null

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuro Polityki Lokalowej m.st. Warszawy nie udzieliło zamówienia na usługę polegającą na organizacji targów "Rzemieślnicza Strona Wisły" na obszarze rewitalizacji.

W związku z niespełnieniem warunków określonych w dokumencie "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020", który wskazuje iż postępowanie jest ważne, jeśli w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłyną minimum dwie prawidłowo sporządzone oferty. W wyniku przeprowadzonego postępowania w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta, co nie wyczerpuje ww. warunku przedstawionego w "Wytycznych [...]". Zamówienie jest finansowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 oraz budżetu państwa.

Załączniki: