null

Włochy. Jaki plan miejscowy dla obszaru Rakowa? Ponowne, częściowe wyłożenie projektu planu miejscowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowa.

Za nami kolejna dyskusja publiczna którą zorganizowaliśmy w trybie on-line. W ramach tego spotkania można było uczestniczyć i wypowiedzieć się korzystając z platformy ZOOM (po uprzednim mailowym zgłoszeniu), ale także śledzić dyskusję i wypowiadać się na czacie poprzez platformę YouTube.

Przedstawiliśmy projekt części planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowa. Dyskusja publiczna odbyła się 6 grudnia br. i rozpoczęła o godz. 17.00. Podczas tego spotkania omówiono etapy procedury planistycznej i przedstawiono zapisy projektu planu. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja. W spotkaniu uczestniczyło około 70 osób (obserwujących na YouTube oraz uczestniczących za pośrednictwem platformy ZOOM).

Poniżej znajdują się obie prezentacje wyświetlone na spotkaniu:

Zapis spotkania jest dostępny po kliknięciu w poniższy obrazek (nagranie jest dostępne przez poł roku od dnia spotkania)

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

Wiecej informacji o obszarze planu

Obszar objęty planem na Rakowie ma około 232 ha. Jest położony w strefie miejskiej i charakteryzuje się zróżnicowanym sposobem zagospodarowania.
Jest to teren nie do końca zrealizowanej dzielnicy przemysłowej. Znajdują się tu magazyny, obiekty produkcyjno-usługowe oraz tereny niezagospodarowane. Sposób użytkowania obszaru determinowany był przez bliskie sąsiedztwo lotniska oraz przeznaczenie tego terenu w planie ogólnym pod funkcje przemysłowo-techniczne. Tereny mieszkaniowe występują w postaci skupisk i jest to zabudowa jednorodzinna oraz dynamicznie rozwijająca się zabudowa wielorodzinna. Na obszarze brakuje usług oświaty. Zabudowa mieszkaniowa z usługami występuje głównie przy arteriach komunikacyjnych oraz w pobliżu placów handlu hurtowego. Brak jest terenów ze zorganizowanym programem rekreacyjno-wypoczynkowym dla mieszkańców oraz sprawnego układu komunikacyjnego. Analizowany obszar w znacznej części jest przekształcony i pozbawiony wartościowych elementów środowiska przyrodniczego. Położony jest poza zasięgiem systemów przyrodniczych miasta. Część terenu leży w zasięgu obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Przez obszar objęty planem przebiegają ważne trasy komunikacyjne: ul. Łopuszańska i ul. Hynka – droga krajowa nr 79, Al. Krakowska – droga wojewódzka nr 631. Północna i zachodnia część obszaru ograniczona jest liniami kolejowymi – linią kolejową PKP nr 8 relacji Warszawa-Kraków oraz linią kolei podmiejskich: Szybkiej Kolei Miejskiej i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. W zakresie powiązań lokalnych istotne znaczenie mają: ul. Łopuszańska i Al. Krakowska oraz ul. Krakowiaków, ul. Instalatorów, ul. Orzechowa, ul. 1 Sierpnia i ul. Komitetu Obrony Robotników.

Podstawowe założenia planu

 • wytworzenie czytelnego układu funkcjonalno-przestrzennego,
 • uporządkowanie chaotycznej obecnie przestrzeni i oddzielenie funkcji produkcyjno-technicznych od funkcji mieszkaniowych i usług,
 • rehabilitacja terenów zieleni,
 • uporządkowanie terenów z zabudową mieszkaniową,
 • wytworzenie przestrzeni publicznych,
 • wprowadzenie ładu przestrzennego poprzez m.in. ustalenie warunków zabudowy i zasad zagospodarowania terenu, w tym określenie funkcji, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy, linii zabudowy i gabarytów obiektów.

Pierwsze wyłożenie do publicznego wglądu przedmiotowego projektu planu miało miejsce w terminie od  29 listopada do 20 grudnia 2021 r. Następnie, projekt planu był po raz drugi wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 7 grudnia do 30 grudnia 2022 r. Zbieranie uwag trwało do 16 stycznia 2023 r. W ustawowym terminie do projektu planu wpłynęło 362 uwag.

W związku z rozpatrzeniem uwag przez Prezydenta m.st. Warszawy, do projektu planu zostały wprowadzone zmiany, które wymagały ponowienia procedury uzgodnień w niezbędnym zakresie.
Ponowne, częściowe wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu wynika z rozpatrzenia uwag zgłoszonych po jego drugim wyłożeniu.

Trzecie wyłożenie  do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowa w części, dotyczy:

 • przepisów ogólnych wyróżnionych w tekście projektu planu,
 • przepisów szczegółowych wyróżnionych w tekście projektu planu dotyczących terenów: A.4.P/U, A.5.P/U, A.6.U, B.2.UP, C.2.U/MW, E.15.MW, H.7.U, H.8.U/MN, J.5.U/MW, J.7.P/U, J.9.P/U,
 • przepisów szczegółowych wyróżnionych w tekście projektu planu oraz na rysunku projektu planu dotyczących terenów: A.3.U/MW, A.3.1.U, A.3.2.U/MW, A.3.3.U/MW, 7.KD-Z, J.10.U/MW, J.8.1.U/MW, 41.KD-D, H.4.1.MN, H.4.U/MW, H.13.U/MN, C.4.1.U/MN/MW, C.6.ZPp.

Konsultacje społeczne trwają od 1 grudnia 2023 r. do 8 stycznia 2024r.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania on-line.

1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

Zobacz tekst i rysunek projektu planu: (dostępne od 1 grudnia)

Tekst projektu planu miejscowego 

Rysunek projektu planu miejscowego

Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, aleje Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od WOM, pon.-pt. w godz. 8:00 – 16:00.

2. Porozmawiajmy:

 • na dyskusji on-line 6 grudnia (środa) o godz. 17:00

        na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie

na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test(otwiera się w nowej karcie), żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

 • na dyżurze telefonicznym projektanta planu we wtorki 5 i 12  grudnia  w godzinach 12.00 – 15.00 pod numerem telefonu 22 325 81 08

3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 8 stycznia 2024 r.

Wzór formularza znajdziesz tu: 

Uwaga do mpzp do wypełnienia odręcznego

Uwaga do mpzp do wypełnienia na komputerze

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakt i powieś go na klatce!

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19(otwiera się w nowej karcie)(otwiera się w nowej ka(otwiera się w nowej karcie)(otwiera się w nowej karcie) wprowadziła możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.

Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi "od ręki" podczas dyskusji publicznej.

Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

Kto może złożyć uwagi do planu?

Każdy może złożyć uwagi do planu  i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

Jak złożyć uwagi do planu?

 • podczas dyskusji publicznej on-line (więcej informacji powyżej)
 • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
 • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej.

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej(otwiera się w nowej karcie)(otwiera się w nowej karcie)(otwiera się w nowej karcie)(otwiera się w nowej karcie)(otwiera się w nowej karcie) publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

Pod tym linkiem (otwiera się w nowej karcie) możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.

Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć siłą rzeczy charakter sformalizowany – tzn. swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie. Taka możliwość przewidziana jest w dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest). 

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn.  propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

Ogłoszenie o wyłożeniu tego planu miejscowego znajdziesz też: w  Biuletynie Informacji Publicznej >>>

 

Załączniki: