null

Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zwane "planami miejscowymi". Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.

W plikach do pobrania (poniżej) dostępna jest broszura opisująca powstawanie planów miejscowych w Warszawie.

Wykaz opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (trwających procedur planistycznych) publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. Dostępna jest także mapa pokrycia planami miejscowymi w Serwisie mapowym m.st. Warszawy.

Etapy procedury opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego podejmuje rada gminy - Rada m.st. Warszawy. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu.
  Uchwałę taką Rada m.st. Warszawy podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy. Przed podjęciem uchwały Prezydent wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych.
  Planu miejscowego nie sporządza się dla terenów zamkniętych, z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalanych przez ministra właściwego do spraw transportu.
 2. Ogłoszenie i zbieranie wniosków.

  Prezydent po podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie i w Biuletynie Informacji Publicznej o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia. Dostępny jest formularz wniosku do opracowywanego planu miejscowego (plik PDF) wraz z informacją o trybie składania wniosków.
  O podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu Prezydent zawiadamia instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu.
 3. Sporządzanie projektu planu.

  Projekt planu miejscowego sporządza Prezydent m.st. Warszawy. Projekt składa się z części tekstowej i graficznej, i jest opracowywany zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem. Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1.000, z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych albo w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie map w innych skalach.
  Projekt planu miejscowego jest sporządzany łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych. Przy sporządzaniu planu miejscowego rozpatruje złożone wnioski do planu.
  W następnej kolejności Prezydent występuje o opinie o projekcie planu lub o uzgodnienia tego projektu do organów i instytucji określonych w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt planu opiniują: miejska komisja urbanistyczna-architektoniczna, wójtowie i burmistrzowie gmin oraz prezydenci miast graniczących z obszarem objętym planem, regionalny dyrektor ochrony środowiska, organy administracji geologicznej, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, organ Państwowej Straży Pożarnej, wojewódzki inspektor ochrony środowiska i wojewódzki inspektor sanitarny. Uzgadniają go m.in.: wojewoda i zarząd województwa, zarządcy dróg, organy wojskowe, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa i wojewódzki konserwator zabytków.
  Prezydent wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.
 4. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, zbieranie uwag.

  Prezydent ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie i w Biuletynie Informacji Publicznej o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wykładany do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni. W ogłoszeniu wyznacza się termin, w którym można wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu.
  Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi należy wnieść na piśmie w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dostępny jest formularz uwagi do projektu planu miejscowego, wyłożonego do publicznego wglądu (plik PDF), wraz z informacją o trybie składania i rozpatrywania uwag.
 5. Dyskusja publiczna.
  W czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu organizuje się dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.
 6. Rozpatrywanie zgłoszonych uwag.
  Prezydent rozpatruje złożone uwagi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
  Do projektu planu miejscowego wprowadzane są zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag. Następnie w niezbędnym zakresie ponawia się uzgodnienia.
 7. Uchwalenie planu.
  Prezydent przedstawia Radzie m.st. Warszawy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag.
  Jeżeli Rada Warszawy stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu - ponawia się niezbędne opiniowania i uzgodnienia, a także wyłożenie do publicznego wglądu. Przedmiotem ponowionych czynności może być jedynie część projektu planu objęta zmianą.

  Rada m.st. Warszawy uchwala plan miejscowy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium. Rada rozstrzyga jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
  Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały. Uchwały Rady m.st. Warszawy przyjmujące plany miejscowe jak również aktualny wykaz obowiązujących planów miejscowych zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
 8. Weryfikacja zgodności uchwały przez wojewodę i publikacja w Dzienniku Urzędowym.


  Prezydent m.st. Warszawy przedstawia wojewodzie uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. Uchwała i załączniki są publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 9. Wejście planu miejscowego w życie.
  Uchwalony plan miejscowy wchodzi w życie w terminie określonym w uchwale, liczonym od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym. Odtąd ustalenia planu są prawem miejscowym, obowiązującym wszystkich na wskazanym obszarze.

(na podstawie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)


Załączniki: