null

Inne miejskie opracowania strategiczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miejskie opracowania strategiczne - programy, strategie i plany, przyjęte przez Radę m.st. Warszawy lub Prezydenta m.st. Warszawy, wymienione są wraz z datami przyjęcia i numerami uchwał Rady lub zarządzeń Prezydenta, w Biuletynie Informacji Publicznej:

 • Strategia rozwoju Warszawy
 • Lokalny program rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013
 • Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia
 • Plan gospodarki odpadami dla m.st. Warszawy na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015
 • Polityka edukacyjna m.st. Warszawy w latach 2008-2012
 • Polityka energetyczna m.st. Warszawy do 2020 r.
 • Polityka rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Warszawie do 2025 r.
 • Program komunalnego budownictwa mieszkalnego m.st. Warszawy na lata 2008-2012
 • Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 r.
 • Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2012 roku
 • Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r.
 • Program promocji zdrowia "Warszawskie Dni Zdrowia" na 2012 rok
 • Program przeciwdziałania narkomanii na lata 2012-2015
 • Program przeciwdziałania zakażeniom HIV i działań na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS na lata 2012-2015
 • Program "Rodzina" na lata 2010-2020
 • Program współpracy m.st. Warszawy w 2012 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Społeczna strategia Warszawy - Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009-2020
 • Strategia rozwoju sportu w Warszawie do roku 2020
 • Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, w tym zrównoważonego planu rozwoju transportu publicznego
 • Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie
  • Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Warszawski program edukacji kulturalnej
 • Warszawski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2010-2020
 • Warszawski program profilaktyki i promocji zdrowia na lata 2012-2016
 • Wieloletnia prognoza finansowa m.st. Warszawy na lata 2011-2033
 • Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na lata 2008-2012

Na osobnych stronach dodatkowo zaprezentowano Strategię transportową Warszawy.

 

Ponadto obowiązują: