null

Gminny Program Rewitalizacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
obrazek ilustrujący troje ludzi pochylonych nad dokumentem

Prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji

 

Zintegrowany Program Rewitalizacji (ZPR) realizowany na prawym brzegu Wisły trwał do roku 2022. Opis działań prowadzonych w ramach programu oraz osiągnięte rezultaty prezentujemy m.in. na naszej stronie internetowej. Zleciliśmy opracowanie podsumowania programu oraz kończymy realizację projektów rewitalizacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.

Jednocześnie od 2021 r. podjęliśmy przygotowania związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, który będzie oparty o zapisy Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1777).

Podstawą wszelkich prac nad nowym programem było zweryfikowanie, które obszary Warszawy znajdują się w sytuacji kryzysowej i wymagają dodatkowego wsparcia.

W tym celu na zlecenie Miasta w 2021 r. powstał materiał diagnostyczny, w którym został określony obszar zdegradowany oraz rewitalizacji, którego podsumowanie przedstawiamy w załączniku poniżej.  Nowy, proponowany obszar rewitalizacji również został wskazany w na terenie trzech prawobrzeżnych dzielnic Warszawy, tj.: na Pradze-Północ, na Pradze –Południe oraz na Targówku. Zainteresowanych odsyłamy do portalu mapowego Miasta, na którym został wskazany obszar rewitalizacji, zarówno w ramach ZPR-u, jak również przyszłego programu. W zakładce jest również możliwość sprawdzenia granic obszaru zdegradowanego.

Kolejnym krokiem jaki podjęliśmy, były konsultacje Uchwały Rady m.st. Warszawy wyznaczającej wskazane obszary na terenie Warszawy. W zapisach uchwały znalazły się również informacje na temat możliwości korzystania przez Miasto z narzędzi ustawowych, takich jak: prawo pierwokupu i zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Proces konsultacyjny odbył się w drugiej połowie 2021 r. Szczegółowy opis działań wraz z raportem podsumowującym konsultacje prezentujemy na naszej stronie.

Po zakończeniu pierwszego etapu prac 17 lutego 2022 r. Rada Miasta przyjęła konsultowana uchwałę. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat przyjętej Uchwały oraz do wyjaśnień na temat prawa pierwokupu.

Następnie z zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji Rada Miasta w dniu 12 maja 2022 r. podjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030 (GPR).

Na przełomie 2022/2023 roku skonsultowaliśmy również projekt Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia zasad wyznaczania oraz zasad działania Warszawskiego Komitetu Rewitalizacji. Informacja o przebiegu konsultacji wraz z raportem znajduje się na naszej stronie.

Obecnie zakończyliśmy działania zmierzające do przygotowania pogłębionej diagnozy nowego programu. W opracowanie diagnozy byli włączeni mieszkańcy, eksperci i wszystkie zainteresowane procesem rewitalizacji podmioty. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami podsumowującymi opracowanie diagnostyczne, które zostały opublikowane na naszej stronie.   

O dalszych działaniach oraz postępach naszych prac związanych z opracowaniem GPR-u będziemy informować na bieżąco na naszej stronie oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych.

 

 

 

Załączniki: