null

FAQ - najczęściej pojawiające się pytania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

1.    Czym jest projekt Osiedla Warszawy?

Projekt Osiedla Warszawy to proces dialogu między miastem, interesariuszami instytucjonalnymi i społecznymi a właścicielami działek, którzy wspólnie będą tworzyć wizje rozwoju wybranych obszarów w mieście. Proces dialogu jest realizowany w formie warsztatów i konsultacji społecznych. W pilotażowej fazie, projekt obejmował dwa obszary – Port  Żerański i Żerań FSO – które zostały wybrane jako pierwsze, spośród kilkunastu obszarów rozwojowych w Warszawie. W obecnej edycji konsultacjami został objęty rejon ulicy Szwedzkiej na Pradze-Północ oraz obszar Starych Świdrów na Białołęce. 

2.    Dlaczego miasto prowadzi projekt Osiedla Warszawy? 

Projekt ten wpisuje się w szeroki program działań miasta zmierzający do poprawy jakości przestrzeni miejskiej i warunków życia. Chcemy aby nowe założenia urbanistyczne w Warszawie powstawały zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – aby mieszkaniom towarzyszyły miejsca pracy (w tym te nowoczesne i innowacyjne), szkoły, przedszkola, ośrodki kultury i opieki zdrowotnej, tereny zieleni, rekreacji i sportu oraz dobry dostęp do sprawnego transportu publicznego. Chcemy zapobiegać powstawaniu mieszkaniowych monokultur (osiedli „sypialni”), jednocześnie przeciwdziałając rozlewaniu się miasta na przedmieścia. Mamy nadzieję, że takie właśnie wizje rozwoju przestrzennego uda nam się wspólnie wypracować dla wybranych obszarów rozwojowych.

3.    Kto bierze udział w projekcie Osiedla Warszawy?

 W Osiedlach Warszawy udział biorą trzy strony – strona miejska, która będą reprezentować przedstawiciele biur odpowiedzialnych za proces inwestycyjny w mieście, strona inwestorsko-właścicielska, do której należą właściciele działek na tych terenach prowadzący na nich działalność gospodarczą i planujący na tych działkach inwestycje oraz strona społeczna, czyli mieszkańcy, aktywiści, radni i wszyscy zainteresowani. 

4.    Jakie obszary obejmuje projekt Osiedla Warszawy?

Projekt Osiedla Warszawy obejmuje 14 lokalizacji, z których pilotaż obejmował teren Portu Żerańskiego i Żerania FSO. Więcej o kryteriach wyboru poszczególnych obszarów można przeczytać w publikacji „Osiedla Warszawy” w rozdziale „Potencjalne tereny rozwojowe Warszawy” na stronie 8. Publikację można pobrać tutaj. 

obszary rozwojowe

5.    Jakie obszary obejmuje obecna edycja projektu Osiedla Warszawy?

Stare Świdry to obszar poprzemysłowy z zabudowaniami po dawnej fabryce domów. Teren o powierzchni 119,5 hektara od północy jest ograniczony mostem im. Marii Skłodowskiej-Curie, od wschodu ulicą Myśliborską, od południowego - zachodu granicę wyznacza obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. To jedna z 14 lokalizacji, które Warszawa wyznaczyła w ramach obszaru zurbanizowanego i gdzie przewidziano dalszy rozwój. Nad Wisłą może powstać modelowa część miasta, w którym dobrze się mieszka, pracuje i wypoczywa. Chcemy poznać potrzeby mieszkańców dotyczącego tego terenu. 

Rejon ulicy Szwedzkiej na Pradze Północ również ma zmienić swoją funkcję z poprzemysłowej na obszar wielofunkcyjny, m.in. z mieszkaniami i towarzyszącą infrastrukturą, w tym społeczną. Wybrany obszar od północy jest ograniczony linią kolejową, od zachodu ulicą Szwedzką, od południowego -wschodu Aleją „Solidarności”. Wiele budynków i obiektów znajduje się w rejestrze zabytków. Są to m.in. dawna Stalownia Praska przy ulicy Szwedzkiej 2/4 czy zespół zabudowy dawnej fabryki Lamp Towarzystwa Akcyjnego Braci Brunner, Hugo Schneidera i R. Dietmara oraz fabryka Produktów Chemicznych „Praga”. 

6.    Jaki jest harmonogram obecnej edycji?

Stare Świdry

Do 23 lutego każdy może wysłać opinie o tym terenie na adres: osiedlawarszawy@um.warszawa.pl.

Harmonogram spotkań:

•12 lutego (wtorek) w godz. 18.00 – 20.00 spotkanie informacyjne w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (ul. Marszałkowska 77/79);

•23 lutego (sobota) w godz. 12.00 – 14.00 zaplanowany jest spacer po terenie Starych Świdrów (zbiórka przy ul. Myśliborskiej 28). Od godziny 14.00 zapraszamy na warsztat w Szkole Podstawowej nr 118 przy Leszczynowej 5. Chcemy poznać potrzeby obecnych i przyszłych mieszkańców tej części miasta; 

•27 lutego (środa) w godz. 18.00 – 20.00 odbędzie się warsztat projektowy dotyczący wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu;

•14 marca (czwartek) w godz. 18.00 – 20.00 – będzie warsztat weryfikacyjny, czyli prezentacja i analiza stworzonej koncepcji urbanistycznej i zebranie opinii do niej. W czerwcu zaplanowano finalną prezentację przygotowanej koncepcji. Stanowić ona będzie materiał do dalszych ustaleń planistycznych. Ich efekty będą wdrażane zarówno przez miasto, jak i przez pozostałych właścicieli gruntów. 

Warsztaty dotyczące Starych Świdrów poprowadzą eksperci z pracowni A2P2.

Rejon ulicy Szwedzkiej 

Do 17 lutego każdy może wysłać opinie o tym terenie na adres: osiedlawarszawy@um.warszawa.pl.

Harmonogram spotkań:

•16 lutego (sobota) w godz. 10.00 – 14.00 odbędzie się spacer po terenie (zbiórka przy ul. Szwedzkiej 1);

•18 lutego (poniedziałek) w godz. 17.00 – 20.00 zapraszamy na sesję otwierającą i rozpoczęcie warsztatów; 

•19 lutego (wtorek) w godz. 14.00 – 18.00 będzie działać punkt konsultacyjny; 

•20 lutego (środa) w godz. 10.00 – 13.00 zapraszamy do punktu konsultacyjnego, a w godz. 17.00 – 20.30 na sesję warsztatową w oparciu o wstępną koncepcję;

•21 lutego (czwartek) w godz. 14.00 – 18.00 punkt konsultacyjny; 

•22 lutego (piątek) w godz. 17.00 – 19.00 zapraszamy na prezentację koncepcji finalnej i wystawę. 

Warsztaty projektowe typu charrette poprowadzi zespół z pracowni MAU Mycielski.

Więcej o projekcie Osiedla Warszawy na stronie konsultacje.um.warszawa.pl lub poprzez całodobowe Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

7.    Kto wspiera realizację procesu dialogu?

Warsztaty dotyczące Starych Świdrów prowadzą eksperci z pracowni A2P2, a warsztaty dotyczące rejonu ul. Szwedzkiej eksperci z pracowni MAU. Eksperci współpracują z pracownikami merytorycznymi Urzędu m.st. Warszawy miasta, przede wszystkim z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz innych Biur i jednostek kluczowych dla danej lokalizacji.

8.  Jakie są relacje projektu Osiedla Warszawy z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego?

Projekt Osiedla Warszawy ma umożliwić bardziej zrównoważone projektowanie miasta. Wiemy, że mechanizmy planistyczne są bardzo statyczne, a Studium z 2006 roku w wielu aspektach się zdezaktualizowało. Dziś analizując cele miasta ze Strategii 2030 inaczej widzimy potencjał wielu terenów. Wyniki warsztatów mają kluczowe znaczenie dla prowadzenia polityki przestrzennej miasta w tym rejonie i będą wkładem do tworzonego aktualnie nowego studium dla Warszawy oraz procedowanego na tym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

9.  Czy projekt Osiedla Warszawy to to samo co konsultacje społeczne?

Konsultacje społeczne stanowią element projektu Osiedla Warszawy. Przed rozpoczęciem warsztatów zbierane są opinie mieszkańców na adres osiedlawarszawy@um.warszawa.pl. Zebrana w ten sposób wiedza będzie wkładem do procesu powstawania koncepcji zagospodarowania terenu. Mieszkańcy mogą też wziąć udział w spacerze po terenach objętych warsztatami, w sesjach warsztatowy oraz prezentacji koncepcji i dyskusji. Równolegle do wydarzeń publicznych prowadzone są spotkania dedykowane poszczególnym zagadnieniom wśród ekspertów. Prowadzenie konsultacji w ramach projektu Osiedla Warszawy nie zastępuje innych procesów ani procedur związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i towarzyszącej im partycypacji społecznej (m.in. zbieranie wniosków do Studium).

Osiedla Warszawy to zatem szansa na zebranie dodatkowej wiedzy o tych obszarach i na uwspólnienie ogólnej wizji tych terenów.

10.  Gdzie można uzyskać dodatkową wiedzę o projekcie lub zadać dodatkowe pytania?

Zapraszamy do kierowania swoich pytań na adres mailowy osiedlawarszawy@um.warszawa.pl, który powstał specjalnie do tego procesu. Również na stronie www.architektura.um.warszawa.pl będziemy sukcesywnie publikować informacje o projekcie.

11.  Jakie są podejmowane kolejne kroki dla obszarów objętych pilotażem? 

Dla obszaru Portu Żerańskiego powstaje na podstawie wyniku pilotażu Wariantowa koncepcja urbanistyczna dla obszaru Portu Żerańskiego wraz z prognozą skutków finansowych (w trakcie realizacji – termin koniec maja 2019). Natomiast dla obszaru Żerań FSO w przygotowaniu jest przetarg na Masterplan dla terenów dawnej Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu (termin realizacji 5 miesięcy od momentu podpisania umowy).