null

Etap wniosków do Studium

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

 etap wniosków

Pierwszym etapem prac nad nowym Studium jest zbieranie wniosków. To czas, kiedy mieszkańcy mają możliwość przedstawienia swoich pomysłów na przestrzeń Warszawy projektantom Studium. Gdy rozpoczęto prace nad nowym Studium dla Warszawy, etapowi temu towarzyszyły szerokie konsultacje społeczne. Wnioski można było składać od 13 września 2018 r. do 9 stycznia 2019 r, jednak z uwagi na duże zainteresowanie ogłoszony został dodatkowy termin zgłaszania wniosków od 22 stycznia do 28 lutego 2019 r.

 

Czym był etap wniosków?

Etap wniosków do Studium to pierwszy ustawowy etap uchwalania tego dokumentu, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest to też pierwszy etap udziału mieszkańców w jego tworzeniu. Zwyczajowym sposobem składania uwag jest wypełnienie stosownego wniosku i złożenie go w kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Z uwagi jednak na chęć dotarcia z informacją o tym procesie do jak największej liczby mieszkańców, Urząd m.st. Warszawy zorganizował konsultacje społeczne, które wspierały proces zbierania wniosków i wyjaśniały go wszystkim zainteresowanym.

Jak można było wziąć udział w konsultacjach?

Oprócz tradycyjnej formy składania wniosków, dostępna była interaktywna geoankieta, która pozwalała odpowiedzieć na pytania o przestrzeń Warszawy, jej aktualny stan i sposób zagospodarowania, a także o potrzeby i kierunki przyszłych zmian.

3 października 2018 roku w Centrum Kreatywności przy ul. Targowej 56 odbyła się pierwsza dyskusja na temat nowego Studium z udziałem Architekt Miasta Marleny Happach oraz zaproszonych ekspertów.


Wnioski do Studium można było złożyć osobiście lub pocztą na adres Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z dopiskiem „Wniosek do Studium” (wniosek załączony poniżej). We wniosku należało podać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczył. Elektroniczna forma złożenia wniosku dostępna była przez platformę ePUAP.

We wszystkich 18 dzielnicach odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców.

            zdjęcia z punktów

Ponadto zorganizowaliśmy też dwa punkty konsultacyjne dotyczące całego miasta w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (ul. Marszałkowska 77/79): 10 i 14 listopada 2019 r.

24 listopada i 1 grudnia 2019 r. odbyły się również warsztaty zatytułowane „Jak rozwijać Warszawę w oparciu o dobre sąsiedztwo?”

warsztaty planistyczne

Na warsztatach wspólnie zastanawiano się, co znaczy dobre sąsiedztwo w różnych fragmentach Warszawy: 

  •  w miejscach, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna

  •  w dawnych osiedlach mieszkaniowych

  •  w nowych osiedlach mieszkaniowych

  •  w miejscach oddalonych od centrum miasta i dzielnicy.

Poniżej można zobaczyć kampanię informacyjną, która towarzyszyła konsultacjom społecznym etapu wniosków.

Rodzina Urbańskich - sprawunki Rodzina Urbańskich - autobusy i tramwaje Rodzina Urbańskich - z psem na spacer
                            Rodzina Urbańskich - na grzyby Rodzina Urbańskich - droga do pracy

 

Konsultacje społeczne na etapie zbierania wniosków zakończyło opublikowanie raportu.

 

PRZECZYTAJ RAPORT Z KONSULTACJI

Raport główny – podsumowuje cały proces, streszcza też zagadnienia poruszone w punktach konsultacyjnych

Załącznik 1 – opisuje akcję informacyjną

Załącznik 2 – podsumowuje debatę, która otwierała konsultacje

Załącznik 3 – opisuje w szczegółach wyniki geoankiety (zawiera mapy)

 

 

PODSUMOWANIE ETAPU WNIOSKÓW 


W trakcie etapu zbierania wniosków do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego spłynęło łącznie 24 700 wniosków do nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Większość z nich – 77% – stanowiły wnioski dotyczące rodzinnych ogrodów działkowych.

Zauważalne było również duże zróżnicowanie liczby wniosków na dzielnicę.

Najwięcej wniosków spłynęło z Wesołej (18,7% wszystkich wniosków), Białołęki (13,1%), Bemowa (10%) oraz Wilanowa (9,7%), a także Włoch (8,7), najmniej zaś z Żoliborza (0,4%), Woli (1,1%), Ochoty (1,6%) oraz Rembertowa (1,7%).

Poniżej prezentujemy mapę, na której można zobaczyć, jak przestrzennie rozkładają się tereny, których dotyczyły wnioski. 

                                  Mapa przedstawiająca rozkład wniosków

Uwaga: etap składania wniosków do studium został zakończony.

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy.

 

Załączniki: