null

Żoliborz. Budynek ze specustawy mieszkaniowej przy ul. Adama Mickiewicza

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Firma Yawa chce wybudować budynek mieszkalny wielorodzinny, z usługami przy ul. Mickiewicza 63. Przy nim ma powstać ogólnodostępny teren wypoczynku, rekreacji i sportu. Teraz w tym miejsc znajduje się biurowiec z lat 80.

Do Urzędu m.st. Warszawy trafił wniosek w ramach specustawy mieszkaniowej, który został opublikowany 8 grudnia 2023 r. Wniosek złożył pełnomocnik spółki Yawa z o.o. 38 spółka komandytowa.

Inwestor chce wyburzyć budynek biurowy z lat 80. z zabetonowanym placem parkingowym na około 100 samochodów. Całość jest teraz ogrodzona. W tym miejscu miałby powstać budynek mieszkalny z lokalami usługowymi w parterze. Pod nim znalazłby się garaż podziemny, a obok – zielony dziedziniec i ogólnodostępny teren do wypoczynku.

Inwestycja jest planowana na działkach ewid. nr 41/1, 41/2 oraz 30/2 z obrębu 7-04-15 przy ul. Adama Mickiewicza 63 u zbiegu z ul. Potocką. W sąsiedztwie znajduje się pętla tramwajowa i przystanek Marymont-Potok.

Co jest w projekcie budynku i zagospodarowania terenu

Projekt budynku mieszkalnego powstał w biurze Kulczyński Architekt we współpracy z pracownią Sawa. Ma kształt odwróconej litery L. Główną i dłuższą elewacją jest usytuowany równolegle do ul. Adama Mickiewicza. Kształtuje pierzeję uliczną, która nawiązuje charakterem do żoliborskiej zabudowy w sąsiedztwie. W parterach budynku zostały zaplanowane nieuciążliwe usługi o charakterze lokalnym. Zabudowa miałaby wysokość od 4 do 6 kondygnacji. Lokalizacja zjazdu z ul. Adama Mickiewicza znalazłaby się w tym samym miejscu co teraz. Obsługiwałby lokale usługowe, dalej prowadziłby do rampy do garażu podziemnego po zachodniej stronie terenu i dalej na wewnętrzny dziedziniec (usytuowany w centrum terenu).

W części podziemnej budynku jest przewidziany garaż podziemny. Zapewni wymaganą liczbę miejsc parkingowych dla samochodów, także dla rowerów, pomieszczenia techniczne oraz gospodarcze.  Ponadto na terenie inwestycji przewiduje się ogólnodostępne miejsca parkingowe, stojaki rowerowe, plac zabaw oraz ogólnodostępny teren wypoczynku, rekreacji i sportu.

 

 

Co w tym miejscu przewiduje studium i plan miejscowy osiedla Grossów

Zasadniczym celem uchwalenia specustawy mieszkaniowej miało być zwiększenie podaży gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Procedura ta nie wymaga zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Plan osiedla „Grossów” przewiduje dla tego terenu zabudowę o funkcji usługowej.

Inwestycje realizowane na mocy specustawy regulują dodatkowo standardy urbanistyczne, przyjęte przez Radę m.st. Warszawy 30 sierpnia 2018 r.

Studium m.st. Warszawy z 2006 roku przewiduje w tym rejonie rozwój zabudowy mieszkaniowej. Wysokość zabudowy jest określona na 20 m, maksymalna intensywność na 1,5. Minimalny udział powierzchni biologicznie-czynnej to 25%.

źródło: materiały inwestora (BIP) >>> 

Jak zgłosić uwagi?

Uwagi do wniosku można zgłaszać do 29 grudnia 2023 r. w jednej z form:

  • pisemnie w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
    Urzędu m.st. Warszawy (aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa )
  • przez ePUAP lub w formie poświadczonej podpisem elektronicznym
  • e-mailem na adres sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl

 

 

 

Ostateczną decyzję podejmie Rada m.st. Warszawy.

Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy >>>