null

Ochota. Jaki plan miejscowy dla rejonu ulicy Stefana Banacha – obszar A i B? Zbieranie wniosków do planu.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika dekoracyjna - obszar objęty mpzp

Rozpoczęliśmy zbieranie wniosków do planu miejscowego rejonu ulicy Banacha – obszar A i B. Konsultacje społeczne trwają od 24 sierpnia do 14 września 2021 r.

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób można budować i przebudowywać budynki, ulice czy place. W planach zapisujemy też, którędy poprowadzić sieć infrastruktury czy jak urządzić tereny zieleni, parki i skwery.

Jeśli masz potrzeby lub pomysły związane z tym terenem, teraz jest czas, żeby je zgłosić. 

Więcej informacji o tym terenie

Większość terenu objętego planem miejscowym w rejonie ulicy Stefana Banacha – obszar A i B jest na Ochocie. Niewielki jego fragment znajduje się na Mokotowie. Powierzchnia całego terenu objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ma około 17,5 ha.

Obszar opracowania obejmuje:

 • ul. S. Banacha wraz z terenem istniejącej pętli tramwajowej Banacha
 • fragment ul. Żwirki i Wigury i Pola Mokotowskiego
 • fragment Kampusu Ochota przy ul. S. Banacha 2A
 • część terenu Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN.

Otoczenie obszaru opracowania charakteryzuje się zróżnicowanym sposobem zagospodarowania. Sąsiaduje zarówno z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, jak i m.in. usługami zdrowia, nauki, oświaty oraz terenami zieleni.

Podstawowym zadaniem planu będzie wprowadzenie nowych ustaleń, które umożliwią realizację różnych inwestycji:

 • Tramwajów Warszawskich (utrzymanie istniejącej pętli tramwajowej Banacha z możliwością ulokowania wjazdu na pętlę lub wyjazdu z niej w układzie prawoskrętnym),
 • w pasie drogowym ul. Pawińskiego oraz poszerzenie terenu komunikacji tramwajowej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego,
 • Uniwersytetu Warszawskiego, tj. zmianę przebiegu obowiązującej linii zabudowy od strony ul. S. Banacha, likwidację zapisu o maksymalnej długości elewacji poszczególnych budynków, zmniejszenie minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej oraz zwiększenie wskaźnika maksymalnej powierzchni zabudowy,
 • Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, tj. rozszerzenie zakresu przeznaczenia działki ew. nr 6/16 z obrębu 2-03-10 o usługi zdrowia.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany. Swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie w formie wniosku do planu.

Konsultacje społeczne trwają od 24 sierpnia do 14 września 2021 r.

Wniosek do planu możesz złożyć do 14 września 2021 r.

Wzór wniosku:

Kto może złożyć wniosek do planu?

Każdy może zgłaszać swoje potrzeby dotyczące otaczającej przestrzeni. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jesteś właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta. Możesz reprezentować tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każdą sprawę rozpatrują autorzy planu – urbaniści i architekci, a ostatecznie Prezydent i radni. 

Warto wyrazić swoją opinie i zgłosić propozycje. Złożone teraz wnioski pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

Jak złożyć wniosek do planu?

Wypełnij formularz wniosku. 

Wypełniony wniosek możesz dostarczyć:

 • mailowo na sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • pocztą na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa
 • osobiście - w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
 • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP  

Wniosek złożony w terminie zostanie rozpatrzony przy opracowywaniu projektu planu. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale możesz później sprawdzić podczas wyłożenia projektu planu, czy Twój wniosek został uwzględniony.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.


Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę. Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze, gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu jest przewidziany w dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – zaraz po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo zostało tak, jak jest).

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd pierwsza propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu. Każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn. propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania tego planu miejscowego znajdziesz też w Biuletynie Informacji Publicznej

Twoja opinia się liczy!