null

Inwestycja przy ul. Lizbońskiej 1 na terenie dawnej przepompowni sieci cieplnej planowana na podstawie specustawy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do Urzędu m.st. Warszawy wpłynął wniosek w ramach specustawy mieszkaniowej. Wniosek opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy 28 maja 2020 r. Inwestycja proponowana jest w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Lizbońskiej 1.Wniosek został złożony na mocy specustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Zasadniczym celem uchwalenia tej ustawy, miało być zwiększenie podaży gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Procedura ta nie wymaga zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Warszawie inwestycje realizowane na mocy specustawy regulują dodatkowo standardy urbanistyczne, przyjęte przez Radę Miasta 30 sierpnia 2018 roku.

Na planowaną inwestycję mieszkaniową składa się budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, wolnostojącą stacją transformatorową, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową oraz zjazdami na działce ewidencyjnej nr 2 z obrębu 3-01-17 przy ul. Lizbońskiej w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Inwestycja planowana jest do realizacji w kwartale wyznaczonym ulicami Lizbońską, Urugwajską, Saską i al. Stanów Zjednoczonych. Na terenie planowanej inwestycji znajduje się obecnie trzykondygnacyjny budynek z wysoką na 3 kondygnacje halą po wyłączonej z użytkowania przepompowni sieci cieplnej. W otoczeniu dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z lat 70-tych ubiegłego wieku.Studium Warszawy z 2006 roku w tym rejonie dzielnicy Praga-Południe wskazuje teren M1 30 o priorytecie lokalizowania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dodatkowo w Studium w zakresie infrastruktury ciepłowniczej została wskazana przepompownia ciepła Saska.

Dla obszaru i otoczenia planowanej inwestycji obowiązują ustalenia zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Saskiej Kępy, uchwalonym 19 października 2006 r. (ze zmianami).Jak zgłosić uwagi?

Uwagi do wniosku można zgłaszać do 18.06.2020 r. w jednej z form:

  • pisemnie w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy (ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa),
  • przez ePUAP w formie poświadczonej podpisem elektronicznym lub
  • e-mailem na adres sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl 

Ostateczną decyzję podejmie Rada m.st. Warszawy.

Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy >>>