia wynikające z wymogów ochrony dziedzictwa kulturowego
8. Uwarunkowania ekofizjograficzne
9. Piśmiennictwo

Zakole Wawerskie, 2008 r., fot. J. Mazgajska
Zobacz galerię (12 zdjęć)
Atrakcyjny fragment Kanału Nowe Ujście, lato 2008 r.
Dom przy ul. Barburki
Elewacja frontowa budynku dawnej austerii wawerskiej, obecnie hotel – jesień 2008
Panorama – widok na atrakcyjne tereny otwarte (zbiorowiska trawiaste) – lato 2008
Przykład nowej zabudowy bliźniaczej – osiedle o jednorodnym charakterze, jednak nie powiązane z otoczeniem – jesień 2008
Kokoszka wodna (fot. J. Mazgajska)
Drozd śpiewak (for. J. Mazgajska) – jesień 2008
Sójka (fot. J. Mazgajska)
Żaba moczarowa (fot. J. Mazgajska)
Ropucha szara (fot. J. Mazgajska)
Żaba trawna (fot. J. Mazgajska)

Załączniki: