null

Ochota. Jaki plan miejscowy dla rejonu Parku Zachodniego? Zbieranie wniosków do planu.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika dekoracyjna - obszar objęty mpzp

Rozpoczęliśmy zbieranie wniosków do mpzp rejonu parku Zachodniego. Konsultacje społeczne trwają od 24 sierpnia do 14 września 2021 r.

Rozpoczęliśmy zbieranie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu parku Zachodniego na Ochocie.

Konsultacje społeczne trwają od 24 sierpnia do 14 września 2021 r.

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak można urządzić tę okolicę. Regulacje zapisane w planie ustalają, w jaki sposób można budować i przebudowywać budynki, ulice i place. Przesądzają także o przebiegu sieci infrastruktury czy sposobie urządzenia terenów zieleni, na przykład parków i skwerów.

Jeśli masz pomysł związany z tym terenem, teraz jest czas, żeby to zgłosić. 

Więcej informacji o tym terenie

Teren objęty planem miejscowym rejonu Parku Zachodniego ma około 25 ha.

Obszar opracowania jest ograniczony:

  • Al. Jerozolimskimi
  • ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
  • ul. Szczęśliwicką.

Sposób zagospodarowania na tym obszarze jest zróżnicowany. Poza terenem zieleni urządzonej - Parkiem Zachodnim, są tu również tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny usługowe m.in. hotel, usługi oświaty i zdrowia.

Sporządzenie planu jest niezbędne. Ustali on przeznaczenia terenów oraz określi sposoby ich zagospodarowania i zabudowy. Wskaże też konieczność ochrony terenu zieleni urządzonej przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r./Al. Jerozolimskich, czyli Parku Zachodniego.

Jak możesz wziąć udział w konsultacjach?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje potrzeby należy zgłosić na piśmie w formie wniosku do planu.

Konsultacje społeczne trwają od 24 sierpnia do 14 września 2021 r.

Możesz złożyć wniosek do planu do 14 września 2021 r.

Wzór wniosku:

wniosek do mpzp do wypełnienia odręcznego 

wniosek do mpzp do wypełnienia komputerowego

Kto może złożyć wniosek do planu?

Każdy może zgłosić swoje potrzeby, które dotyczą otaczającej przestrzeni i chce, by je uwzględnić w planie. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jesteś właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta. Możesz reprezentować tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każdą sprawę rozpatrują autorzy planu – urbaniści i architekci, a ostatecznie Prezydent i radni. 

Warto wyrazić swoją opinie i zgłosić propozycje. Złożone teraz wnioski pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

Jak możesz złożyć wniosek do planu?

Wypełnij formularz wniosku. 

Wypełniony wniosek możesz dostarczyć:

  • mailowo na sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
  • pocztą na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa
  • osobiście - w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
  • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP.  

Wniosek złożony w terminie zostanie rozpatrzony przy opracowywaniu projektu planu. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale możesz później sprawdzić podczas wyłożenia projektu planu, czy Twój wniosek został uwzględniony w jego ustaleniach.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie zgodnie z przepisami RODO.


Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (MPZP, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę. Plan jest lokalnym aktem prawa. Ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju. W Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze, gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu jest przewidziany na dwóch etapach procedury.

Po raz pierwszy – zaraz po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu. Wtedy możesz składać wnioski do planu. We wnioskach możesz opisać, jak i co chcesz, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało bez zmian).

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią na etapie propozycji projektu planu przygotowanego przez urbanistów i urząd. Wtedy wykładamy dokument do publicznego wglądu. Każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy możesz składać uwagi do planu, propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi? 

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania tego planu miejscowego znajdziesz też w Biuletynie Informacji Publicznej

Twoja opinia się liczy!