null

Gminny Program Rewitalizacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
obrazek ilustrujący troje ludzi pochylonych nad dokumentem

Prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji

 

Powoli kończymy działania związane z realizacją Zintegrowanego Programu Rewitalizacji (ZPR), które prowadzimy na prawym brzegu Wisły, a ich opis oraz osiągnięte rezultaty prezentujemy m.in. na naszej stronie internetowej. Obecnie zleciliśmy opracowanie podsumowania programu.

Jednocześnie od 2021 r. podjęliśmy przygotowania związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, który będzie oparty o zapisy Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1777).

Podstawą wszelkich prac nad nowym programem było zweryfikowanie, które obszary Warszawy znajdują się w sytuacji kryzysowej i wymagają dodatkowego wsparcia.

W tym celu na zlecenie Miasta w 2021 r. powstał materiał diagnostyczny, w którym został określony obszar zdegradowany oraz rewitalizacji, którego podsumowanie przedstawiamy w załączniku poniżej.  Nowy, proponowany obszar rewitalizacji również został wskazany w na terenie trzech prawobrzeżnych dzielnic Warszawy, tj.: na Pradze-Północ, na Pradze –Południe oraz na Targówku. Zainteresowanych odsyłamy do portalu mapowego Miasta, na którym został wskazany obszar rewitalizacji, zarówno w ramach ZPR-u, jak również przyszłego programu. W zakładce jest również możliwość sprawdzenia granic obszaru zdegradowanego.

Kolejnym krokiem jaki podjęliśmy, były konsultacje Uchwały Rady m.st. Warszawy wyznaczającej wskazane obszary na terenie Warszawy. W zapisach uchwały znalazły się również informacje na temat możliwości korzystania przez Miasto z narzędzi ustawowych, takich jak: prawo pierwokupu i zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Proces konsultacyjny odbył się w drugiej połowie 2021 r. Szczegółowy opis działań wraz z raportem podsumowującym konsultacje prezentujemy na naszej stronie.

Po zakończeniu pierwszego etapu prac 17 lutego 2022 r. Rada Miasta przyjęła konsultowana uchwałę. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat przyjętej Uchwały oraz do wyjaśnień na temat prawa pierwokupu.

Następnie z zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji Rada Miasta w dniu 12 maja 2022 r. podjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030 (GPR).

Obecnie prowadzimy działania zmierzające do przygotowania pogłębionej diagnozy nowego programu. W opracowanie diagnozy zamierzamy włączyć mieszkańców, ekspertów i wszystkie zainteresowane procesem rewitalizacji podmioty.  O dalszych postępach naszych prac będziemy informować na bieżąco na naszej stronie oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zapraszamy do odwiedzania strony oraz do udziału w dalszych działaniach.

 

 

Załączniki: