null

Jak powstał Program

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zintegrowany Program Rewitalizacji powstawał w ścisłej współpracy z ekspertami i ekspertkami oraz mieszkańcami i mieszkankami. Naukowcy, przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, urbanistki, architekci, planiści i urzędnicy oraz urzędniczki wspólnie opracowywali jego założenia, wykorzystując wyniki badań ankietowych oraz diagnostycznych przeprowadzonych wśród mieszkańców i mieszkanek.

Uwzględniliśmy także efekty spotkań i warsztatów przeprowadzonych w 2013 roku, w których brali udział mieszkańcy i mieszkanki poszczególnych dzielnic, na terenie których prowadzona jest rewitalizacja.

Podstawowymi założeniami Programu są:

Zintegrowane podejście - wszelkie projekty realizowane w ramach Programu są spójne i skoordynowane z innymi politykami miasta na obszarze kryzysowym.

Długi horyzont czasowy – do 2022 roku.

Szeroki zakres interwencji wychodzący poza projekty jednostek miejskich.

Koncentracja zadań i działań na głównych obszarach problemowych, wskazanych w diagnozie.

Spójność z zewnętrznymi i wewnętrznymi dokumentami o charakterze strategicznym i planistycznym.

Nakierowanie na główny cel Programu.

Podejście partycypacyjne polegające na zaproszeniu do udziału, zarówno przy tworzeniu Programu, jak i jego realizacji, szerokiego grona partnerów oraz przede wszystkim mieszkanek i mieszkańców.

Zasada trwałego i zrównoważonego rozwoju oznaczająca taki rozwój, który zapewni sprawiedliwe zaspokojenie potrzeb współczesnego społeczeństwa bez naruszania możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń