null

Informacja o publikacji ogłoszeń dotyczących planów miejscowych wynikającej z przepisów prawa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje publikowanie następujących ogłoszeń związanych z procedurą opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

1) ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania planu i możliwości składania wniosków do planu wraz z określeniem terminu ich składania:

Art. 17. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego kolejno:

   1) ogłasza w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia;

oraz

2) ogłoszenia o wyłożeniu opracowanego projektu planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag do tego projektu, z określeniem terminów wyłożenia i składania uwag:

Art. 17. [Wójt, burmistrz albo prezydent miasta...]
   11)   wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 9, termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu;

Art. 18. 1. Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, o którym mowa w art. 17 pkt 9.
2. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 17 pkt 11.

Oba rodzaje ogłoszeń są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy - w dziale Ogłoszenia i informacje - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń (ETO) w dziale Architektura i Planowanie Przestrzenne.

W BIP publikuje się również wykazy uwag, złożonych do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu, oraz inne informacje związane z procedurą opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wśród nich publikowane są uzasadnienia i podsumowania, wynikające z Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Art. 42. Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa:
(...)  2)   dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Art. 55. 3. Do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
  1)   ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
  2)   opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58;
  3)   zgłoszone uwagi i wnioski;
  4)   wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone;
  5)   propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu.